Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Kunderetta betalingsformidling 2022

Kunderetta betalingsformidling 2022

1. Bruk av betalingsinstrument

I 2022 vart det gjort til saman 3786 millionar kort- og girobetalingar. Det var mange fleire kortbetalingar enn girobetalingar, sjå figur 1. Veksten i talet på kortbetalingar har teke seg opp att, etter at den jamne veksten over lang tid vart broten i samband med pandemien.

Figur 1 Bruk av betalingsinstrument.

Millionar betalingar. 2001–2022

Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Girobetalingar er overføringar mellom bankkontoar. Dei kan vere sette i gang av betalaren eller av betalingsmottakaren. Overføringar som er sette i gang av betalaren, kallar vi kreditoverføringar. Ei vanleg betaling i nettbank er ei kreditoverføring. Avtalegiro er ei teneste for automatisk betaling av faste rekningar og vert sett i gang av betalingsmottakaren.

Sjølv om det var mange færre girobetalingar, var verdien av desse betalingane mykje høgare enn verdien av kortbetalingane, sjå figur 2. Ei gjennomsnittleg girobetaling er altså mykje større enn ei typisk kortbetaling. I 2022 var den gjennomsnittlege girobetalinga på 26 046 kroner, medan den gjennomsnittlege kortbetalinga var på 375 kroner.

Figur 2 Bruk av betalingsinstrument

Milliardar kroner. 2001–2022

Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Giroar vert nytta både til å betale store rekningar og til utbetalingar av lønn, men i stadig større monn også til mindre betalingar, til dømes straksbetalingar mellom privatpersonar gjennom mobilløysinga Vipps. Betalingskort vert i første rekkje nytta til kjøp av varer og tenester frå utsalsstader og nettstader.

Girobetalingar frå personkundar

Figur 3 syner nokre av girobetalingane frå personkundar. Nettbank (inkludert mobilbank) var lenge den mest brukte overføringstenesta for personkundar. Men sidan 2017 har det vorte færre betalingar i nettbank og mobilbank. Talet på straksbetalingar1 har auka raskt, og dette er no den mest brukte overføringstenesta for personkundar. Den største delen av straksbetalingane vert sette i gang frå mobilbetalingsløysinga Vipps og gjeld overføringar mellom privatpersonar. Tidlegare vart overføringar mellom privatpersonar i større grad gjorde i nettbank og mobilbank.

Talet på straksbetalingar auka frå 198 millionar i 2021 til 259 millionar i 2022. Noko av oppgangen kjem av at ein del av girooverføringane mellom privatpersonar i Vipps tidlegare vart gjorde utanfor straksbetalingssystemet. Slike overføringar er med i tala for straksbetalingar frå og med fjerde kvartal 2021.2

Avtalegiro3 var den tredje mest brukte overføringstenesta for privatkundar. Det vart gjort 111 millionar betalingar med avtalegiro i 2022. Bruken av tenesta gjekk noko ned siste året.

Millionar betalingar. 2001–2022

Figur 3 Girobetalingar frå personkundar
Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Bruken av brevgiro og telegiro har minka, og dette er no relativt lite brukte løysingar. Brevgiro vart i 2022 nytta 2,3 millionar gonger, telegiro 2,2 millionar gonger.

Bruken av elektronisk faktura

Rekningar kan verte sende ut på ulike måtar måtar: på papir, som vedlegg til e-post eller som elektroniske fakturaer. Figur 4 syner utviklinga i utsendingar av ulike elektroniske fakturaer.

I 2022 vart det sendt ut 191 millionar eFaktura-er frå føretak til personkundar. Det har vore ein sterk vekst i talet på eFaktura-er dei siste åra. Frå 2021 til 2022 var veksten på 10 prosent. Den sterke veksten dei siste åra har mellom anna kome etter at det frå mars 2019 vart opna for distribusjon av eFaktura gjennom Vipps.

Det vart sendt ut 99 millionar EHF-fakturaer i 2022. EHF er staten sitt format for elektronisk fakturering og dekkjer både fakturaer mellom føretak og offentleg sektor og fakturaer mellom føretak. Veksten frå 2021 til 2022 for utsending av EHF-fakturaer var på 16 prosent.

Figur 4 Utsending av elektroniske fakturaer

I millionar. 2013–2022Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

1 Straksbetalingar er betalingar frå bankkontoen til ein personkunde til bankkontoen til ein annan personkunde gjennom ein eigen betalingsinfrastruktur. Mottakaren kan disponere midlane nokre få sekund etter at betalaren har initiert betalinga.

2 Før fjerde kvartal 2021 var desse tala del av posten «andre elektroniske kreditoverføringar» i tabellane 9 og 13 i vedlegget.

3 Avtalegiro er tenester for automatisk betaling av faste rekningar. Betalingsoppdraga vert sette i gang av betalingsmottakaren. Autogiro er namnet på tilsvarande teneste for bedriftsmarknaden.

2. Korttransaksjonar

I 2022 vart det gjort 2855 millionar betalingar med norske betalingskort. I tillegg vart det gjort 26 millionar kontantuttak.

Av dei samla kortbetalingane vart 2183 millionar, eller 76 prosent, utførte mot fysiske betalingsterminalar (EFTPOS-terminalar)4.

1877 millionar (86 prosent) av betalingane i fysiske betalingsterminalar i 2022 vart gjorde kontaktlaust.5 I 2021 utgjorde dei kontaktlause betalingane 81 prosent av betalingane. Den gjennomsnittlege verdien ved kontaktlause betalingar var 338 kroner. Det finst òg andre typar betalingar på fysiske utsalsstader som er kontaktlause, men som ikkje vert gjorde mot betalingsterminal. Desse betalingane vert registrerte i statistikken som vanlege internettbetalingar. Eit døme er betalingar som vert gjorde gjennom mobilløysinga Coopay.

Kontaktlause betalingar kan anten verte gjorde med eit fysisk kort, eller dei kan verte gjorde på ein annan måte, til dømes med mobilen eller med ei klokke eller eit armband.6 Betalingar med fysiske kort utgjer dei aller fleste av dei kontaktlause betalingane. Kontaktlause betalingar med mobil, klokke eller armband utgjorde 118 millionar betalingar i 2022. Veksten frå 2021 til 2022 var på 133 prosent. Betalingane med mobil, klokke eller armband utgjorde 6 prosent av kontaktlause betalingar mot fysiske betalingsterminalar og 4 prosent av alle betalingar mot fysiske betalingsterminalar i 2022. Sjå ramma: «Betaling med mobiltelefon i butikk» for meir informasjon om korleis slike betalingar går føre seg.

Betaling med mobiltelefon i butikk

Sidan tidleg i 2014 har det vore mogleg å betale med mobiltelefon i butikkar i Noreg. mCASH var den aller første mobilbetalingsløysinga, men ho fekk relativt raskt selskap av to andre løysingar, Valyou og MobilePay. Ingen av desse løysingane eksisterer i Noreg i dag.

Dei ulike mobilbetalingsløysingane nyttar ulike måtar for oppkopling mot betalingsinfrastrukturen. Fleire av løysingane nyttar kortinfrastrukturen og kommuniserer kontaktlaust mot terminalen anten ved bruk av NFC1 eller ved skanning av QR-kode2. Døme på slike terminalbaserte løysingar er Apple Pay, Google Pay og Samsung Pay (som alle nyttar NFC) og «Vipps i terminal»3 (QR).

Dei andre løysingane kan vi seie er nettbaserte. Kommunikasjonen går ikkje gjennom terminalane, og ein treng tilgang til internett for å gjennomføre betalingar. Også desse løysingane nyttar ulike teknologiar. Ein kan opprette kontakt med betalingssystemet ved å skanne ein QR-kode som vert presentert anten av betalaren eller av mottakaren. Betalingsappen Coopay frå Coop og ulike Vipps-løysingar er døme på betalingsappar som nyttar QR-kodar. Ved betaling med Vipps kan også andre initieringsmetodar nyttast. Eit døme er at betalingsmottakaren sender ein betalingsførespurnad direkte til kunden (som først oppgir telefonnummeret sitt).

Alle desse løysingane baserer seg på at betalingane vert belasta eit debetkort eller eit kredittkort. Førebels finst det ingen betalingsmåtar i butikk der betalinga vert trekt direkte frå ein bankkonto, såkalla konto-til-konto-betaling. Men det går føre seg utvikling på området, og denne typen løysingar kjem truleg etter kvart.

1 Near-field communication

2 Quick response-kode

3 Lagt ned frå 1. februar 2023.

1440 millionar (76 prosent) av dei kontaktlause betalingane i 2022 skjedde med BankAxept. Resten av dei kontaktlause betalingane, 437 millionar, vart gjorde med internasjonale kort7. Av desse att vart 323 millionar gjorde med fysiske kort, medan 113 millionar vart gjorde med mobil, klokke eller armband.

I samband med pandemiutbrotet i 2020 vart det ei stund vanlegare å gjere innkjøp sjeldnare, men i 2021 og i 2022 steig talet på korttransaksjonar per innbyggjar att, sjå figur 5. Talet på transaksjonar per innbyggjar er no høgare enn det var før pandemien. I gjennomsnitt brukte kvar innbyggjar betalingskort (til betalingar og kontantuttak) 531 gonger i 2022, mot 478 gonger i 2021. Den gjennomsnittlege verdien på korttransaksjonane auka noko, frå 389 kroner i 2021 til 391 kroner i 2022.

Figur 5 Talet på korttransaksjonar per innbyggjar per år og verdi per korttransaksjon i kroner

2001–2022
Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Talet på betalingskort

Ved utgangen av 2022 fanst det totalt 12,8 millionar norske betalingskort, sjå oversikt 1.

Den mest vanlege korttypen er dei korta som kombinerer BankAxept med eit internasjonalt debetkort (oftast Visa eller Mastercard). Noko over halvparten (57 prosent) av dei utferda korta er av denne typen. Den nest mest vanlege korttypen er dei internasjonale kredittkorta. Dei utgjer 38 prosent av korta. Det totale talet på betalingskort har gått noko ned dei seinaste åra. Mellom anna har talet på internasjonale kredittkort vorte lågare.

Oversikt 1 Talet på norske betalingskort.8 I tusen

Type kort

2019

2020

2021

2022

Kombinerte BankAxept/internasjonale debetkort

7309

7199

7294

7346

Internasjonale kredittkort

5297

5126

5043

4861

Andre debet- og kredittkort

658

181

86

112

Internasjonale faktureringskort

328

339

367

364

E-pengekort

85

59

74

96

Totalt

13 677

12 905

12 864

12 780

Kjelde: Noregs Bank

Korttransaksjonar etter utferdar

I 2022 vart 57 prosent av alle transaksjonane med norske kort gjorde med debetkortsystemet BankAxept, sjå figur 6. Dette utgjorde 1647 millionar transaksjonar. Det var 1232 millionar transaksjonar med ulike kort utferda av internasjonale kortselskap. Auken i talet på transaksjonar med internasjonale kort var på 29 prosent siste året. Den delen av korttransaksjonane som vart gjorde med internasjonale kort, auka frå 37 prosent i 2021 til 43 prosent i 2022.

