Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Om lag uendret låneetterspørsel

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
3/2020

Samlet var låneetterspørselen fra husholdninger og foretak om lag uendret fra andre til tredje kvartal 2020, men tilbakemeldingene varierer mellom bankene.[1] Kredittpraksis og lånebetingelser var lite endret, men bankene rapporterer om noe mindre bruk av avdragsfrihet. Utlånsmarginen falt svakt på lån til foretak og var uendret på lån med pant i bolig. Flere banker skriver at avviklingen av utvidet fleksibilitetskvote trolig vil begrense både antall lån og størrelsen på lånene bankene ønsker å innvilge fremover.[2] Etterspørselen etter foretakslån til investeringer tok seg litt opp fra andre kvartal.

Husholdninger

Samlet var etterspørsel etter boliglån om lag uendret fra andre til tredje kvartal 2020 (figur 1), men svarene varierer en del mellom bankene. Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt, mens etterspørselen etter fastrentelån var uendret, se figur 2. Fremover ventes det kun marginale endringer i boliglånsetterspørsel, se figur 2.

Bankene rapporterte om noe sterkere konkurranse i tredje kvartal, og bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter falt noe. Samlet ga dette om lag uendret margin på lån med pant i bolig i tredje kvartal.  Fremover ventes marginen å falle svakt, se figur 1.

Figur 1

Samlet låneetterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin på lån med pant i bolig. Vektede svar fra bankene

Figur 2

Etterspørsel etter lån med pant i bolig. Vektede svar fra bankene

Samlet kredittpraksis overfor husholdninger var om lag uendret fra andre til tredje kvartal (figur 1), og det var kun marginale endringer i enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen. For fjerde kvartal venter bankene en svak innstramming i kredittpraksisen. Det henger sammen med at de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften ikke blir videreført etter tredje kvartal.  Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, venter et flertall av bankene at forskriften trolig vil begrense både antall personer som får innvilget lån og størrelsen på lånene. Bankene rapporterer at boliglånsforskriften hadde denne effekten også ved inngangen til 2020, det vil si før de midlertidige lettelsene ble innført.

Bankene rapporterer om en liten nedgang i bruk av avdragsfrihet fra en betydelig økning i andre kvartal. Fremover venter bankene at bruken av avdragsfrihet skal fortsette å falle svakt, men presiserer at det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen for husholdninger i sektorene som er mest påvirket av smitteverntiltakene.

Foretak

Samlet rapporterte bankene at låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret i tredje kvartal 2020 (figur 3), men også disse svarene varierer mellom bankene. Noen rapporterer om økt etterspørsel, og andre om lavere etterspørsel. Bankenes finansieringskostnader og marginer på lån til foretak falt svakt i tredje kvartal. Fremover ventes det ingen endringer, se figur 3.

Fremover venter bankene en svak økning i etterspørselen etter lån til næringseiendom, se figur 4. I andre kvartal økte etterspørselen etter lån til å dekke likviditetsbehov, mens etterspørselen etter lån til investeringer falt. For tredje kvartal svarer bankene at etterspørselen etter lån til investeringer tok seg litt opp, og at etterspørsel etter likviditetslån var om lag uendret, se figur 5. Bankene rapporterer videre at innvilgelse av lån til å dekke likviditetsbehov i liten grad har fortrengt innvilgelse av lån til investeringer i andre og tredje kvartal.

Figur 3

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak. Vektede svar fra bankene

Figur 4

Etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle foretak. Type lån. Vektede svar fra bankene.

Figur 5

Hvordan endret låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak seg i andre og tredje kvartal, sammenlignet med kvartalet før? Uvektede svar fra bankene.

Samlet kredittpraksis var uendret, og enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen var også uendret. Bankene venter ingen innstramming i fjerde kvartal.

Bankene rapporterer at både bruken av avdragsfrihet og andelen foretakskunder som har problemer med å betjene lån, falt svakt i tredje kvartal.  Nesten alle bankene rapporterer at mulighetene for å hjelpe foretak med betalingslettelser og/eller økte kredittrammer begrenses av at statlige støtteordninger er i ferd med å avvikles, og i noen grad av bankenes egne risikovurderinger.

Fotnoter

[1] Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 22. september 2020 til 6. oktober 2020.

[2] I denne runden av utlånsundersøkelsen ble det stilt tilleggsspørsmål om effekten av endring i fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften, utdypende spørsmål om låneetterspørsel fra foretak og bankenes tiltak for å hjelpe kunder med betalingsproblemer. Se vedlagte spørreskjemaer.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 15. oktober 2020 10:00
Publisert 15. oktober 2020 10:00