Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Litt lavere margin på lån med pant i bolig

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
1/2021

Etterspørselen etter lån med pant i bolig falt svakt i første kvartal 2021, mens etterspørselen etter lån til ikke-finansielle foretak var om lag uendret.[1] Samlet var kredittpraksis og lånebetingelser uendret i begge segmenter, og bankene venter ingen endring fremover. Bankene rapporterte om høyere finansieringskostnader på lån til husholdninger, og litt sterkere konkurranse på lån til foretak. Utlånsmarginen på lån med pant i bolig falt litt i første kvartal. I foretakssegmentet falt utlånsmarginen svakt.

Bankene rapporterer at andelen foretakskunder som har hatt problemer med å betjene lån, var omlag uendret fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. Et flertall av bankene mener at avvikling av statens kontantstøtteordning for foretak i noen grad medfører en potensiell risiko for tap på utlån i utsatte næringer fremover.

Husholdninger

Bankene rapporterer at etterspørselen etter boliglån falt svakt i første kvartal 2021, se figur 1. Etterspørselen etter førstehjemslån falt også, men mindre enn samlet etterspørsel. Etterspørselen etter fastrentelån økte marginalt, men fastrentelån utgjør fremdeles en liten andel av boliglån. Fremover venter bankene omlag uendret etterspørsel etter boliglån.

Samlet var kredittpraksisen og lånebetingelsene overfor husholdningene uendret gjennom første kvartal (figur 1). Bruken av avdragsfrihet overfor husholdningene falt marginalt, og enkelte banker forteller at bruken av avdragsfrihet er tilbake på nivåer fra før pandemien. Bankene legger til grunn en uendret kredittpraksis fremover.

Figur 1

Samlet låneetterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin på lån med pant i bolig

Bankenes margin på eksisterende lån med pant i bolig falt noe i fjerde kvartal (figur 1). I første kvartal fortsatte de å falle litt. Det henger sammen med en svak økning i finansieringskostnadene og omlag uendrede utlånsrenter. Fremover ventes det ingen endringer.

Siden utbruddet av koronapandemien er det få tegn til at bankenes eksisterende boliglånskunder har nedbetalt mer på boliglån enn de gjorde det foregående året, se figur 2. Kun fire av ti banker rapporterer at en mindre gruppe kunder har nedbetalt mer.

Figur 2

I hvilken grad opplever dere at eksisterende boliglånskunder har nedbetalt mer på boliglånene sine siden utbruddet av korona-pandemien enn de gjorde året før?

Foretak

Bankene rapporterer at samlet låneetterspørsel fra ikke-finansielle foretak var uendret i første kvartal 2021, se figur 3. Utnyttelse på kredittlinjer og etterspørsel etter lån til næringseiendom falt marginalt, mens etterspørselen etter fastrentelån var uendret. Fremover venter bankene om lag uendret etterspørsel etter lån.

Det var heller ingen endringer i samlet kredittpraksis og lånebetingelser overfor foretak i første kvartal, og bankene venter ingen endringer fremover (figur 3).

Figur 3

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak.

Bankenes marginer på nye lån til ikke-finansielle foretak falt svakt i første kvartal (figur 3). Bankene rapporterte om en liten økning i konkurransen, et lite fall i finansieringskostnadene og uendrede utlånsrenter. Fremover ventes ingen endringer.

Bankene rapporterer at andelen foretakskunder som har hatt problemer med å betjene lån, var omlag uendret fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. To banker melder at betalingsproblemene er på et normalnivå. Én bank presiserer at en del kunder kan få problemer med å betjene avdrag for statsgaranterte lån og at disse vil søke om avdragsfrihet.

Et flertall av bankene rapporterer at avvikling av statens kontantstøtteordning i forbindelse med koronapandemien i noen grad utgjør en potensiell risiko for tap, se figur 4. En av disse bankene fremhever at kontantstøtteordningen er kritisk for en del virksomheter som er hardt rammet av restriksjoner, og at det er en risiko for at den eksisterende ordningen ikke er tilstrekkelig til at virksomhetene kommer seg gjennom krisen. Et mindretall av bankene rapporterer at start på nedbetaling av utsatte skatt- og avgiftsinnbetalinger og avvikling av lånegarantiordningen i noen grad utgjør en potensiell risiko for tap. En av bankene som mener at avviklingen av alle ordningene i liten grad vil utgjøre en tapsrisiko, legger til at ordningene trolig vil fortsette så lenge pandemien og nedstengninger tilsier at behovet er der. Halvparten av bankene rapporterer at utlån til hotellsegmentet i noen grad utgjør en tapsrisiko innen næringseiendom. Tre banker rapporterer at handelssegmentet i noen grad utgjør en tapsrisiko. For øvrige segmenter innen næringseiendom rapporterer bankene stort sett om lav tapsrisiko.   

Figur 4

I hvilken grad utgjør følgende en potensiell risiko for tap i bankens portefølje?

Seks av ti banker rapporterer at risikoen for prisfall i markedet for næringseiendom har økt noe etter ett år med koronapandemi. Hverken marginer på lån med pant i næringseiendom, bankens krav til egenkapitalandel ved lån med pant i næringseiendom eller krav til betalingsevne i næringseiendomsforetakene ser ut til å ha endret seg vesentlig. Konkurransen fra obligasjonsmarkedet er uendret.

 

Fotnoter

[1] Svarene ble hentet inn i perioden 22. mars til 7. april 2021.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 15. april 2021 10:00
Publisert 15. april 2021 10:00