BankAxept-kort vert i første rekkje nytta til betalingar på fysiske utsalsstader i Noreg. Internasjonale kort vert nytta til slike betalingar, men òg til betalingar for handel på nett, til betalingar gjennom ulike appar og til betalingar i utlandet. BankAxept-kort kan ikkje nyttast ved nettbetalingar eller i utlandet, og vert heller ikkje mykje nytta i appar.

Den store auken i marknadsdelen til dei internasjonale korta har fleire årsaker. Éi årsak er at netthandelen har halde fram med å vekse sterkt. Dessutan tok reiseverksemda seg kraftig opp att i 2022, og talet på korttransaksjonar på fysiske utsalsstader i utlandet auka monaleg. Ei tredje årsak er auken i bruken av ulike appar for kjøp av varer og tenester på fysiske utsalsstader.

Om vi berre ser på betalingar med fysiske norske kort gjorde på fysiske utsalsstader i Noreg, er marknadsdelen for BankAxept mykje høgare og har halde seg meir stabil.

Figur 6 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjon

Millionar transaksjonar. 2001–2022
Fylt linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Den samla verdien av betalingane med norske kort var på 1127 milliardar kroner. Verdien av BankAxept-transaksjonane summerte seg til 590 milliardar kroner i 2022, ein liten nedgang frå året før, sjå figur 7. BankAxept-transaksjonane stod i 2022 for 52 prosent av den samla verdien av korttransaksjonane, ned frå 59 prosent året før. Verdien av transaksjonane med internasjonale kort var 536 milliardar kroner i 2022. Verdien auka med 32 prosent siste året.

Den gjennomsnittlege storleiken på transaksjonane var 358 kroner med BankAxept-kort, 356 kroner med internasjonale debetkort og 624 kroner med internasjonale kredittkort.

Figur 7 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjon

Milliardar kroner. 2001–2022

Fylt linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Kortbetalingar over internett (netthandel)

Figur 8 syner at det har vore ein sterk vekst i kortbetalingar i samband med handel over internett i dei siste åra. I 2022 vart det gjort til saman 630 millionar internettbetalingar med norske kort. Veksten frå 2021 til 2022 var på 16 prosent. Veksten er framleis høgare for handel frå norske nettstader enn frå utanlandske nettstader. Betalingar til norske nettstader utgjorde 63 prosent av dei samla kortbetalingane ved internetthandel.

Den samla verdien av betalingane over internett var 271 milliardar kroner i 2022. Verdien av betalingane voks med 22 prosent frå 2021 til 2022. Den gjennomsnittlege verdien på betalingane over internett auka frå 407 kroner i 2021 til 430 kroner i 2022.

Figur 8 Betalingar over internett med norske betalingskort

2007–2022

To søylediagram
Kjelde: Noregs Bank

Utlendingar handlar mykje mindre i norske nettbutikkar enn nordmenn gjer i utanlandske nettbutikkar.9 Utlendingar stod i 2022 for 12,1 millionar slike handlar, med ein samla verdi på 18,3 milliardar kroner. Både talet på handlar og verdien av desse handlane gjekk opp frå 2021 til 2022.

I samband med undersøkinga til Noregs Bank om bruk av kontantar spurde vi også deltakarane om korleis dei betalte for den siste netthandelen sin. Noko under halvparten av kjøpa vart betalte direkte med betalingskort, sjå figur 9. Slike betalingar utgjer ein minkande del av betalingane. Stadig fleire seier at dei nytta mobilbetaling ved den seinaste handel sin på nett. Om lag éin firedel av kjøpa vart betalte med ei mobilbetalingsløysing. Noko under éin firedel av nettkjøpa vart betalte med faktura. Men jamvel der den primære betalingsmåten er faktura, mobilbetaling eller ein annan måte, ligg det også her ofte ei kortbetaling til grunn. Betalingskort er som regel betalingskjelda ved betalingar på nettstad med mobilen. Og betalingskort vert ofte nytta til å gjere opp fakturaen frå netthandelen.

Figur 9 Betalingsmåtar ved netthandel

Resultat frå spørjeundersøkingar
Stablet søylediagram
Kjelde: Noregs Bank

Betalingar over internett utgjer ein stadig større del av dei totale betalingane gjorde med norske betalingskort. Figur 10 syner at betalingane over internett i 2022 utgjorde 22 prosent av alle betalingar med norske kort. Målt i verdi utgjorde internettbetalingane 25 prosent av alle kortbetalingane i 2022.

Figur 10 Betalingar over internett som prosentdel av alle betalingar med norske kort

2007–2022

Søylediagram
Kjelde: Noregs Bank

Korttransaksjonar mot utlandet

Figur 11 syner den samla bruken av norske betalingskort mot utlandet, både på fysiske utsalsstader og over internett. Til saman vart det i 2022 gjort 406 millionar transaksjonar med kort i eller til utlandet. Dette inkluderer 7 millionar kontantuttak.

Talet på betalingar ved fysiske brukarstader i utlandet gjekk kraftig opp i 2022. Talet på slike betalingar auka frå 72 millionar i 2021 til 167 millionar i 2022, ein oppgang på 132 prosent. Talet på betalingar ved fysiske utsalsstader i utlandet er likevel lågare enn det var før pandemien. I 2019 vart det gjort 172 millionar slike betalingar. Talet på betalingar til utanlandske nettstader heldt fram med å auke og gjekk opp frå 211 millionar i 2021 til 232 millionar i 2022. Samla sett gjekk talet på betalingar med kort mot utlandet opp med 41 prosent frå 2021 til 2022.

Figur 11 Bruk av norske betalingskort mot utlandet

2001–2022
To fylte linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Verdien av kortbruken i utlandet i 2022 summerte seg til 210 milliardar kroner. Verdien av betalingane var 196 milliardar kroner, medan verdien av kontantuttaka utgjorde 13 milliardar kroner. Oppgangen for verdien av betalingane var på 56 prosent samanlikna med verdien i 2021. Verdien av kontantuttaka auka òg. Den gjennomsnittlege storleiken på varekjøp på fysiske utsalsstader i utlandet motsvarte verdien av 440 norske kroner.

Ved korttransaksjonar mot utlandet er det internasjonale kort som vert nytta. Statistikken syner at internasjonale debetkort vart nytta i dei aller fleste tilfella, litt under åtte av ti transaksjonar. Internasjonale kredittkort vart nytta i dei fleste av dei attverande tilfella.

Figur 12 syner at Noreg er mellom dei landa der folk oftast bruker kort for å betale for varer og tenester. Berre på Island er det årlege talet på kortbetalingar per innbyggjar høgare. I Noreg betalte kvar innbyggjar i gjennomsnitt med kort 474 gonger i 2021. Det svarer til 1,3 gonger kvar dag. I andre enden av skalaen finn vi mellom anna Tyskland og fleire av middelhavslanda. Men også i desse landa aukar kortbruken raskt. Bruken av kort i Tyskland gjekk opp frå 90 betalingar per innbyggjar i 2020 til 99 betalingar i 2021. I Hellas gjekk bruken av kort til betaling opp frå 104 gonger per innbyggjar i 2020 til 140 gonger i 2021.

Figur 12 Kortbetalingar per innbyggjar per år i utvalde land

2021
Liggende søylediagram
Kjelder: BIS, ESB, Sedlabanki Islands og Noregs Bank

4 EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) er eit system for betaling med kort i terminalar på fysiske utsalsstader.

5 Kontaktlaus betaling skjer ved at kortet vert halde nær terminalen ein augneblink. PIN-kode vert kravd dersom beløpet er høgare enn 500 kroner, eller dersom det samla beløpet eller talet på transaksjonar kjem over ei sett grense. Betalinga vert rekna som kontaktlaus sjølv om ein må nytte PIN-kode.

6 Kontaktlause betalingar med mobilen kan til dømes vere betalingar gjorde med Apple Pay eller Vipps i terminal. Kontaktlause betalingar med klokke kan til dømes vere betalingar med Fitbit Pay eller Garmin Pay.

7 Omgrepet internasjonale kort vert nytta om norske betalingskort som er utferda av, eller på lisens frå, internasjonale kortselskap. Det omfattar mellom andre Visa, Mastercard og American Express.

8 Debetkort: Betalingskort som gjer det mogleg for eigaren av kortet å disponere innskot og kreditt på bankkontoen som kortet er knytt til. Kontoen til brukaren vert belasta kvar gong kortet vert brukt.
Kredittkort: Betalingskort med kreditt som ein kan avtala å nedbetale uavhengig av kva tid kortet vert brukt.
Faktureringskort: Brukaren av kortet tek med visse tidsintervall imot ein samlefaktura som vert betalt under eitt.

9 Tala er usikre. Tal frå andre kjelder kan indikere at tala er underrapporterte med om lag 30 prosent.

3. Bruken av kontanttenester

Ein brukar kan få tak i kontantar i bankfilialar, i minibankar og i mange butikkar, anten i samband med varekjøp (som cash-back) eller gjennom «Kontanttenester i butikk». Sjå ramma: «Kontantinfrastrukturen» for meir informasjon om ulike kontanttenester.

Kontantinfrastrukturen

Kontanttenester for privatpersonar er i hovudsak tilgjengeleg gjennom tre kanalar: bankfilialar, automatar og butikkar.

Talet på bankfilialar der det er mogleg å gjere uttak og innskot av kontantar over skranke, har gjennom lang tid vorte færre. Ved utgangen av 2022 var det 56 filialar att. Ved utgangen av 2021 var talet 87.

Det finst automatar både for uttak og for innskot av kontantar, høvesvis minibankar og innskotsautomatar. Resirkuleringsautomatar gjer både uttak og innskot mogleg. Ved utgangen av 2022 var det 878 reine minibankar, 98 reine innskotsautomatar og 353 resirkuleringsautomatar.

Bankane sjølve eig om lag halvparten av minibankane, medan kontanthandsamingsselskapa Nokas og Loomis og andre selskap eig den andre halvparten. Nokas og Loomis står for den daglege drifta både av sine eigne minibankar og av dei fleste av dei minibankane bankane og andre selskap eig.

Det er òg mogleg å få utført kontanttenester i butikkar. Cash-back er ei frivillig ordning frå butikkane si side, der kundane kan ta ut kontantar som del av eit varekjøp. Gjennom ordninga «Kontanttenester i butikk» kan kundar ta ut og setje inn kontantar i daglegvarebutikkar. Butikkar som er med i ordninga, pliktar å ha kontantar tilgjengeleg.BankAxept driftar løysinga. Tenesta er tilgjengeleg i butikkar knytte til NorgesGruppen og krev bruk av BankAxept-kort og PIN-kode. Ved utgangen av 2022 var 1456 butikkar knytte til ordninga.

I 2022 vart det gjort 17,0 millionar uttak frå minibankar10 i Noreg og 11,9 millionar uttak i butikkar (cash-back og «Kontanttenester i butikk»).11 Figur 13 syner talet på uttak av kontantar frå minibank og i butikk, og verdien av desse uttaka.

