Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Uendret låneetterspørsel og lavere margin på lån med pant i bolig

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
4/2020

Samlet rapporterer bankene at etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i fjerde kvartal 2020.[1] Kredittpraksisen og lånebetingelsene var også uendret, og fremover ventes det ingen endringer. Utlånsmarginen på lån med pant i bolig falt noe som følge av økte finansieringskostnader. Bankene rapporterer at etterspørselen etter avdragsfrihet gjennom høstens smitteoppblomstring var mindre enn under den første smittebølgen, særlig for foretak. Videre melder bankene at fjerningen av utvidet fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften i liten grad har begrenset lånestørrelse, antall lån eller bankenes villighet til å gi lån.

Husholdninger

Samlet var etterspørselen etter boliglån om lag uendret i fjerde kvartal 2020, og bankene venter ingen endring for første kvartal 2021, se figur 1. Etterspørselen etter fastrentelån og førstehjemslån var også uendret.

Bankenes margin på lån med pant i bolig falt noe i fjerde kvartal, se figur 1. Det henger sammen med noe økte finansieringskostnader og litt sterkere konkurranse, samtidig som utlånsrentene var uendret, se figur 2. Fremover ventes det ingen endringer.

Figur 1

Samlet låneetterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin på lån med pant i bolig

Figur 2

Utlånsrente og utlånsmargin. Lån til husholdninger

Samlet rapporterte bankene at kredittpraksisen var om lag uendret i fjerde kvartal 2020, og forventes å være uendret fremover, se figur 1. I forrige utlånsundersøkelse ventet flere av bankene noe innstramming i kredittpraksisen. Bankene begrunnet det med at de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften ikke ble videreført fra tredje kvartal, noe som trolig ville begrense både antall lån og størrelsen på lånene bankene ønsket å innvilge. For fjerde kvartal rapporterer et flertall av bankene at verken antall lån, størrelsen på lånene eller bankens villighet til å gi lån har blitt særlig redusert med fjerningen av de midlertidige lettelsene, se figur 3.

Figur 3

Etter at fleksibilitetskvoten ble tilbakestilt til opprinnelig nivå (pr 1. oktober), hvordan vurderer dere følgende utsagn:

Enkeltsvar fra bankene.

Lånebetingelsene overfor husholdninger var uendret i fjerde kvartal. Samlet var bruken av avdragsfrihet også uendret, men her varierer svarene mellom bankene. Noen rapporterer om økt bruk, mens andre har redusert bruken. Bankene svarer også at smitteoppblomstringen og de tilhørende smitteverntiltakene i andre bølge ikke har gitt samme etterspørsel etter avdragsfrihet som under den første smittebølgen i vår. Over halvparten av bankene rapporterer at andelen personkunder som har bedt om avdragsfrihet har falt noe eller mye i fjerde kvartal sammenlignet med den første smittebølgen, se figur 4. Flere banker påpeker at dette trolig skyldes at en del kunder fortsatt har avdragsfrihet som ble innvilget i andre og tredje kvartal. Videre melder et flertall av bankene at andelen personkunder som har problemer med å betjene gjelden sin er om lag uendret fra den første smittebølgen, se figur 4.

Figur 4

Koronapandemien er nå inne i sin andre bølge. Sammenliknet med situasjonen under første bølge, hvordan var situasjonen i 4. kvartal?

Enkeltsvar fra bankene.

Foretak

Bankene rapporterte at samlet låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret i fjerde kvartal 2020, se figur 5. Etterspørsel etter lån til næringseiendom økte svakt (figur 6), men her varierer svarene noe mellom bankene. Noen rapporterer om økt etterspørsel, og andre om lavere etterspørsel. Fremover ventes etterspørselen å være uendret (figur 5 & 6).

Samlet kredittpraksis var uendret i fjerde kvartal (figur 5), og det var kun marginale endringer i enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen. Bankene venter tilnærmet uendret kredittpraksis i første kvartal (Figur 5), men understreker at det avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Bankenes margin på utlån til foretak var om lag uendret i fjerde kvartal, og det ventes ingen endring fremover, se figur 5. Det var heller ingen endring i bankenes finansieringskostnader eller utlånsrenter på lån til foretak.

Figur 5

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak

Figur 6

Etterspørsel etter lån. Lån til foretak.

Samlet var lånebetingelsene overfor foretak uendret i fjerde kvartal 2020, men enkelte banker rapporterer om noe økte krav til sikkerhet og egenkapital i bransjene som er hardest rammet av smittevernstiltakene. Fremover ventes det ingen endring.

Bruken av avdragsfrihet var om lag uendret i fjerde kvartal. Også for foretakene rapporterer bankene at høstens smitteoppblomstring og strengere smittevernstiltak ikke har gitt samme etterspørsel etter avdragsfrihet som under den første smittebølgen. Åtte av ti banker rapportere at andelen foretakskunder som etterspør avdragsfrihet har falt noe eller mye, se figur 7. Andelen foretakskunder med betalingsproblemer har derimot vært om lag uendret.  Én bank presiserer i en kommentar at mange foretak søkte avdragsfrihet som et forebyggende tiltak under første smittebølge, og at de nå har gått tilbake til ordinære betingelser. Samme bank skriver at foretakene med virkelige økonomiske problemer har bedt/søkt om både statsgaranterte likviditetslån og videreføring av avdragsfrihet. Samtlige banker rapporterer også at foretakene i liten eller noen grad har tært på sine innskudd under pandemien, se figur 8.

Figur 7

Koronapandemien er nå inne i sin andre bølge. Sammenlignet med situasjonen under første bølge, hvordan var situasjonen i 4. kvartal?

Figur 8

I hvilken grad har foretakene tært på sine innskudd under pandemien?

Fotnoter

[1] Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 18. desember 2020 til 5. januar 2021.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 14. januar 2021 10:00
Publisert 14. januar 2021 10:00