Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Litt høyere margin på lån med pant i bolig

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
2/2021

Samlet rapporterte bankene at etterspørselen etter lån fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i andre kvartal 2021[1]. Også kredittpraksisen og lånebetingelsene var samlet sett uendret. Fremover ventes ingen vesentlige endringer, verken i etterspørsel, kredittpraksis eller lånebetingelser. Utlånsmarginen på eksisterende lån med pant i bolig økte litt i andre kvartal, og finansieringskostnadene var noe lavere. Utlånsmarginen på nye lån til ikke-finansielle foretak falt litt, og bankene rapporterte om litt sterkere konkurranse. Fremover ventes marginen både på boliglån og foretakslån å falle svakt.

Bankene rapporterte for husholdningssegmentet at flere kunder enn normalt har økt bankinnskuddene sine gjennom 2020 og frem til utgangen av andre kvartal. Interessen for andre spareprodukter har også økt. Økte bankinnskudd kan ha bidratt til noe høyere etterspørsel etter lån.

Husholdninger

Bankene rapporterte at etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i andre kvartal 2021, se figur 1. Fremover venter bankene en liten økning i etterspørselen etter fastrentelån, som utgjør en liten andel av boliglån. Samlet ventes etterspørselen å være uendret.

Samlet var kredittpraksisen overfor husholdninger uendret i andre kvartal, og bankene forventer ingen endring i tredje kvartal (figur 1). Bruken av avdragsfrihet overfor husholdninger falt svakt og ventes å falle svakt også i tredje kvartal. Øvrige lånebetingelser var uendret.

Figur 1

Samlet låneetterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin på lån med pant i bolig

Utlånsmarginen på eksisterende lån med pant i bolig økte litt i andre kvartal, se figur 1 og 2. Det henger sammen med litt lavere finansieringskostnader i andre kvartal. Fremover venter bankene at finansieringskostnadene og utlånsrentene skal øke litt. Marginen ventes å falle svakt i tredje kvartal.

Figur 2

Utlånsrente og utlånsmargin. Lån til husholdninger

Nesten alle bankene rapporterte at flere kunder enn normalt har økt bankinnskuddene sine gjennom 2020 og frem til utgangen av andre kvartal, se figur 3. Nesten halvparten av bankene rapporterte at færre kunder enn normalt har redusert bankinnskuddene i samme periode.

Figur 3

Har flere kunder enn normalt økt/redusert bankinnskuddene sine gjennom 2020 og frem til i dag?

Parallelt med økningen i bankinnskudd rapporterte nesten alle bankene at kundene også har vist økt interesse for andre spareprodukter. Flere av bankene skriver at de ser økt sparing jevnt over alle kundesegmenter, og at det er knyttet til reduserte konsummuligheter på grunn av smitteverntiltakene. Andre trekker frem at det særlig er kundegrupper med sterk økonomi som har økt sparingen. Noen banker rapporterte at økte bankinnskudd kan ha ført til høyere etterspørsel etter lån.

Foretak

Bankene rapporterte at etterspørselen etter lån til ikke-finansielle foretak var om lag uendret, se figur 4. Etterspørsel etter fastrentelån, lån til næringseiendom og utnyttelse på kredittlinjer var også uendret. Fremover ventes det ingen endringer. Samlet var det heller ingen endring i kredittpraksisen eller i lånebetingelsene.

Figur 4

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak.

Utlånsmarginen på nye lån til ikke-finansielle foretak falt svakt i andre kvartal, se figur 4 og 5. Det henger sammen med litt sterkere konkurranse. Fremover venter bankene at den litt vanskeligere konkurransesituasjonen skal vedvare. Marginen ventes å falle svakt i tredje kvartal.

Figur 5

Utlånsrente og utlånsmargin. Lån til ikke-finansielle foretak

På spørsmål om det er noen næringer der foretakene har hatt særlig stor økning i sine bankinnskudd eller tært særlig mye på sine likvide midler (bankinnskudd), svarer bankene litt ulikt. Et flertall trekker ikke frem spesielle næringer. Noen banker trekker frem at mange foretak innenfor hotell, restaurant og reiseliv har tært mye på likvide midler. Noen banker rapporterte at økte bankinnskudd kan ha ført til lavere etterspørsel etter lån.

[1] Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21. juni til 13. juli 2021.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 12. august 2021 10:00
Publisert 12. august 2021 10:00