Talet på uttak frå minibankar auka med 8 prosent, og talet på uttak i butikkar auka med 4 prosent frå 2021 til 2022. Dette er første gongen på svært lenge at talet på desse uttaka aukar. Auken kan henge saman med at tilbodet om uttak av kontantar gjennom Posten vart lagt ned i 2020. Uttak som tidlegare vart gjorde gjennom Posten (og som ikkje var med i statistikken vår), vert no truleg gjorde i minibankar eller i butikkar.

Også verdien av uttaka auka for første gong på mange år. Verdien av uttaka frå minibankar var 33,3 milliardar kroner i 2022, og verdien av uttaka i butikkar var 11,6 milliardar kroner. Verdien av uttaka frå minibankar auka med 4 prosent siste året, medan verdien av uttaka i butikkar steig med 17 prosent.

Storleiken på det gjennomsnittlege uttaket var 2832 kroner gjennom «Kontanttenester i butikk» og 521 kroner gjennom cash-back. Det gjennomsnittlege uttaket frå norske minibankar fall frå 2042 kroner i 2021 til 1961 kroner i 2022.

Figur 13 Uttak av kontantar frå minibank og i butikk

2001–2022

Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Talet på minibankar auka frå 1217 ved utgangen av 2021 til 1231 ved utgangen av 2022, sjå figur 14. Auken heng saman med at statistikken tidlegare har mangla tal frå nokre av minibankeigarane. Utan inkluderinga av dei nye tala hadde talet på minibankar ved utgangen av 2022 vore 1162. Reelt sett vart det dermed 55 færre minibankar gjennom året 2022. Statistikken for 2022 omfattar alle minibankar i Noreg.

I 2022 vart kvar minibank i Noreg i gjennomsnitt nytta til 13 779 kontantuttak, sjå figur 14. Det svarer til 38 uttak per dag i gjennomsnitt. Frå kvar minibank vart det i gjennomsnitt teke ut 27,0 millionar kroner i 2022. Det svarer til om lag 74 000 kroner per dag i gjennomsnitt.

Figur 14 Talet på minibankar og uttak frå kvar minibank per år

2001–2022
Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

10 Minibankar og resirkuleringsautomatar

11 Vi har ikkje statistikk for uttak av kontantar i bankfilialar.

4. Kontantar i omløp

Talet på kontantar i omløp seier ikkje nødvendigvis noko om omfanget av kontantbetalingar. Kontantar kan nyttast både til betalingar og til verdioppbevaring. Ein setel eller mynt kan gjerne nyttast berre til verdioppbevaring og ikkje til betaling i det heile. Motsett kan ein setel eller mynt godt nyttast til fleire enn éi betaling i eit år. Sjå ramma: «Bruken av kontantar i Noreg» for meir informasjon om bruken av kontantar.

Verdien av kontantar i omløp blant publikum har vore nokså stabil i dei tre-fire seinaste åra, sjå figur 15. Gjennom året svingar mengda av kontantar i omløp, med auka etterspurnad frå publikum i samband med sommarferiar og jule- og påskehøgtider. I samband med pandemiutbrotet våren 2020 auka mengda av kontantar i omløp mellombels. Ved utgangen av 2022 utgjorde kontantane i omløp blant publikum 37,6 milliardar kroner.12

Figur 15 Kontantar i omløp blant publikum

I milliardar kroner. Januar 2018 – desember 2022
Linjediagram
Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Som del av den smale pengemengda (M1)13 fall kontantdelen frå 1,4 prosent ved utgangen av 2021 til 1,3 prosent ved utgangen av 2022, sjå figur 16. Som del av BNP for Fastlands-Noreg utgjorde kontantane 1,1 prosent i 2022.

Figur 16 Kontantar i omløp som prosentdel av betalingsmiddel (M1), forbruket i hushalda og BNP for Fastlands-Noreg

2001–2022
Linjediagram

* Definisjonen av M1 vart endra frå og med 2015

Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tala for Noreg er låge i ein internasjonal samanheng, sjå figur 17. Også i Sverige utgjer kontantane ein tilsvarande liten del av betalingsmidla.

Figur 17 Kontantar som prosentdel av betalingsmiddel i utvalde land

2020, 2021 og 2022 (Norden)Liggende søylediagram
Kjelder: BIS, Danmarks Nationalbank, ESB, Sedlabanki Islands, Statistisk sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og Noregs Bank

Bruken av kontantar i Noreg

Noregs Bank gjennomfører spørjeundersøkingar blant hushalda om mellom anna bruken av kontantar.1 I spørjeundersøkingane kartlegg vi dei betalingssituasjonane der det faktisk er mogleg å betale med kontantar. Det gjeld i hovudsak betalingar når ein kjøper varer og tenester på ein utsalsstad2 og når ein betaler til andre privatpersonar. Deltakarane vert bedne om å gi informasjon om den siste betalinga dei har gjort. Dei vert så bedne om å opplyse om betalinga var til ein utsalsstad eller til ein privatperson, og om kva betalingsmåte som vart nytta.

Hovudresultat frå undersøkingane

Ifølgje undersøkinga i 2023 stod kontantane for 3 prosent både av dei samla betalingane og av betalingane på utsalsstader, medan dei stod for 4 prosent av betalingane mellom privatpersonar, sjå figur 18. Kontantdelen gjekk ned i samband med koronapandemien og har sidan halde seg låg. I 2019 var kontantdelen 8–9 prosent.

Figur 18 Talet på kontantbetalingar i prosent av det totale talet på betalingarStolpediagram
Kjelde: Noregs Bank

I 2023 stod verdien av kontantbetalingane for 2 prosent av den samla verdien av betalingar, sjå figur 19. Verdien av kontantbetalingane utgjorde 2 prosent både av verdien av betalingane på utsalsstader og av verdien av betalingane mellom privatpersonar. Også verdien av kontantbetalingane fall etter pandemiutbrotet.

Figur 19 Verdi av kontantbetalingar i prosent av total verdi av betalinganeStolpediagram
Kjelde: Noregs Bank

utsalsstader kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med betalingskort
 • med mobiltelefon (til dømes med Coopay, Vipps, Apple Pay eller Google Pay)
 • på annan måte (til dømes med faktura)

Betalingskort er framleis den klart mest brukte betalingsmåten på utsalsstader, med 80 prosent av betalingane i 2023, sjå figur 20. Betalingar med mobiltelefon auka frå 3 prosent av dei samla betalingane i 2017 til 16 prosent av betalingane i 2023.-1

Mellom privatpersonar kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med mobiltelefon (i hovudsak med Vipps)
 • med nettbank/mobilbank
 • på annan måte

Betalingar med mobiltelefon auka frå 56 prosent av betalingane mellom privatpersonar i 2017 til 82 prosent av betalingane i 2023. Overføring i nettbank og mobilbank var den nest mest nytta betalingsmåten og vart nytta i 11 prosent av betalingane mellom privatpersonar i 2023. I 2017 utgjorde slike overføringar 26 prosent av betalingane mellom privatpersonar.

Figur 20 Betalingsmåtar i ulike betalingssituasjonar

2017 og 2023Stolpediagram
Kjelde: Noregs Bank

1 Innsamlinga av data vert utført av eit eksternt marknadsanalysebyrå. 2000 personar vert spurde i kvar runde, og det vert nytta både telefonintervju og internettbaserte undersøkingar. Nedre aldersgrense i telefonundersøkinga er 15 år, medan nedre aldersgrense i internettundersøkinga er 18 år. Utvala i undersøkingane er representative for befolkninga. At eit utval er representativt, tyder at samansetjinga i utvalet er tilnærma identisk med samansetjinga i befolkninga som heilskap når det gjeld sentrale variablar som til dømes kjønn, alder og bustad. Det gjer at resultata frå ei spørjeundersøking kan generaliserast til å gjelde heile befolkninga. Samstundes vil den avgrensa storleiken på utvalet gjere resultatet noko uvisst, og særleg gjeld det for undergrupper.

2 Utsalsstader inkluderer butikkar, restaurantar, vareautomatar, frisørar, offentleg kommunikasjon osv.

-1 I undersøkinga er både betalingar mot fysiske betalingsterminalar og nettbaserte betalingar på utsalsstader inkludert. Prosentdelen betalingar som vert gjord med mobiltelefon, er derfor høgare i undersøkinga enn i betalingsstatistikken. Betalingsstatistikken inkluderer berre betalingar gjorde mot fysiske betalingsterminalar.

12 I tillegg til dei kontantane publikum har, held også bankane seg med kontantar. Ved utgangen av 2022 utgjorde bankane si behaldning av kontantar 2,5 milliardar kroner. Dette er kontantar som mellom anna ligg lagra i minibankar, filialar og bankane sine depot.

13 M1 er det smale pengemengdomgrepet. Dette er pengar som er tilgjengelege for å verte nytta med det same, og omfattar innskot på transaksjonskontoar og kontantar i omløp. Definisjonen av M1 vart endra i 2015, noko som førte til eit brot i statistikken.

5. Prisar i betalingsformidlinga

Oversikt 2 gir informasjon om prisar på ulike bank- og korttenester. Oversikta syner gjennomsnittlege prisar og kan skjule store skilnader mellom bankane. For mange av tenestene er det nokre få av bankane som krev gebyr, medan fleirtalet tilbyr gebyrfri bruk. Gebyra gjeld til dømes årsavgift for nettbank, gebyr for betalingar på utsalsstader og gebyr ved uttak av kontantar i minibankar. Prisane er som regel lågare for kundar som er med i bankane sine kundeprogram, enn for dei som står utanfor slike program.

Prisane på betaling av rekningar varierer mykje mellom dei ulike betalingsformene. Papirbaserte og manuelle betalingstenester er klart dyrast, og prisen på desse held fram med å stige. Prisen på betaling av giro i skranke med kontantar ligg no på 115 kroner. Betalingar frå nettbank med KID og betalingar med avtalegiro kostar til samanlikning 30 øre for programkundar og 80 øre for andre kundar.

Ved inngangen til 2023 var gjennomsnittleg årsavgift for BankAxept-kort kombinert med eit internasjonalt kort (Visa eller Mastercard) 228 kroner for kundar innanfor kundeprogram og 296 kroner for kundar som står utanfor slike program. Gjennomsnittsprisen for betaling av eit varekjøp med BankAxept var 80 øre for kundar utanfor program og gratis for kundar i program.

Eit uttak med debetkort i opningstida frå ein minibank som høyrer til eigen bank, kostar no seks kroner for kundar innanfor eit program og nær åtte kroner for kundar utanfor program. Uttak med internasjonale kredittkort i minibank som høyrer til eigen bank, kostar 34,40 kroner utanfor kundeprogram og 36,40 kroner innanfor kundeprogram. I tillegg kjem eit gebyr på 1,2 prosent av uttaksbeløpet.

Oversikt 2 Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

Ikkje programkundar

Programkundar

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Betalingstransaksjonar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,70

0,80

0,80

0,10

0,10

0,30

Nettbank, årsavgift

13,20

13,30

13,10

0,60

1,10

1,10

Avtalegiro, pris per betaling

0,80

0,80

0,80

0,20

0,30

0,30

Mobilbank med KID, pris per betaling

0,90

0,80

0,80

0,10

0,10

0,30

Mobilbank – SMS-info

2,10

2,10

2,00

1,80

1,90

1,80

Brevgiro, pris per betaling

12,30

13,00

13,00

12,30

12,80

13,10

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

95,40

97,10

102,50

95,40

97,10

102,50

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

108,40

108,50

115,20

108,40

108,50

115,20

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

0,80

0,80

0,80

0,10

0,00

0,00

Årspris på internasjonale kredittkort

21,30

26,80

28,20

23,60

12,50

31,90

Årspris på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort)

298,00

299,60

295,70

220,50

227,90

227,90

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

7,20

7,80

7,90

6,70

6,50

6,00

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

8,50

8,60

8,70

7,20

7,00

7,30

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

31,10

31,40

34,40

32,60

33,80

36,40

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

31,10

31,40

34,40

32,60

33,80

36,10

Påslag i prosent av uttaket

1,1

1,1

1,2

0,8

1,1

1,2

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

Oversikt 3 syner samanstilte prisar på pengeoverføringar til andre land. Finansportalen har prisar på pengeoverføringstenester til 34 land/regionar.14 Både bankar, finansielle føretak og betalingsføretak tilbyr overføring av pengar til desse landa. Prisen på overføringa er avhengig av fleire faktorar. Overføring ved personleg frammøte er mykje dyrare enn overføringar over internett. Målt i prosent av overføringsbeløpet fell prisen med storleiken på beløpet. Det gjeld særleg i bankar, men òg når betalinga skjer gjennom eit finansielt føretak eller eit betalingsføretak. Gebyra består av valutamargin og andre gebyr, der andre gebyr kan innehalde både ein fast del og ein del som er avhengig av storleiken på beløpet. Det siste året har prisane på overføringar endra seg lite.

Oversikt 3 Prisar på pengeoverføringar til eit utval land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2022 og 2023

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Bankar

27,9

29,6

6,4

6,6

6,0

6,1

1,9

2,0

Valutamargin

1,0

0,9

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Andre gebyr

26,9

28,8

5,4

5,8

5,1

5,2

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

-

14,8

-

12,5

5,4

5,3

3,9

3,9

Valutamargin

-

7,3

-

7,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Andre gebyr

-

7,5

-

5,2

2,2

2,0

0,6

0,6

Alle aktørar

27,9

26,7

6,4

7,8

5,7

5,6

2,9

3,0

Valutamargin

1,0

2,2

1,0

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

Andre gebyr

26,9

24,5

5,4

5,6

3,6

3,4

0,8

0,8

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

14 Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Eritrea, Etiopia, EU/EØS, Filippinane, Gambia, Ghana, India, Irak, Kina, Kosovo, Latvia, Litauen, Marokko, Nigeria, Nord-Makedonia, Pakistan, Palestina, Polen, Romania, Russland, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og Vietnam

6. Bankane sine inntekter frå betalingsformidling

Bankane sine inntekter frå betalingsformidling utgjorde 9,4 milliardar kroner i 2022, sjå figur 21. Inntektene frå kortverksemda til bankane auka frå 2021 til 2022 og står no for meir enn halvparten av dei samla inntektene frå betalingsformidling.

Figur 21 Inntekter til bankane frå betalingsformidling

Milliardar kroner. 2005–2022
Stolpediagram
Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tabellar

Generelle data

Tabell 1 Overordna data for Noreg

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Folketal (per 1. jan., millionar)

4,99

5,05

5,11

5,17

5,21

5,26

5,30

5,33

5,37

5,39

5,43

BNP Fastlands-Noreg, marknadsverdi (milliardar kroner)

2 294

2 419

2 534

2 614

2 692

2 798

2 931

3 067

3 067

3 288

3 569

Kurs mot euro (årsgjennomsnitt)

7,47

7,81

8,35

8,95

9,29

9,33

9,60

9,85

10,72

10,16

10,10

Betalingsmiddel i Noreg

Tabell 2 Betalingsmiddel disponerte av publikum. Ved årsslutt (millionar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Betalingsmiddel i alt (M1)

820 075

874 546

910 322

1 766 857

1 842 654

1 944 698

2 096 769

2 159 770

2 464 540

2 723 600

2 811 368

Setlar og myntar

48 403

48 454

47 880

48 508

46 665

44 906

41 739

38 648

38 292

37 547

37 580

Innskot på transaksjonskontoar

771 672

826 092

862 442

1 718 349

1 795 989

1 899 792

2 055 030

2 121 122

2 426 248

2 686 053

2 773 788

Tabell 3 Verdien av setlar og myntar i omløp. Årsgjennomsnitt (millionar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

51 179

49 762

49 352

50 068

49 241

46 963

43 828

40 986

40 562

39 336

39 363

Setlar i alt

46 379

45 509

44 995

45 605

44 726

42 427

39 354

36 577

36 227

35 018

35 085

1000-kronesetlar

21 180

19 798

18 712

17 947

17 029

15 627

14 013

12 238

9 552

7 194

7 269

500-kronesetlar

15 633

16 306

17 101

18 355

18 445

17 689

16 567

15 129

17 383

18 871

18 960

200-kronesetlar

6 335

6 251

6 033

6 056

5 963

5 830

5 612

6 010

6 154

5 870

5 707

100-kronesetlar

2 149

2 118

2 096

2 154

2 172

2 161

2 067

2 145

2 113

2 062

2 108

50-kronesetlar

1 080

1 036

1 054

1 093

1 116

1 119

1 095

1 056

1 024

1 022

1 041

Myntar i alt

4 801

4 254

4 357

4 463

4 515

4 536

4 474

4 409

4 336

4 318

4 278

20-kronemyntar

1 638

1 679

1 715

1 760

1 775

1 775

1 746

1 717

1 688

1 684

1 664

10-kronemyntar

1 317

1 150

1 174

1 194

1 201

1 205

1 180

1 157

1 130

1 122

1 109

5-kronemyntar

662

502

515

529

539

542

534

525

515

513

510

1-kronemyntar

943

767

799

826

847

861

862

858

850

848

845

50-øremyntar

241

156

155

154

154

153

153

152

152

152

152

Betalingsinfrastruktur

Tabell 4 Institusjonell infrastruktur

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Talet på bankar

138

137

137

134

137

136

141

136

134

134

128

Sparebankar

109

107

106

104

104

99

98

95

93

91

87

Forretningsbankar

17

18

19

20

23

25

29

27

25

25

23

Talet på filialar av utanlandske bankar i Noreg

12

12

12

10

10

12

14

14

16

18

18

E-pengeføretak

2

2

3

4

6

6

6

7

6

6

6

Tabell 5 Talet på avtalar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Avtalar om nettbank og mobilbank

6 020 427

6 317 283

7 259 134

7 889 444

8 427 064

8 780 020

8 677 815

8 619 107

8 720 172

9 769 703

10 253 606

Personkundar

5 595 545

5 858 058

6 768 015

7 271 093

7 786 587

8 111 439

7 901 252

7 617 363

7 383 359

8 130 369

8 382 347

Føretakskundar

424 882

459 225

491 119

618 351

640 477

668 581

776 563

1 001 744

1 336 813

1 639 334

1 871 259

Avtalar for føretak om å tilby eFaktura til personkundar (B2C)

1 071

1 220

1 378

1 490

1 611

1 577

8 108

13 462

24 161

28 505

33 903

Avtalar om mottak av eFaktura – personkundar

9 713 391

12 093 853

15 304 127

14 547 500

17 447 887

19 581 987

23 489 647

34 467 240

37 440 453

38 875 210

39 088 984

Avtalar om mottak av elektronisk faktura i EHF-format

2 005

7 760

31 064

48 927

65 218

96 158

129 525

154 589

181 734

218 136

255 080

Avtalar om bedriftsterminalgiro

15 129

15 963

16 534

18 362

22 193

27 822

33 530

33 962

25 631

14 669

12 886

Avtalar om brevgiro

681 023

626 342

596 126

508 134

461 177

343 855

302 542

276 856

256 381

228 821

202 595

Avtalar om faste betalingsoppdrag (avtalegiro og autogiro)

14 393 988

15 597 964

17 218 355

18 496 228

19 964 802

19 514 813

19 988 423

20 511 972

20 770 830

21 258 883

24 770 703

Avtalegiro – betalingsmottakarar

13 572

16 417

15 520

15 940

16 215

17 627

18 408

19 723

20 474

21 313

22 049

Autogiro – betalingsmottakarar

690

654

618

587

627

705

705

691

670

666

627

Tabell 6 Talet på betalingskort (i tusen) og talet på funksjonar i betalingskorta (i tusen)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Talet på betalingskort per 31. desember

12 583

12 626

13 698

14 704

14 841

15 755

13 274

13 677

12 905

12 864

12 780

Kontaktlause kort

-

-

-

-

-

774

8 617

10 094

11 140

12 465

12 485

Kort med chip

12 029

11 862

12 764

13 859

14 390

14 803

4 570

3 561

1 697

375

245

Kort med magnetstripe

553

761

928

839

445

166

73

2

2

1

2

Virtuelle kort

-

3

6

6

6

13

14

20

23

23

48

Talet på funksjonar i betalingskorta

19 795

20 289

21 988

23 464

23 791

25 381

20 988

21 487

20 189

20 167

20 128

Debetfunksjonar

13 620

14 449

15 650

16 552

16 777

18 065

14 161

14 730

14 495

14 665

14 803

BankAxept

6 945

7 332

7 931

8 377

8 487

9 124

7 229

7 419

7 294

7 370

7 429

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

6 675

7 117

7 719

8 175

8 290

8 941

6 932

7 311

7 201

7 295

7 374

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

572

569

557

450

431

357

394

328

340

367

364

Kredittfunksjonar

5 603

5 054

5 504

6 185

6 456

6 864

6 326

6 344

5 296

5 061

4 865

Nasjonale kredittkort

630

600

635

609

698

732

851

529

74

9

2

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

4 973

4 454

4 869

5 577

5 759

6 132

5 455

5 797

5 211

5 052

4 863

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

-

218

277

278

127

94

107

85

59

74

96

Tabell 7 Kontantinfrastruktur

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Filialar med kontanttenester over skranke

-

-

-

-

-

-

-

-

137

87

56

Utsalsstader med «Kontanttenester i butikk»

-

-

-

-

-

-

-

-

1 422

1 462

1 456

Minibankar

2 157

2 096

2 033

1 950

1 679

1 596

1 540

1 456

1 439

1 217

1 231

Innskotsautomatar

-

-

-

-

-

-

-

-

573

473

451

Kunderetta betalingstenester

Tabell 8 Bruk av betalingsinstrument (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

2 137,7

2 279,5

2 443,2

2 602,0

2 791,6

3 037,3

3 226,0

3 446,1

3 308,5

3 455,9

3 786,1

Giro

597,2

608,6

625,8

650,3

670,4

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

930,8

Elektronisk

575,1

589,0

608,8

635,3

658,0

718,5

789,3

885,2

880,6

897,3

927,7

Blankettbasert

22,1

19,6

17,0

15,0

12,4

9,6

7,7

6,5

4,7

3,8

3,1

Betalingskort (betalingar)

1 540,4

1 670,8

1 817,3

1 951,6

2 121,2

2 309,1

2 429,0

2 554,4

2 423,2

2 554,8

2 855,3

Elektronisk

1 538,3

1 668,8

1 815,3

1 949,2

2 120,6

2 308,6

2 428,5

2 553,8

2 422,9

2 554,6

2 854,9

Manuelt

2,1

2,0

2,1

2,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,2

0,2

0,4

Sjekk

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 9 Girobetalingar (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

597,2

608,6

625,8

650,3

683,2

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

930,8

Kreditoverføringar

514,7

520,9

530,8

548,1

574,1

613,7

678,1

772,9

767,6

779,1

815,4

Elektroniske

495,4

503,7

516,0

535,4

550,6

605,2

671,2

767,1

763,1

775,3

812,3

Bedriftsterminalgiro

14,5

14,5

15,7

15,1

16,7

18,8

21,2

23,8

22,7

16,8

12,0

Telegiro

8,6

7,6

6,6

5,7

5,0

4,4

3,6

3,0

1,7

2,5

2,2

Nettbank og mobilbank

430,4

437,7

448,1

467,1

481,8

502,6

525,3

537,8

502,8

493,2

508,1

Personkundar

246,3

257,7

262,4

274,9

283,4

291,5

286,3

267,9

238,4

253,8

252,1

Føretakskundar

184,1

180,0

185,7

192,3

198,4

211,1

238,9

269,9

264,4

239,4

256,1

Straksbetalingar

-

-

-

-

-

0,9

58,1

122,7

154,0

198,1

259,3

Andre elektroniske kreditoverføringar

41,9

43,9

45,7

47,4

59,9

78,4

63,1

79,7

81,9

64,8

30,6

Blankettbaserte

19,3

17,2

14,8

12,7

10,7

8,5

6,9

5,8

4,4

3,8

3,1

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Brevgiro

15,7

14,0

12,2

10,5

8,9

7,1

5,8

4,8

3,7

3,0

2,3

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

3,0

2,6

2,1

1,7

1,4

1,1

0,9

0,8

0,6

0,7

0,8

Avtalegiro og autogiro

79,7

85,2

92,8

99,9

107,4

113,3

118,0

118,1

117,5

121,9

115,4

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

2,8

2,4

2,2

2,3

1,7

1,1

0,8

0,7

0,3

0,0

0,0

Tabell 10a Betalingskort. Bruk av kort (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

1 627,3

1 752,3

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,2

2 475,8

2 594,9

2 446,1

2 575,4

2 880,7

Betalingar

1 540,4

1 670,8

1 817,3

1 951,6

2 121,2

2 309,1

2 429,0

2 554,4

2 423,2

2 554,8

2 855,3

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1 463,4

1 572,8

1 698,8

1 818,1

1 942,1

2 016,5

2 074,9

2 146,8

1 940,7

1 980,7

2 183,2

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

22,9

102,8

344,0

1 250,4

1 597,7

1 876,8

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

-

1 235,9

1 546,8

1758,6

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

-

14,5

50,8

118,2

Betalingar utan kontantuttak

1 407,5

1 521,7

1 652,6

1 776,6

1 905,9

1 985,4

2 049,5

2 125,4

1 928,1

1 970,9

2 173,7

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

55,9

51,1

46,2

41,5

36,2

31,1

25,4

21,3

12,6

9,8

9,6

Betalingar over internett

74,6

95,4

115,3

130,0

177,2

234,4

305,4

378,2

459,3

545,1

629,9

Andre elektroniske betalingar

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

57,7

48,1

28,7

22,9

28,8

41,7

Manuelle betalingar

2,1

2,0

2,1

2,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,3

0,2

0,4

Kontantuttak

86,9

81,5

75,5

69,1

60,9

53,1

46,8

40,6

23,0

20,6

25,5

Bruk av norske kort etter funksjon

1 627,3

1 752,3

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,1

2 475,9

2 594,9

2 446,2

2 575,4

2 880,7

Debetfunksjonar

1 487,7

1 589,2

1 709,9

1 820,1

1 959,4

2 099,6

2 190,8

2 268,8

2 166,0

2 300,0

2 544,7

BankAxept

1 299,1

1 366,8

1 452,7

1 526,4

1 594,8

1 638,5

1 667,5

1 682,7

1 609,8

1 620,0

1 647,4

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

188,6

222,3

257,2

293,8

364,6

461,1

523,3

586,1

556,2

680,0

897,2

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

20,8

21,0

21,6

20,2

20,3

20,9

20,4

17,1

11,5

11,8

10,9

Kredittfunksjonar

118,5

141,2

160,0

179,2

201,8

241,2

264,3

308,7

268,4

263,3

323,8

Nasjonale kredittkort

6,3

5,9

5,9

5,6

5,7

5,5

5,5

4,9

2,0

0,2

0,0

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

112,3

135,2

154,1

173,6

196,1

235,7

258,8

303,9

266,4

263,1

323,8

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

0,2

1,1

1,3

1,1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

1,3

Bruk av norske kort i Noreg

1 473,3

1 560,3

1 673,1

1 786,6

1 923,4

2 067,3

2 151,8

2 253,4

2 191,3

2 289,0

2 475,1

Betalingar utan kontantuttak

1 346,5

1 444,4

1 567,5

1 690,7

1 839,7

1 996,3

2 092,2

2 202,8

2 159,5

2 262,2

2 447,0

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

55,9

51,1

46,2

41,4

36,2

31,0

25,4

21,3

12,6

9,8

9,6

Kontantuttak

71,0

64,9

59,5

54,5

47,6

40,0

34,2

29,3

19,2

17,0

18,6

Bruk av norske kort i utlandet

153,9

192,0

219,7

234,2

258,8

294,9

324,1

341,5

254,9

286,4

405,7

Betalingar

138,0

175,4

203,7

219,5

245,3

281,8

311,4

330,2

251,1

282,8

398,7

Kontantuttak

15,9

16,6

16,0

14,6

13,4

13,1

12,6

11,3

3,8

3,6

6,9

Bruk av utanlandske kort i Noreg

27,2

31,6

36,6

40,2

48,3

54,7

67,2

89,2

50,5

51,5

122,0

Betalingar

24,9

29,6

34,7

38,5

46,7

53,2

65,8

88,0

49,9

51,1

121,3

Kontantuttak

2,3

2,0

1,9

1,6

1,7

1,5

1,3

1,2

0,6

0,4

0,7

Tabell 10b Betalingskort. Bruk av terminalar (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

1 531,3

1 623,5

1 739,7

1 855,2

1 998,4

2 149,5

2 248,9

2 369,8

2 267,3

2 365,1

2 624,1

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

2,3

Kontantuttak i minibankar

73,3

66,8

61,3

55,9

48,9

41,1

35,4

30,4

19,5

15,7

17,0

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1 422,1

1 517,6

1 630,3

1 742,2

1 866,7

1 940,3

1 999,8

2 075,9

1 948,6

1 975,6

2 153,3

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

55,9

51,1

46,2

41,5

36,2

31,1

25,3

21,3

12,6

9,8

9,6

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

15,7

82,4

318,0

1 250,8

1 587,2

1 836,9

Betalingar over internett

35,6

38,5

46,8

55,9

81,6

110,3

165,5

234,9

275,4

343,3

409,9

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

57,8

48,1

28,6

23,5

28,8

41,7

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

1 504,2

1 591,9

1 703,1

1 815,5

1 952,2

2 095,2

2 182,2

2 281,1

2 217,1

2 313,7

2 502,4

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

2,3

Kontantuttak i minibankar

70,9

64,8

59,4

54,3

47,2

39,6

34,4

29,1

18,9

15,3

16,2

BankAxept

65,3

59,5

54,4

49,7

43,3

36,0

31,1

26,5

17,3

13,8

14,4

Andre kort

5,6

5,4

5,0

4,5

3,9

3,6

3,0

2,6

1,6

1,5

1,8

Betalingar i betalingsterminalar

1 432,9

1 526,5

1 642,5

1 760,0

1 903,7

1 997,8

2 100,0

2 223,4

2 174,6

2 268,0

2 442,2

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar (også betalingar med kontantuttak)

1 233,6

1 307,1

1 398,2

1 476,5

1 551,3

1 602,4

1 636,2

1 656,1

1 592,1

1 604,5

1 630,7

BankAxess

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

171,1

190,0

216,1

255,7

325,1

368,7

438,3

540,7

557,7

638,6

783,0

Oljeselskapa sine kort

22,4

24,5

23,1

23,3

22,9

22,5

21,4

22,5

21,1

21,5

22,4

Kort utferda av varekjeder

5,3

4,1

4,4

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,3

3,1

4,8

E-pengekort

0,2

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

1,3

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

57,8

48,1

28,6

23,3

28,7

41,7

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

27,0

31,6

36,6

39,7

46,2

54,3

66,7

88,7

50,2

51,4

121,8

Tabell 10c Bruk av kort over internett (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

74,6

95,4

115,3

130,0

177,2

234,4

305,5

378,2

459,2

545,1

629,9

Bruk av norske kort i Noreg

31,9

33,8

41,0

49,3

73,7

99,8

155,8

219,6

268,7

334,0

397,8

Bruk av norske kort i utlandet

42,7

61,6

74,3

80,7

103,5

134,6

149,7

158,7

190,5

211,1

232,2

Bruk av utanlandske kort i Noreg

3,8

4,7

5,8

6,6

7,9

10,5

9,8

15,3

6,6

9,3

12,1

Tabell 11 Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (millionar transaksjonar)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Overføringar frå Noreg til utlandet

9,0

10,0

10,3

10,9

11,2

11,5

11,5

11,1

11,6

12,7

13,5

SWIFT

8,0

8,7

9,3

9,9

10,1

10,3

10,4

10,1

10,7

11,8

12,7

Valutasjekkar

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,9

1,2

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

0,8

0,8

0,7

Overføringar til Noreg frå utlandet

3,6

4,3

4,9

5,3

5,9

7,1

7,6

7,5

7,8

8,2

9,6

SWIFT

3,5

4,2

4,7

5,3

5,9

7,1

7,6

7,4

7,8

8,2

9,6

Valutasjekkar

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 12 Bruk av betalingsinstrument (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

13 802,8

14 724,3

15 858,2

16 662,4

16 763,6

18 355,1

19 935,4

20 957,7

20 340,0

22 739,2

25 314,3

Giro

13 201,0

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

24 243,9

Elektronisk

13 055,0

13 946,6

15 045,2

15 796,0

15 836,8

17 387,8

18 951,6

19 937,2

19 361,6

21 694,3

24 130,1

Blankettbasert

146,0

138,5

126,9

138,7

151,6

126,1

122,6

120,7

94,5

92,6

113,8

Betalingskort (betalingar)

594,1

632,7

681,3

724,3

772,7

839,4

860,1

899,3

883,5

952,2

1 070,3

Elektronisk

590,0

628,8

677,4

720,3

769,7

836,3

857,1

896,4

882,9

951,7

1 069,4

Manuelt

4,1

3,9

3,9

4,1

3,0

3,1

3,0

2,9

0,6

0,4

0,9

Sjekk

7,7

6,5

4,8

3,4

2,5

1,8

1,1

0,5

0,4

0,2

0,1

Tabell 13 Girobetalingar (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

13 201,0

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

24 243,9

Kreditoverføringar

12 942,9

13 815,9

14 901,0

15 643,7

15 691,6

17 240,1

18 778,6

19 752,4

19 068,7

21 272,4

23 729,7

Elektroniske

12 816,3

13 697,4

14 790,9

15 528,8

15 568,9

17 126,4

18 664,6

19 639,7

18 979,6

21 183,6

23 618,8

Bedriftsterminalgiro

1 042,6

1 073,0

977,0

958,0

1 016,3

1 123,5

1 136,1

1 253,3

1 158,1

1 206,7

1 179,3

Telegiro

23,1

20,3

18,0

16,0

13,7

12,0

9,6

8,1

4,1

6,5

6,2

Nettbank og mobilbank

11 175,7

11 917,0

13 005,2

13 721,9

13 792,6

15 291,0

16 767,2

17 573,2

16 966,9

19 196,4

21 462,4

Personkundar

1 298,9

1 405,8

1 480,3

1 462,0

1 536,9

1 618,1

1 574,6

1 549,3

1 331,7

1 392,1

1 476,1

Føretakskundar

9 876,8

10 511,2

11 524,9

12 259,9

12 255,7

13 672,9

15 192,6

16 023,9

15 635,2

17 804,4

19 986,3

Straksbetalingar

-

-

-

-

-

4,1

45,4

88,0

114,0

142,0

181,9

Andre elektroniske kreditoverføringar

574,8

687,0

790,6

832,9

746,4

695,7

738,6

717,1

736,5

632,0

789,0

Blankettbaserte

126,6

118,5

110,2

114,9

122,7

113,7

114,0

112,8

89,1

88,8

110,9

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

7,4

6,9

6,3

5,7

5,1

3,6

2,9

2,6

1,4

1,1

0,6

Brevgiro

32,0

28,3

24,4

20,7

17,3

13,9

11,4

9,5

7,5

6,4

4,9

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

87,2

83,3

79,4

88,4

100,3

96,2

99,7

100,6

80,2

81,3

105,4

Avtalegiro og autogiro

238,7

249,2

254,3

267,2

267,8

261,4

287,0

297,5

381,9

510,7

511,3

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

19,4

20,0

16,7

23,8

28,9

12,4

8,6

8,0

5,5

3,8

2,8

Tabell 14a Betalingskort. Bruk av kort (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

740,9

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,9

1000,8

1127,2

Betalingar

594,1

632,7

681,3

724,3

772,7

839,4

860,1

899,3

883,6

952,2

1070,3

Betalingar i EFTPOS-terminalar

536,6

568,1

606,5

637,9

667,7

691,1

700,7

718,3

694,5

719,4

784,7

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

3,2

16,9

73,4

398,7

548,2

633,9

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

-

394,4

533,0

599,6

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

15,3

34,3

Betalingar over internett

53,0

59,6

68,8

80,4

99,8

117,4

133,8

166,4

179,1

221,8

271,0

Andre elektroniske betalingar

0,5

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,6

11,7

9,2

10,4

13,8

Manuelle betalingar

4,1

3,9

3,9

4,1

3,0

3,1

3,0

2,9

0,6

0,4

0,9

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

Andre kontantuttak

123,7

120,9

113,0

112,1

100,8

91,3

82,6

77,0

46,3

43,5

51,8

Bruk av norske kort etter funksjon

740,9

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,7

1 000,8

1 127,2

Debetfunksjonar

619,7

641,3

669,9

699,9

726,4

758,1

762,6

771,1

765,0

828,1

909,5

BankAxept

529,6

541,6

560,7

578,6

585,2

583,6

581,1

576,6

585,0

592,8

590,3

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

90,1

99,7

109,2

121,4

141,2

174,5

181,5

194,4

179,9

235,3

319,2

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

23,6

24,0

24,9

24,1

23,8

24,7

24,1

20,7

12,4

13,0

14,8

Kredittfunksjonar

97,4

109,6

119,4

130,8

140,4

162,7

168,0

194,8

159,7

159,4

202,1

Nasjonale kredittkort

9,3

8,8

8,5

8,2

8,2

8,5

8,5

9,3

2,6

0,1

0,0

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

88,1

100,9

110,9

122,7

132,2

154,2

159,5

185,6

157,1

159,3

202,1

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

0,1

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,8

Bruk av norske kort i Noreg

638,4

658,9

685,1

715,0

744,9

787,6

795,0

816,8

827,4

867,5

916,7

Betalingar

514,3

540,8

572,7

608,1

649,2

703,7

722,3

749,6

782,0

826,3

873,3

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

Andre kontantuttak

101,2

96,5

92,1

88,1

78,3

68,9

60,6

56,7

38,4

36,0

38,5

Bruk av norske kort i utlandet

102,4

116,3

129,5

140,2

145,9

158,2

159,9

170,0

109,5

133,3

209,7

Betalingar

79,9

91,9

108,6

116,3

123,5

135,7

137,9

149,7

101,6

125,8

196,4

Kontantuttak

22,6

24,4

20,9

24,0

22,4

22,4

22,0

20,3

7,9

7,5

13,3

Bruk av utanlandske kort i Noreg

18,7

21,8

27,9

33,1

38,7

44,4

46,8

63,6

25,6

24,5

59,6

Betalingar

15,5

19,1

25,2

30,6

36,1

42,0

44,6

61,6

24,5

23,6

58,2

Kontantuttak

3,1

2,7

2,7

2,5

2,6

2,4

2,2

2,1

1,1

0,9

1,4

Tabell 14b Betalingskort. Bruk av terminalar (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

673,6

696,4

728,0

761,6

795,2

843,9

856,3

895,6

868,1

910,3

1 002,2

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

6,6

Kontantuttak frå minibankar

104,1

99,0

94,7

90,3

80,5

70,7

62,3

58,2

38,2

32,1

33,3

Betalingar i EFTPOS-terminalar

538,0

561,0

590,5

621,4

651,0

671,5

686,4

702,7

706,2

727,0

782,4

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

1,8

12,9

66,7

399,0

543,7

613,1

Betalingar over internett

31,0

35,3

40,8

48,0

61,3

73,4

85,3

123,0

112,9

135,4

166,2

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,4

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,2

11,7

9,5

11,0

13,8

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

655,0

674,7

700,3

729,2

757,9

800,6

810,6

833,2

842,9

886,1

943,5

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

6,6

Kontantuttak frå minibankar

101,0

96,3

92,0

87,8

77,9

68,3

60,1

56,1

37,0

31,3

31,9

BankAxept

91,7

87,4

83,3

79,6

70,8

61,6

54,6

51,2

33,9

28,4

28,7

Andre kort

9,2

8,9

8,7

8,3

7,2

6,7

5,5

5,0

3,1

2,8

3,2

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

Betalingar i innanlandske betalingsterminalar

530,6

555,5

586,1

620,5

660,3

689,6

716,2

755,0

788,0

833,9

886,3

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar

414,3

432,1

456,7

479,7

496,4

506,4

513,9

514,6

542,1

554,3

549,8

BankAxess

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

97,8

105,9

112,3

124,6

148,7

167,3

183,5

221,4

229,9

261,0

308,9

Oljeselskapa sine kort

15,4

15,2

14,6

14,0

12,9

13,6

16,5

16,8

14,0

16,7

23,7

Kort utferda av varekjeder

2,4

1,6

1,8

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

2,9

E-pengekort

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,4

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,2

11,7

9,5

11,0

13,8

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

18,6

21,7

27,7

32,4

37,3

43,4

45,7

62,4

25,2

24,2

58,7

Tabell 14c Bruk av kort over internett (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bruk av norske kort i alt(i Noreg og i utlandet)

53,0

59,6

68,8

80,4

99,8

117,4

133,8

166,4

179,1

221,8

271,0

Bruk av norske kort i Noreg

25,3

27,7

29,4

33,1

44,3

51,7

65,1

90,1

102,2

125,8

147,9

Bruk av norske kort i utlandet

27,6

31,9

39,4

47,3

55,4

65,7

68,7

76,3

76,9

96,0

123,0

Bruk av utanlandske kort i Noreg

5,7

7,5

11,5

14,9

17,0

22,3

20,3

32,9

10,7

9,6

18,3

Tabell 15 Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (milliardar kroner)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Overføringar frå Noreg til utlandet

9 206,3

8 225,7

8 683,7

10 748,0

7 655,6

8 196,4

7 891,1

6 456,0

6 622,3

7 324,5

9 738,7

SWIFT

7 274,5

6 299,8

6 521,4

8 103,7

6 802,8

7 458,5

7 277,4

6 041,3

6 224,4

6 935,5

9 062,9

Valutasjekkar

1 928,6

1 921,8

2 159,3

2 641,0

849,3

727,8

607,2

407,7

389,8

364,3

647,4

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

3,3

4,1

3,0

3,3

3,6

10,0

6,6

6,9

8,1

24,7

28,4

Overføringar til Noreg frå utlandet

5 634,6

6 413,2

6 739,4

8 266,3

6 933,5

7 066,2

6 988,8

7 181,0

7 905,1

8 428,8

13 326,9

SWIFT

5 633,9

6 412,5

6 738,8

8 265,8

6 933,0

7 058,2

6 987,2

7 180,7

7 904,7

8 428,5

13 326,8

Valutasjekkar

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,0

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7,8

1,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Tabell 16 Utsending av elektroniske fakturaer (millionar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

eFaktura frå føretak til personkundar (B2C)

49,0

59,0

69,7

80,8

83,8

99,6

139,8

163,9

174,7

191,3

EHF-faktura

1,3

5,0

10,6

17,9

29,1

45,2

58,1

66,4

84,7

98,5

Prisar

Tabell 17 Prisar på innanlandske betalingstenester og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

Ikkje programkundar

Programkundar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Betalingar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,90

0,80

0,80

0,70

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,30

Nettbank, årsavgift

14,40

14,50

14,70

13,20

13,30

13,10

1,40

2,30

2,40

0,60

1,10

1,10

AvtaleGiro, pris per betaling

1,00

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,10

0,10

0,00

0,20

0,30

0,30

Mobilbank med KID, pris per betaling

1,00

0,80

0,80

0,90

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,30

Mobilbank – SMS-info

2,10

2,20

2,20

2,10

2,10

2,00

1,90

1,90

1,90

1,80

1,90

1,80

Brevgiro, pris per betaling

11,30

12,10

12,30

12,30

13,00

13,00

11,20

12,10

12,30

12,30

12,80

13,10

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

85,80

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

87,50

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

99,20

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

100,20

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

1,00

0,90

0,90

0,80

0,80

0,80

0,10

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

Årspris på internasjonale kredittkort

56,60

32,40

15,30

21,30

26,80

28,20

32,20

25,20

25,00

23,60

12,50

31,90

Årspris på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort)

277,30

282,50

290,90

298,00

299,60

295,70

234,00

231,80

238,40

220,50

227,90

227,90

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

5,50

5,60

6,50

7,20

7,80

7,90

5,50

5,90

6,70

6,70

6,50

6,00

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

7,50

7,80

8,10

8,50

8,60

8,70

7,30

7,40

7,80

7,20

7,00

7,30

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

28,60

30,70

31,60

31,10

31,40

34,40

20,40

22,20

30,80

32,60

33,80

36,40

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

28,70

30,70

31,70

31,10

31,40

34,40

20,40

22,20

31,00

32,60

33,80

36,10

Påslag i prosent av uttaket

1,0

1,3

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

0,8

1,1

1,2

Tabell 18 Prisar på innanlandske betalingstenester for føretakskundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Betalingar

Elektroniske girotenester

Nettbank bedrift månadsavgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,20

Nettbank bedrift utan melding

1,50

1,60

2,60

2,80

2,60

3,10

3,30

3,20

3,30

3,60

3,80

4,20

Nettbank bedrift med melding

4,20

4,20

4,30

4,40

4,40

4,50

4,50

4,50

4,90

5,10

5,30

5,00

Nettbank bedrift med KID

1,10

1,10

1,20

1,10

1,30

1,30

1,40

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Autogiro betaling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,30

Blankettbaserte girotenester

Nettbank bedrift med tilvising

74,80

75,20

84,00

89,20

91,90

98,60

101,30

101,30

103,20

103,70

111,30

108,30

Betalingsmottak

Elektroniske girotenester

Avtalegiro månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,40

Avtalegiro utan varsel frå banken

1,30

1,30

1,40

1,40

1,60

1,60

1,70

2,00

2,00

2,00

2,60

2,60

Avtalegiro med varsel frå banken

3,60

3,60

3,80

3,80

3,60

3,60

3,90

3,90

3,90

4,10

4,10

4,10

Autogiro månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,40

Autogiro utan melding

2,20

2,20

2,40

2,70

2,80

2,80

3,10

3,80

3,60

3,70

3,80

3,50

Autogiro med melding

6,30

7,40

7,80

8,00

7,60

7,60

8,10

8,40

8,30

8,40

8,40

7,80

E-giro innbetaling månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,50

E-giro innbetaling med KID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,20

E-giro innbetaling med melding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,50

OCR innbetaling månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,50

OCR innbetaling med KID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,20

Sending av eFaktura

eFaktura B2C månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,30

eFaktura B2C per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,40

eFaktura B2C fakturahotell per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,80

eFaktura B2B nettbank månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159,30

eFaktura B2B nettbank per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,40

eFaktura B2B filbasert månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,90

eFaktura B2B filbasert per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,30

Mottak av eFaktura

eFaktura B2B nettbank månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211,70

eFaktura B2B nettbank per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,20

eFaktura B2B filbasert månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,90

eFaktura B2B filbasert per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,30

Tabell 19 Prisar på overføringar frå Noreg til land i EU/EØS-området. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. Prisar per 1. januar

Elektronisk oppdrag / fullstendig elektronisk prosessering

Manuelt oppdrag

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

SEPA (SWIFT)-overføring

Med BIC og IBAN, kr 2500

29,20

29,20

25,80

26,50

25,70

29,10

-

-

-

-

-

-

Ordinær SWIFT-overføring inorske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 2500

91,60

90,90

98,70

102,40

122,80

125,30

302,60

299,70

294,50

298,80

306,50

311,60

Med BIC og IBAN, kr 2500

67,00

66,70

71,50

72,60

69,30

72,40

239,70

299,10

294,10

298,10

299,00

305,20

Ordinær SWIFT-overføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

72,80

73,00

82,20

84,90

109,50

113,30

302,60

299,70

294,50

298,80

306,50

311,60

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

52,60

54,60

65,00

62,50

60,80

64,30

301,60

299,10

294,10

298,10

299,00

305,20

SWIFT – hasteoverføring i norske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 150 000

395,10

387,00

355,40

326,40

292,60

308,90

525,30

527,70

488,00

498,70

494,10

490,30

Med BIC og IBAN, kr 150 000

363,10

258,80

257,30

241,20

218,60

231,90

486,00

532,70

493,60

487,60

491,60

489,20

SWIFT – hasteoverføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

383,40

376,00

345,90

317,00

279,30

297,00

525,30

527,70

488,00

498,70

494,10

490,30

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

358,70

254,70

253,70

237,40

213,50

227,30

486,00

524,60

486,10

487,60

491,60

489,20

Sjekkar til utlandet

Beløp svarande til kr 2500

-

-

-

-

-

-

260,70

262,90

268,90

271,60

265,70

267,70

Tabell 20 Prisar på mottak av betaling frå utlandet. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. Prisar per 1. januar

Betalingsmottak frå land i EØS-området

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mottak av SEPA (SWIFT)-betaling

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

-

-

-

-

21,30

22,40

21,20

21,10

18,00

17,90

17,50

18,70

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

-

-

-

-

21,70

22,80

21,50

21,20

18,10

17,90

17,50

18,80

Mottak av euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

60,80

61,50

64,30

54,20

59,40

62,60

70,50

72,40

76,10

79,50

81,50

81,30

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

81,60

83,40

86,50

77,70

73,50

76,70

84,70

83,70

87,30

87,10

95,00

90,40

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

18,60

20,20

20,60

20,80

53,10

55,10

59,10

57,20

62,10

68,60

67,00

73,50

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

18,60

20,20

20,60

20,80

58,50

60,40

64,70

63,20

68,60

88,40

88,20

91,40

Mottak av annan valuta

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

70,20

69,00

71,00

71,30

79,00

79,00

81,70

85,10

85,50

89,60

91,90

94,90

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

91,40

90,40

97,00

97,90

93,90

93,80

95,90

95,90

96,70

96,80

104,40

110,90

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

70,20

68,90

71,00

71,30

72,10

72,70

73,80

73,50

75,00

77,00

74,90

79,00

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

90,40

89,10

95,80

96,80

96,00

96,20

96,80

96,80

96,90

96,80

96,10

96,90

Overføringar til andre land

Tabell 21 Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2022 og 2023

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Bankar

27,9

29,6

6,4

6,6

6,0

6,1

1,9

2,0

Valutamargin

1,0

0,9

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Andre gebyr

26,9

28,8

5,4

5,8

5,1

5,2

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

-

14,8

-

12,5

5,4

5,3

3,9

3,9

Valutamargin

-

7,3

-

7,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Andre gebyr

-

7,5

-

5,2

2,2

2,0

0,6

0,6

Alle aktørar

27,9

26,7

6,4

7,8

5,7

5,6

2,9

3,0

Valutamargin

1,0

2,2

1,0

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

Andre gebyr

26,9

24,5

5,4

5,6

3,6

3,4

0,8

0,8

Tabell 22 Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2022 og 2023

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Europa, EU

25,0

27,1

5,4

7,3

3,6

4,7

1,8

2,5

EU/EØS

24,1

29,0

5,1

6,0

2,6

3,1

0,8

0,9

Bulgaria

-

31,7

-

7,7

-

6,5

-

4,0

Latvia

24,1

26,8

5,1

7,8

3,4

3,8

1,9

1,9

Litauen

24,1

27,0

5,1

8,1

3,5

3,9

1,9

2,0

Polen

26,4

25,2

5,9

6,3

4,0

4,2

2,0

2,1

Romania

26,1

27,3

5,6

8,3

4,1

4,7

2,2

2,5

Ungarn

-

26,3

-

6,3

-

5,7

-

3,0

Europa elles

29,7

28,1

7,1

8,1

6,2

6,1

3,0

3,3

Bosnia-Herzegovina

30,4

28,8

6,4

9,0

5,7

7,9

2,5

4,7

Kosovo

27,9

25,9

5,9

6,9

6,2

5,9

1,5

2,3

Nord-Makedonia

27,9

29,0

5,9

6,0

5,3

5,4

1,9

2,4

Russland

27,9

0,0

7,9

0,0

5,8

0,0

2,7

0,0

Serbia

34,0

30,6

10,0

10,9

6,7

6,8

3,6

3,9

Tyrkia

31,5

28,1

7,5

8,4

6,9

6,0

4,3

3,4

Ukraina

-

-

-

-

-

4,7

-

4,0

Asia

30,3

28,2

7,3

8,4

6,2

6,3

2,8

3,1

Afghanistan

30,3

28,5

6,3

8,3

6,2

6,9

1,5

3,3

Filippinane

28,2

25,2

6,2

6,6

5,1

4,7

2,2

1,9

India

29,2

28,5

7,2

8,8

6,0

6,1

3,0

3,2

Irak

33,9

29,0

9,9

8,7

8,3

7,2

3,6

3,4

Kina

28,4

27,3

6,4

8,3

5,3

6,1

1,6

2,9

Pakistan

33,6

28,0

9,6

8,4

6,9

6,2

3,8

3,2

Palestina

30,4

32,4

6,4

7,0

6,3

6,8

1,6

2,9

Sri Lanka

33,1

31,4

9,1

11,8

8,1

9,3

4,7

6,0

Thailand

28,5

26,0

6,5

7,4

5,3

5,0

2,2

2,3

Vietnam

30,3

29,1

6,3

9,4

6,3

5,8

2,7

2,6

Amerika

30,0

27,8

7,4

8,6

7,0

6,5

3,4

3,5

Brasil

31,5

29,3

7,5

9,5

7,0

7,4

3,7

4,1

Chile

29,6

27,1

7,6

8,2

7,2

7,3

3,3

3,6

Colombia

-

-

-

-

-

3,4

-

2,3

Afrika

30,4

29,1

6,4

8,5

6,7

7,2

2,9

4,0

Eritrea

30,3

26,9

6,3

8,1

6,2

6,8

1,5

2,6

Etiopia

30,3

31,9

6,3

6,6

6,2

6,0

1,7

3,0

Gambia

30,3

27,8

6,3

9,0

7,9

9,1

3,1

5,7

Ghana

30,3

29,0

6,3

10,2

7,1

9,3

3,7

6,0

Marokko

30,9

29,0

6,9

9,3

7,7

7,5

4,1

4,1

Nigeria

30,3

31,9

6,3

6,6

5,5

5,6

2,2

2,4

Somalia

-

-

-

-

6,4

5,9

1,6

3,5

Kjelder og kommentarar til tabellane

Nedanfor er det gjort greie for kjelder for talmaterialet, datakvaliteten og korleis gjennomsnittstal er rekna ut. Det er òg gitt nærare detaljar om innhaldet i tabellane. Statistikk som gjeld generelle data og betalingsmiddel i Noreg, er utarbeidd av Noregs Bank, medan dei andre delane av statistikken er utarbeidd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjelder:

 • Generelle data: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om betalingsmiddel i Noreg: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om giroar, sjekkar, betalingskort, minibankar, betalingsterminalar og mobilbetalingar: Finans Norge; DNB Bank ASA; Nordea Bank ABP, filial i Noreg; Handelsbanken; Danske Bank; Cultura Sparebank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Eika Gruppen AS; Nets Branch Norway; Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS; Tietoevry Norge AS; SDC A/S; EVRY Card Services AS; Komplett Bank ASA; SEB Kort Bank AB Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Ikano Bank AB (publ) Norway Branch; Elavon Financial Services DAC, Norway Branch; American Express S.A. (Norway Branch); Swedbank Norge; Santander Consumer Bank AS; Entercard Norge, filial av Entercard Group AB; Kortaccept Nordic AB NUF; Bambora Norge NUF; Euronet 360 Finance Limited; Vipps AS; Circle K Norge AS; Wex Europe Services AS; ST1 Norge AS; Blue Energy AS; YX Norge AS
 • Opplysningar om elektroniske fakturaer er henta frå Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
 • Opplysningar om andre grensekryssande betalingar enn dei som vert utførte med betalingskort, er henta frå Valutaregisteret (Skatteetaten).
 • Opplysningar om prisar for pengeoverføringar til utvalde land og regionar og prisar på personkundetenester frå og med 2009 er henta frå Finansportalen. Eldre prisar på personkundetenester, prisar på bedriftskundetenester og prisar på grensekryssande betalingar er henta frå prislister og skjema frå bankane.

Kommentarar til tabellane:

Tabell 5 – Talet på avtalar

 • Talet på avtalar om å tilby og ta imot eFaktura gjeld avtalar om sending av elektroniske fakturaer i banknettverk ved bruk av nettbank til personkundar. Talet på avtalar om elektroniske fakturaer i EHF-format gjeld talet på føretak som har vorte registrerte som mottakarar av elektroniske fakturaer som vert formidla gjennom aksesspunkt i EHF-format i PEPPOL-infrastrukturen. PEPPOL er ein norsk versjon av eit internasjonalt format, PEPPOL BIS.

Tabell 6 – Talet på kort og talet på funksjonar i korta

 • Tabellen gjeld betalingskort som er utferda i Noreg av bankar og kortutferdarar. Tal frå og med 2013 omfattar e-pengekort (førehandsbetalte kort frå Visa og Mastercard) og kontoar i kortsystem som ikkje er knytte til fysiske kort.
 • Fysisk er korta delte inn etter kontaktteknologi. Dei kan anten vere klargjorde for kontaktlause betalingar og ha chip og magnetstripe, berre ha ein chip og ei magnetstripe eller berre ei magnetstripe, eller dei kan vere virtuelle, til dømes reisekontoar i kortsystem der det ikkje er utferda noko fysisk kort.
 • Funksjonane i kortet er delte inn etter oppgjersmåte, det vil seie etter om bruken av kortet vert belasta ein bankkonto med ein gong (debetfunksjon), om brukaren får ei rekning som vert betalt etter nokre veker (faktureringsfunksjon), om brukaren har ein kreditt som vert betalt attende i avdrag (kredittfunksjon), eller om brukaren nyttar pengar som er betalte inn på førehand (e-pengar).
 • Frå og med 2018 er rapporteringa av talet på betalingskort endra. Dei nye tala kan ikkje samanliknast direkte med dei gamle tala. Tal til og med 2017 var delvis baserte på estimat, medan tala frå og med 2018 er baserte på direkte rapporterte tal for kort.

Tabell 7 – Kontantinfrastruktur

 • Tabellen syner talet på stader der publikum kan setje inn og ta ut kontantar.
 • Talet på stader med «Kontanttenester i butikk» er henta frå denne nettsida: Kontanttjenester i butikk – BankAxept

Tabell 8 og 12 – Bruk av betalingstenester

 • I tabell 12 har cash-back vore med i beløpa for elektroniske varekjøp for åra 2006–2011 i tidlegare publikasjonar, men ikkje i publikasjonar frå og med 2013.

Tabell 9 og 13 – Girobetalingar

 • Straksbetalingar omfattar både straksbetalingar gjennom mobilbetalingsløysingar, som Vipps, og andre straksbetalingar, til dømes straksbetalingar i nettbank eller mobilbank.
 • «Andre elektroniske kreditoverføringar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar som ikkje er straksbetalingar, og lokale betalingsløysingar som vert nytta til faste oppdrag, nedbetaling av lån m.m.

Tabell 10a og 14a – Betalingskort. Bruk av kort

 • Tabellane syner all bruk av betalingskort som er utferda i Noreg.
 • Tal for «betalingar med kontantuttak» gjeld kontantuttak (cash-back) i EFTPOS-terminalar som godtek BankAxept-kort, medan tal for «andre kontantuttak» gjeld uttak gjennom «Kontanttenester i butikk», uttak med kort over skranke og uttak frå minibankar.
 • «Andre kontaktlause betalingar» gjeld betalingar i EFTPOS-terminalar med Vipps og andre mobilbetalingsløysingar, til dømes Apple Pay og Google Pay, og betalingar med klokker og armband, til dømes Fitbit Pay og Garmin Pay.
 • «Betalingar over internett» omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa av Kunderetta betalingsformidling 2020 har netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps vore med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.
 • Posten «andre elektroniske betalingar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar som ikkje er betalingar over internett og som heller ikkje er betalingar i EFTPOS-terminalar. Døme er P2P- og P2B-betalingar i Vipps. Posten omfattar òg betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalinger frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for innbetalingar på førehand (e-pengar) omfattar registrert bruk av NAV kontantkort, førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda av bankar i Noreg, og universelle gåvekort. Tal for 2012 omfattar berre bruk av førehandsbetalte kort i EFTPOS-terminalar som aksepterer BankAxept. Tal frå og med 2013 omfattar all bruk av korta i Noreg og i utlandet.
 • Tal for bruk av norske kort i utlandet og utanlandske kort i Noreg gjeld i hovudsak kort utferda av dei internasjonale kortselskapa, medrekna Visa, Eurocard, Mastercard, Diners, American Express, JCB og China Union Pay.
 • Bruk av BankAxept-kort i norskeigde EFTPOS-terminalar i utlandet er inkludert i tal for bruk av norske kort i utlandet.

Tabell 10b og 14b – Betalingskort. Bruk av betalingsterminalar

 • Tabellane gjeld bruk av norske og utanlandske kort i alle minibankar og norskeigde EFTPOS-terminalar utplasserte i Noreg og i utlandet. Merk at dette gjeld sjølv om betalingar med norske kort i terminalane i utlandet er tekne med som bruk av norske kort i utlandet i tabell 10a og 14a.
 • For å vise korleis terminalane er nytta, er bruken av kort som er utferda av varekjeder, tekne med, sjølv om slike kort ikkje er definerte som betalingskort og dermed ikkje tekne med i tabell 10a og 14a.
 • Tabellane syner også bruken av norske og utanlandske kort over internett på norske nettstader. Tala omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa i fjor er netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.
 • Posten «andre elektroniske betalingar i innenlandske terminalar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar som ikkje er betalingar over internett og som heller ikkje er betalingar i EFTPOS-terminalar. Døme er P2P- og P2B-betalingar i Vipps. I tidlegare publikasjonar har ikkje slike betalingar vore med i tala. Tala frå og med 2017 er oppjusterte med desse betalingane. Posten omfattar òg betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalinger frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for kontantuttak frå minibankar med e-pengar gjeld bruk av NAV kontantkort. Tal for betalingar med e-pengar omfattar registrert bruk av universelle gåvekort i Noreg og førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda i Noreg og i utlandet. Tal til og med 2012 omfattar berre bruk av førehandsbetalte kort i EFTPOS-terminalar som aksepterer BankAxept. Tal frå og med 2013 omfattar all bruk av korta i Noreg.

Tabell 10c og 14c – Bruk av kort over internett

 • Tala omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa av Kunderetta betalingsformidling 2020 har netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps vore med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.

Tabell 16 – Utsending av elektroniske fakturaer

 • Tabellen syner talet på utsendingar av eFaktura-er, som er bankane si løysing for elektroniske fakturaer, og elektroniske fakturaer i EHF-format, som er staten sitt format for elektronisk fakturering.
 • Tal for eFaktura mellom føretakskundar (B2B) er frå og med 2019 tekne med i tala for EHF-fakturaer.

Tabell 17 til 20 – Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar, kontantuttak og betalingsmottak, og prisar for grensekryssande transaksjonar

 • Opplysningar om prisar på personkundetenester (tabell 17) er henta frå 78 bankar med prisar oppgitt i Finansportalen. Desse bankane hadde 89 prosent av marknaden målt etter innskot på lønnskontoar. Det er to gjennomsnittsprisar for kvar teneste: éin for programkundar og éin for dei som ikkje er programkundar. Gjennomsnittsprisane er rekna ut ved at ein har vekta prisen i kvar bank ut frå banken sin del av innskot på lønnskontoar. Der ein bank har fleire kundeprogram med ulike prisar på ei teneste, er medianen av prisane i kundeprogramma nytta til å rekne ut gjennomsnittsprisen for alle bankar på tenesta i kundeprogram.
 • Prisar på bedriftskundetenester er henta frå prislister på internett, og opplysningar om prisar for grensekryssande betalingar er rapporterte i skjema. Prisane er henta frå prislister og skjema frå 21 bankar, som hadde 80 prosent av marknaden målt etter innskot på transaksjonskontoar. Prisane gjeld berre kundar som ikkje er med i kundeprogram eller får rabattar på annan måte. Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved at ein har laga gjennomsnittsprisar for forretnings- og sparebankar ved å vekte prisen i kvar einskild bank med prosentdelen deira av innskot på transaksjonskontoar. Gjennomsnittsprisane for alle bankar er så rekna ut ved å vekte prisane for bankgruppene med marknadsdelen deira målt etter talet på transaksjonar i statistikkåret.
 • Årsprisen på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort) gjeld «vanlege» kort. Korta kan nyttast både til handel på fysiske utsalsstader og til netthandel. Korta har ikkje legitimasjon.
 • Prisen på brevgiro gjeld for kvar innsend blankett. Porto for kvar sending kjem i tillegg.
 • Prisen på mottak av avtalegiro gjeld mottak utan melding.
 • Frå og med 2017 har Finansportalen hatt opplysningar om prisar på fleire kredittkort til dei som ikkje er programkundar, og ikkje berre eitt kredittkort, som tidlegare. Frå og med 2017 har derfor medianen av prisane til kvar bank på dei ulike kredittkorta vore nytta i utrekninga av gjennomsnittsprisar for dei som ikkje er programkundar.
 • Prisar på grensekryssande betalingar gjeld overføringar av faste beløp i EØS-området med og utan opplysningar om BIC og IBAN. Prisane er utan valutamarginar. Prisane er òg utan tilleggskostnader for kontante betalingar, kostnader ved omveksling via valutaen til eit tredjeland og kostnader som betalaren må dekkje for betalingsmottakaren.

Tabell 21 og 22 – Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar

 • Prisane er baserte på opplysningar frå 13 aktørar. Seks av dei er bankar og sju er finansielle føretak, betalingsføretak eller utanlandske aktørar. Aktørane som har gitt opplysningar, representerer eit utval av ei større gruppe norske og utanlandske aktørar som tilbyr pengeoverføringstenester i Noreg.
 • Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved først å rekne ut eit aritmetisk gjennomsnitt for kvar av dei rapportørane som har fleire prisar per teneste/tenestevariabel. Deretter er det rekna ut eit aritmetisk gjennomsnitt av prisane frå alle tilbydarane av tenesta/tenestevariabelen.
 • Bankane sine prisar gjeld prisar på SWIFT-overføringar, medan prisane som er oppgitt av dei andre rapportørane, gjeld overføringar i eigne nettverk.

Standardteikn i tabellane:

- Opplysningar manglar/null

0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga