Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Kunderetta betalingsformidling 2021

Kunderetta betalingsformidling 2021

Pandemien påverka tala også i 2021, men ikkje i like stor grad som i 2020.

Talet på kortbetalingar auka att, både i Noreg og ved fysiske utsalsstader i utlandet. Kvar av oss nytta i gjennomsnitt korta våre 479 gonger i 2021. Dette er høgt i global samanheng.

Dei aller fleste kortbetalingane, 78 prosent, vart utførte mot fysiske betalingsterminalar i Noreg eller i utlandet. Meir enn fire av fem av desse betalingane vart gjorde kontaktlaust.

Resten av kortbetalingane var i hovudsak knytte til netthandel. Nettbetalingar utgjer ein stadig større del av kortbetalingane. Veksten frå 2020 til 2021 var på 19 prosent. I gjennomsnitt har den årlege veksten dei siste fem åra vore på 25 prosent.

Spørjeundersøkingar syner at nær halvparten av netthandelen vert betalt med tradisjonell kortbetaling. Mobilbetalingar veks raskt, og står no for éi av fire betalingar på nett. Dei aller fleste nettbetalingane vert til sist gjorde opp med eit kort, også der den primære betalingsmåten er mobilbetaling, faktura eller andre måtar.

Girobetalingar vert mellom anna nytta til å betale rekningar og til å overføre pengar mellom privatpersonar. For hushalda er vanlege betalingar i nettbank den mest nytta girobetalingen. Straksbetalingar har vakse raskt dei seinaste åra, og er den nest mest nytta girobetalingen. Dette er i hovudsak såkalla venebetalingar gjennom mobilbetalingsløysingar.

Spørjeundersøkingane våre syner at 4 prosent av dei spurde nytta kontantar ved si siste betaling på fysisk utsalsstad. Tallet har lege stabilt sidan pandemiutbrotet våren 2020. Talet på uttak av kontantar frå minibankar og i butikkar har halde fram med å falle, men noko mindre i 2021 enn i 2020. Verdien av uttaka frå minibankar har òg halde fram med å falle, medan verdien av uttaka i butikkar auka noko.

1 Bruk av betalingsinstrument

Figur 1 syner utviklinga i bruken av betalingsinstrument utanom kontantar. I 2021 vart det gjort 2562 millionar kortbetalingar og 901 millionar girobetalingar.

Figur 1 Bruk av betalingsinstrument. Millionar betalingar. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Girobetalingar er overføringar mellom bankkontoar. Dei kan vere sette i gang av betalaren eller av betalingsmottakaren. Overføringar som er sette i gang av betalaren, kallar vi kreditoverføringar. Ei vanleg betaling i nettbank er ei kreditoverføring. Avtalegiro er ei teneste for automatisk betaling av faste rekningar og vert sett i gang av betalingsmottakaren.

Verdien av girobetalingane var 21 787 milliardar kroner i 2021, sjå figur 2. Verdien av kortbetalingane var 956 milliardar kroner.

Figur 2 Bruk av betalingsinstrument. Milliardar kroner. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Giroar vert nytta både til betaling av store rekningar og til lønnsutbetalingar, men i stadig større monn òg til mindre betalingar, til dømes straksbetalingar mellom privatpersonar i mobilløysinga Vipps. Betalingskort vert i første rekkje nytta til kjøp av varer og tenester på utsalsstader. Ei gjennomsnittleg girobetaling er mykje større enn ei typisk kortbetaling. I 2021 var den gjennomsnittlege girobetalinga på 24 178 kroner, medan den gjennomsnittlege kortbetalinga var på 373 kroner.

Girobetalingar frå personkundar

Figur 3 syner nokre av girobetalingane frå personkundar. Nettbank (inkludert mobilbank) er framleis den mest brukte overføringstenesta for personkundar, men det har vorte færre betalingar i nettbank og mobilbank dei seinaste åra. Samstundes har talet på straksbetalingar1 auka raskt, og dette er no den nest mest brukte overføringstenesta for personkundar. Den største delen av straksbetalingane vert sette i gang frå mobilbetalingsløysinga Vipps og gjeld overføringar mellom privatpersonar. Tidlegare vart overføringar mellom privatpersonar i større grad gjorde i nettbank og mobilbank.2

Talet på straksbetalingar auka frå 154 millionar i 2020 til 187 millionar i 2021. Verdien av straksbetalingane i 2021 var 134 milliardar kroner.

Avtalegiro var den tredje mest brukte overføringstenesta for privatkundar i 2021. Bruken av tenesta har vore lite endra i dei siste åra, og utgjorde 118 millionar betalingar i 2021.

Figur 3 Girobetalingar frå personkundar. Millionar betalingar. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Brevgiro vart etablert i 1992, og telegiro vart etablert i 1994. Før 2002 var brevgiro den mest nytta overføringstenesta for personkundar. Toppen for brevgiro vart nådd i 1999 med 107 millionar transaksjonar. For telegiro var året 2000 toppåret. Då nådde bruken 28,8 millionar transaksjonar.3

Omfanget av brevgiro og telegiro har minka, og dette er no relativt lite brukte løysingar. Brevgiro vart i 2021 nytta 3,0 millionar gonger og telegiro 2,5 millionar gonger.

Automatiske rekningsbetalingar (avtalegiro og autogiro) og elektronisk faktura

Avtalegiro4 og autogiro5 er tenester for automatisk betaling av faste rekningar. Betalingsoppdraga vert sette i gang av betalingsmottakaren. Ved utgangen av 2021 fanst det 21,3 millionar avtalar om automatiske rekningsbetalingar mellom kundar, bedrifter og bankar, sjå tabell 5 i vedlegget. Til saman var det 21 313 betalingsmottakarar som tilbydde kundane sine avtalegiro, og 666 betalingsmottakarar som tilbydde kundane sine autogiro.

Avtalegiro kan kombinerast med elektronisk faktura. Ved utgangen av 2021 fanst det 28 505 avtalar for føretak om å tilby bankane si løysing for elektronisk faktura, eFaktura, til personkundar. Det fanst 38,9 millionar avtalar med privatpersonar om å ta imot rekningar som eFaktura.

I 2021 vart det sendt ut 175 millionar eFaktura-er frå føretak til personkundar. Det har vore ein sterk vekst i talet på eFaktura-er dei siste åra. Frå 2020 til 2021 var veksten på 6,6 prosent. Den sterke veksten dei siste åra har mellom anna kome etter at det frå mars 2019 vart opna for distribusjon av eFaktura gjennom Vipps.

Det vart sendt ut 84,7 millionar EHF-fakturaer i 2021. EHF er staten sitt format for elektronisk fakturering og dekkjer både fakturaer mellom føretak og offentleg sektor og fakturaer mellom føretak. Veksten frå 2020 til 2021 for utsending av EHF-fakturaer var på 28 prosent.

1 Straksbetalingar er betalingar frå bankkontoen til ein personkunde til bankkontoen til ein annan personkunde gjennom ein eigen betalingsinfrastruktur. Mottakaren kan disponere midlane nokre få sekund etter at betalaren har initiert betalinga.

2 Ein del av girooverføringane mellom privatpersonar i Vipps vert gjorde utanfor straksbetalingssystemet. Desse kjem inn under «andre elektroniske kreditoverføringar» i tabellane 9 og 13 i vedlegget.

3 For meir informasjon, sjå historisk betalingsstatistikk på nettsida til Noregs Bank: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/betalingsstatistikk/

4 Personmarknaden

5 Bedriftsmarknaden

2 Korttransaksjonar

I 2021 vart det gjort 2562 millionar betalingar med norske betalingskort. I tillegg kjem reine kontantuttak.6 Til saman vart det gjort 2582 millionar korttransaksjonar, sjå tabell 10a i vedlegget.

Av dei samla kortbetalingane vart 1988 millionar, eller 77 prosent, utførte mot fysiske betalingsterminalar (EFTPOS-terminalar7). I 2020 vart det gjort 1941 millionar slike betalingar. Dette utgjorde 79 prosent av dei samla kortbetalingane.

1602 millionar (81 prosent) av betalingane i fysiske betalingsterminalar i 2021 vart gjorde kontaktlaust.8 Den gjennomsnittlege verdien ved kontaktlause betalingar var 344 kroner. Det finst òg andre typar betalingar på fysiske brukarstader som er kontaktlause, men som ikkje vert gjorde mot betalingsterminalen. Desse betalingane vert registrerte i statistikken som vanlege internettbetalingar. Eit døme er mobilløysinga Coopay, som vart teken i bruk i august 2019.

Kontaktlause betalingar kan anten verte gjorde med eit fysisk kort, eller dei kan verte gjorde på ein annan måte, til dømes med mobilen eller med ei klokke eller eit armband.9 Betalingar med fysiske kort utgjer førebels dei fleste av dei kontaktlause betalingane. Kontaktlause betalingar med mobil, klokke eller armband utgjorde 53,9 millionar betalingar i 2021. Veksten frå 2020 til 2021 var på 272 prosent.

1333 millionar (83 prosent) av dei totale kontaktlause betalingane i 2020 skjedde med BankAxept. Resten av dei kontaktlause betalingane, 270 millionar, vart gjorde med internasjonale kort.10

I samband med pandemiutbrotet i 2020 vart det ei stund vanlegare å gjere meir sjeldsynte innkjøp, men i 2021 steig talet på korttransaksjonar per innbyggjar att, sjå figur 4. I gjennomsnitt brukte kvar innbyggjar betalingskort (til betalingar og kontantuttak) 479 gonger i 2021, mot 456 gonger i 2020. Den gjennomsnittlege verdien på korttransaksjonane auka frå 383 kroner i 2020 til 389 kroner i 2021.

Figur 4 Talet på korttransaksjonar per innbyggjar per år og verdi per korttransaksjon i kroner. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Talet på betalingskort

Ved utgangen av 2021 var det totalt utferda 12,9 millionar norske betalingskort, sjå oversikt 1.

Den mest vanlege korttypen er dei korta som kombinerer BankAxept med eit internasjonalt debetkort (som regel Visa eller Mastercard). Noko over halvparten (57 prosent) av dei utferda korta er av denne typen. Den nest mest vanlege korttypen er dei internasjonale kredittkorta. Dei utgjer 39 prosent av korta.

Oversikt 1 Talet på utferda norske betalingskort.11 I tusen

Type kort

2018

2019

2020

2021

Kombinerte BankAxept / internasjonale debetkort

6 932

7 309

7 199

7 294

Internasjonale kredittkort

4 855

5 297

5 126

5 043

Andre debet- og kredittkort

987

658

181

86

Internasjonale faktureringskort

394

328

270

367

E-pengekort

107

85

59

74

Totalt

13 274

13 677

12 905

12 864

Kjelde: Noregs Bank

Korttransaksjonar etter utferdar

I 2021 vart 63 prosent av alle transaksjonane med norske kort gjorde med debetkortsystemet BankAxept, sjå figur 5. Dette utgjorde 1620 millionar transaksjonar. Resten av transaksjonane med norske kort, 962 millionar eller 37 prosent, vart gjorde med ulike kort utferda av internasjonale kortselskap. Talet på transaksjonar både med BankAxept-kort og med internasjonale kort gjekk opp i 2021 etter å ha falle i 2020.

BankAxept-kort vert i første rekkje nytta til betalingar på fysiske brukarstader i Noreg. Internasjonale kort vert nytta til slike betalingar, men òg til betalingar for handel på nett og til betalingar i utlandet. BankAxept-systemet kan førebels ikkje nyttast ved nettbetalingar, og heller ikkje i utlandet.

Marknadsdelen til dei internasjonale korta auka att i 2021, etter å ha falle i 2020. Fallet i 2020 kom i første rekkje som følgje av redusert reiseverksemd til utlandet i samband med pandemiutbrotet. Marknadsdelen for dei internasjonale korta har, med unnatak av i 2020, stige i mange år. Auken i marknadsdelen heng i første rekkje samen med den sterke veksten i netthandelen.

Figur 5 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjon. Millionar transaksjonar. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Den samla verdien av transaksjonane med norske kort steig for første gong til over 1000 milliardar kroner. Verdien av BankAxept-transaksjonane i 2021 summerte seg til 593 milliardar kroner, sjå figur 6. Verdien steig med 1,4 prosent frå 2020 til 2021, den same veksten som året før. BankAxept-transaksjonane stod i 2021 for 59 prosent av den samla verdien av korttransaksjonane. Verdien av transaksjonane med internasjonale kort var 411 milliardar kroner i 2021. Verdien auka med 18 prosent siste året.

Den gjennomsnittlege storleiken på transaksjonane var 366 kroner med BankAxept-kort, 347 kroner med internasjonale debetkort og 606 kroner med internasjonale kredittkort.

Figur 6 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjon. Milliardar kroner. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Kortbetalingar over internett (netthandel)

Figur 7 syner at det har vore ein sterk vekst i kortbetalingar i samband med handel over internett i dei siste åra. I 2021 vart det gjort til saman 545 millionar internettbetalingar med norske kort. Veksten frå 2020 til 2021 var på 19 prosent. Veksten var høgare for handel ved norske nettstader enn ved utanlandske nettstader. Betalingar til norske nettstader utgjer 61 prosent av dei samla kortbetalingane ved internetthandel.

Den samla verdien av betalingane over internett var på 222 milliardar kroner i 2021. Verdien av betalingane voks med 24 prosent frå 2020 til 2021. Den gjennomsnittlege verdien på betalingane over internett auka frå 390 kroner i 2020 til 407 kroner i 2021.

Figur 7 Betalingar over internett med norske betalingskort. 2007–2021

Kjelde: Noregs Bank

Utlendingar handlar mykje mindre i norske nettbutikkar enn nordmenn gjer i utanlandske nettbutikkar.12 Utlendingar stod i 2021 for 9,3 millionar slike handlar, med ein samla verdi på 9,6 milliardar kroner. Talet på handlar gjekk noko opp, medan den samla verdien av desse handlane heldt fram med å minke.

I kjøpsaugneblinken er det slett ikkje all netthandel som vert gjord opp på tradisjonell måte med eit betalingskort. I samband med den halvårlege undersøkinga til Noregs Bank om bruk av kontantar spurde vi også deltakarane om korleis dei betalte for den siste netthandelen sin. Figur 8 syner at noko under halvparten av kjøpa vart betalte direkte med betalingskort. Om lag éin firedel av kjøpa vart betalte med ei mobilbetalingsløysing. Noko under éin firedel vart betalte med faktura. Men jamvel der den primære betalingsmåten er faktura, mobilbetaling eller ein annan måte, ligg det også her ofte ei kortbetaling til grunn. Betalingskort er som regel betalingskjelda ved betalingar på nettstad med mobilen. Og betalingskort vert ofte nytta til å gjere opp fakturaen frå netthandelen. I undersøkingane er det stadig fleire som seier at dei nytta mobilbetaling ved sin seinaste handel på nett.

Figur 8 Betalingsmåtar ved netthandel. Resultat frå spørjeundersøkingar

Kjelde: Noregs Bank

Betalingar over internett utgjer ein stadig større del av dei totale betalingane gjorde med norske betalingskort. Figur 9 syner at betalingane over internett i 2021 utgjorde 21 prosent av alle betalingar med norske kort. Målt i verdi utgjorde internettbetalingane 23 prosent av alle kortbetalingane i 2021.

Figur 9 Betalingar over internett som prosentdel av alle betalingar med norske kort. 2007–2021

Kjelde: Noregs Bank

Korttransaksjonar mot utlandet

Figur 10 syner den samla bruken av norske betalingskort mot utlandet, både på fysiske brukarstader og over internett. Til saman vart det i 2021 gjort 289 millionar transaksjonar med kort i eller til utlandet. Dette inkluderer 4 millionar kontantuttak.

Ikkje uventa gjekk talet på betalingar ved fysiske brukarstader i utlandet noko opp att i 2021. Talet på slike betalingar auka frå 61 millionar i 2020 til 74 millionar i 2021, ein oppgang22 prosent. Talet på betalingar til utanlandske nettstader heldt fram med å auke og gjekk opp frå 191 millionar i 2020 til 211 millionar i 2021. Samla sett gjekk kortbruken mot utlandet opp med 13 prosent frå 2020 til 2021.

Figur 10 Bruk av norske betalingskort mot utlandet. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Verdien av kortbruken i utlandet i 2021 summerte seg til 135 milliardar kroner. Verdien av betalingane var 127 milliardar kroner, medan verdien av kontantuttaka utgjorde 8 milliardar kroner. Oppgangen for verdien av betalingane var på 25 prosent samanlikna med verdien i 2020. Verdien av kontantuttaka gjekk noko ned. Den gjennomsnittlege storleiken på kontantuttak i utlandet i 2021 motsvarte verdien av 2066 norske kroner. Den gjennomsnittlege storleiken på varekjøp på fysiske brukarstader i utlandet var lågare, og motsvarte verdien av 446 norske kroner.

Ved korttransaksjonar mot utlandet er det internasjonale kort som vert nytta. Statistikken syner at internasjonale debetkort vart nytta i dei aller fleste av tilfella, om lag åtte av ti transaksjonar. Internasjonale kredittkort vart nytta i dei fleste av dei attverande tilfella.

Figur 11 syner at Noreg er mellom dei landa der folk oftast bruker kort for å betale for varer og tenester. I Noreg betaler kvar innbyggjar i gjennomsnitt med kort meir enn éin gong dagleg. I andre enden av skalaen finn vi mellom anna Tyskland og fleire av middelhavslanda. Det har vore ein viss auke i kortbruken i nokre av desse landa frå 2019 til 2020. Mellom anna har bruken av kort i Tyskland gått opp frå 76 til 90 gonger i året og i Hellas opp frå 74 til 104 gonger i året.

Figur 11 Kortbetalingar per innbyggjar per år i utvalde land. 2020

Kjelder: BIS, ESB, Sedlabanki Islands og Noregs Bank

6 I minibank, gjennom «Kontanttenester i butikk» og i skranke (med kort). Kontantuttak i samband med betalingar (cash-back) vert registrerte som betalingar. I 2021 gjaldt dette 9,8 millionar betalingar.

7 EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) er eit system for betaling med kort i terminalar på fysiske brukarstader.

8 Kontaktlaus betaling skjer ved at kortet vert halde nær terminalen ein augneblink. PIN-kode vert kravd dersom beløpet er større enn 500 kroner, eller om det samla beløpet eller talet på transaksjonar kjem over ei sett grense. Betalinga vert rekna som kontaktlaus sjølv om ein må nytte PIN-kode.

9 Kontaktlause betalingar med mobilen kan til dømes vere betalingar gjorde med Apple Pay eller Vipps i terminal. Kontaktlause betalingar med klokke kan til dømes vere betalingar med Fitbit Pay eller Garmin Pay.

10 I den vidare teksten vert omgrepet internasjonale kort nytta om norske betalingskort som er utferda av, eller på lisens frå, internasjonale kortselskap. Det omfattar mellom andre Visa, Mastercard og American Express.

11 Debetkort: Betalingskort som gjer det mogleg for eigaren av kortet å disponere innskot og kreditt på bankkontoen som kortet er knytt til. Kontoen til brukaren vert belasta kvar gong kortet vert brukt.

Kredittkort: Betalingskort med kreditt som kan avtalast nedbetalt uavhengig av kva tid kortet vert brukt.

Faktureringskort: Brukaren av kortet tek med visse tidsintervall imot ein samlefaktura som vert betalt under eitt.

12 Tala er usikre. Tal frå andre kjelder kan indikere at tala er underrapporterte med om lag 30 prosent.

3 Kontantinfrastrukturen

Ein brukar kan få tak i kontantar i bankfilialar13, i minibankar og i mange butikkar, anten i samband med varekjøp (som cash-back) eller gjennom «Kontanttenester i butikk»14.

I 2021 vart det gjort 15,7 millionar uttak frå minibankar i Noreg og 11,5 millionar uttak i butikkar (cash-back og «Kontanttenester i butikk»). Figur 12 syner talet på uttak av kontantar frå minibank og i butikk, og verdien av desse uttaka. Talet på uttak frå minibankar fall med 19 prosent, og talet på uttak i butikkar fall med 11 prosent frå 2020 til 2021.

Verdien av uttaka frå minibankar var 32,1 milliardar kroner i 2021, og verdien av uttaka i butikkar var 9,9 milliardar kroner. Verdien av uttaka frå minibankar fall med 16 prosent frå 2020 til 2021, medan verdien av uttaka i butikkar steig med 19 prosent i den same perioden. Samla sett var det ein nedgang i verdien på uttak av kontantar, sjølv om nedgangen var noko mindre enn han har vore dei seinare åra. Dette kan henge saman med at tilbodet om uttak av kontantar gjennom Posten vart lagt ned i 2020. Uttak som tidlegare vart gjorde gjennom Posten (og som ikkje var med i statistikken vår), vert no truleg gjorde i minibankar eller i butikkar.

Det gjennomsnittlege uttaket i butikkar var 862 kroner. Det gjennomsnittlege uttaket frå norske minibankar auka frå 1957 kroner i 2020 til 2042 kroner i 2021.

Figur 12 Uttak av kontantar frå minibank og i butikk. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

Talet på minibankar fall frå 1439 ved utgangen av 2020 til 1217 ved utgangen av 2021, sjå figur 13.15 Det er bankane sjølve som eig dei fleste av minibankane, men også kontanthandsamingsselskapa Nokas og Loomis og andre selskap eig minibankar. Nokas og Loomis står for den daglege drifta både av sine eigne minibankar og av dei fleste av dei minibankane bankane og andre selskap eig.

Bruken av kvar einskild minibank går ned i gjennomsnitt. I 2021 vart kvar minibank i Noreg i gjennomsnitt nytta til 12 933 kontantuttak, sjå figur 13. Det svarer til 35 uttak per dag i gjennomsnitt. Frå kvar minibank vart det i gjennomsnitt teke ut 26,4 millionar kroner i 2021. Det svarer til om lag 72 000 kroner per dag i gjennomsnitt.

Figur 13 Talet på minibankar og uttak frå kvar minibank per år. 2001–2021

Kjelde: Noregs Bank

13 Vi har ikkje statistikk for uttak av kontantar i bankfilialar.

14 Gjennom ordninga «Kontanttenester i butikk» kan kundar ta ut og setje inn kontantar i daglegvarebutikkar. Vipps AS driftar løysinga. Tenesta er tilgjengeleg i butikkar knytt til NorgesGruppen og krev bruk av BankAxept-kort og PIN-kode.

15 Det finst fleire minibankar enn dette i Noreg, sidan ikkje alle minibankeigarane har rapportert til Noregs Bank. Ved utgangen av 2021 utgjorde dette truleg om lag 100 minibankar. Det var ein auke frå utgangen av 2020. Talet på minibankar gjekk derfor truleg ned noko mindre enn figuren syner.

4 Kontantar i omløp

Talet på kontantar i omløp seier ikkje nødvendigvis noko om omfanget av kontantbetalingar. Kontantar kan nyttast både til betalingar og til verdioppbevaring. Ein setel eller mynt kan gjerne nyttast berre til verdioppbevaring og ikkje til betaling i det heile. Motsett kan ein setel eller mynt godt nyttast til fleire enn éi betaling i eit år.

Verdien av kontantar i omløp blant publikum har falle dei seinaste åra, sjå figur 14. Mengda av kontantar i omløp er dessutan prega av sesongsvingingar, med auka etterspurnad frå publikum i samband med sommarferiar og jule- og påskehøgtider. I samband med pandemiutbrotet våren 2020 auka mengda av kontantar i omløp. Ved utgangen av 2021 utgjorde kontantane i omløp blant publikum 37,5 milliardar kroner.16

Figur 14 Kontantar i omløp blant publikum. I milliardar kroner. Januar 2016 – desember 2021

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Som del av den smale pengemengda (M117) fall kontantdelen frå 1,6 prosent ved utgangen av 2020 til 1,4 prosent ved utgangen av 2021, sjå figur 15. Som del av BNP for Fastlands-Noreg utgjorde kontantane 1,1 prosent i 2021.

Figur 15 Kontantar i omløp som prosentdel av betalingsmiddel (M1), forbruket i hushalda og BNP for Fastlands-Noreg. 2001–2021

* Definisjonen av M1 vart endra frå og med 2015

Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tala for Noreg er låge i ein internasjonal samanheng, sjå figur 16. Også i dei andre nordiske landa og i Storbritannia er kontantdelen låg. Figuren syner at kontantdelen har falle i dei fleste landa i det siste året. I USA var det ein stor nedgang frå 2019 til 2020. Nedgangen kom av endringar i definisjonen av M1. Frå mai 2020 er sparekontoar tekne med i M1 også i USA (som i andre land).

Figur 16 Kontantar som prosentdel av betalingsmiddel i utvalde land. 2019, 2020 og 2021 (Norden)

Kjelder: BIS, Danmarks Nationalbank, ESB, Sedlabanki Islands, Statistisk sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og Noregs Bank

Bruken av kontantar i Noreg

Noregs Bank gjennomfører halvårlege spørjeundersøkingar blant hushalda om deira bruk av kontantar. I spørjeundersøkingane kartlegg vi dei betalingssituasjonane der det faktisk er mogleg å betale med kontantar. Det gjeld i hovudsak betalingar til andre privatpersonar og betalingar når ein kjøper varer og tenester på ein utsalsstad1. Deltakarane vert bedne om å gi informasjon om den siste betalinga dei har gjort. Dei vert så bedne om å opplyse om betalinga var til ein utsalsstad eller til ein privatperson, og om kva betalingsmåte som vart nytta.

Datainnsamlinga vert utført av eit eksternt marknadsanalysebyrå. 2000 personar over 15 år2 vert spurde i kvar runde, og det vert nytta både telefonintervju og internettbaserte undersøkingar. Utvala i undersøkingane er representative for befolkninga. At eit utval er representativt, tyder at samansetjinga i utvalet er tilnærma identisk med samansetjinga i befolkninga som heilskap når det gjeld sentrale variablar som til dømes kjønn, alder og bustad. Det gjer at resultata frå ei spørjeundersøking kan generaliserast til å gjelde heile befolkninga. Samstundes vil den avgrensa storleiken på utvalet gjere resultatet noko uvisst, og særleg gjeld det for undergrupper.

Hovudresultat frå undersøkingane

I undersøkinga våren 2022 stod kontantane for 4 prosent av dei samla betalingane og av betalingane på utsalsstader, medan dei stod for 5 prosent av betalingane mellom privatpersonar, sjå figur 17. Kontantdelen i undersøkingane gjekk ned i samband med koronapandemien. Hausten 2019 var kontantdelen 7–8 prosent.

Figur 17 Talet på kontantbetalingar i prosent av det totale talet på betalingar

Kjelde: Noregs Bank

Verdien av kontantbetalingane som del av den total verdien av betalingane varierer meir enn talet på kontantbetalingar som del av det totale talet på betalingar. I undersøkinga våren 2022 stod verdien av kontantbetalingane for 2 prosent av den samla verdien av betalingar, sjå figur 18. Verdien av kontantbetalingane utgjorde 2 prosent både av verdien av betalingane på utsalsstader og av verdien av betalingane mellom privatpersonar. Også verdien av kontantbetalingane fall etter pandemiutbrotet.

Figur 18 Verdi av kontantbetalingar i prosent av total verdi av betalingane3

Kjelde: Noregs Bank

utsalsstader kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med betalingskort
 • med mobiltelefon (til dømes med Coopay, Vipps, Apple Pay eller Google Pay)
 • på annan måte (til dømes med faktura)

Betalingskort er den klart mest brukte betalingsmåten på utsalsstader, med 82 prosent av betalingane våren 2022, sjå figur 19. Betalingar med mobiltelefon har auka frå 3 prosent av dei samla betalingane våren 2017 til 13 prosent av betalingane våren 2022.

Ved privatbetalingar kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med mobiltelefon (i hovudsak med Vipps)
 • med nettbank/mobilbank
 • på annan måte

Betalingar med mobiltelefon auka frå 56 prosent av betalingane mellom privatpersonar våren 2017 til 77 prosent av betalingane mellom privatpersonar våren 2022. Overføring i nettbank og mobilbank var den nest mest nytta betalingsmåten og stod for 15 prosent av betalingane mellom privatpersonar våren 2022. Våren 2017 utgjorde slike overføringar 26 prosent av betalingane mellom privatpersonar.

Figur 19 Betalingsmåtar i ulike betalingssituasjonar. Vår 2017 og vår 2022

Kjelde: Noregs Bank

1 Utsalsstader inkluderer butikkar, restaurantar, vareautomatar, frisørar, offentleg kommunikasjon osv.

2 Nedre aldersgrense i telefonundersøkinga. Nedre aldersgrense i internettundersøkinga var 18 år.

3 Den særskilt høge prosentdelen for betalingar mellom privatpersonar hausten 2019 var i stor grad påverka av ei særskild stor betaling på 160 000 kroner. Utan denne betalinga ville kontantdelen for privatbetalingar ha vore 4 prosent og den samla kontantdelen 3 prosent.

16 I tillegg til dei kontantane publikum har, held også bankane seg med kontantar. Ved utgangen av 2021 utgjorde bankane si behaldning av kontantar 2,2 milliardar kroner. Dette er kontantar som mellom anna ligg lagra i minibankar, filialar og bankane sine depot.

17 M1 er det smale pengemengdomgrepet. Dette er pengar som er tilgjengelege for å verte nytta med det same, og omfattar innskot på transaksjonskontoar og kontantar i omløp. Definisjonen av M1 vart endra i 2015, noko som førte til eit brot i statistikken.

5 Prisar i betalingsformidlinga

Oversikt 2 gir informasjon om prisar for ulike bank- og korttenester. Oversikta syner gjennomsnittlege prisar og kan skjule store skilnader mellom bankane. For mange av tenestene er det nokre få av bankane som krev gebyr, medan fleirtalet tilbyr gebyrfri bruk. Gebyra gjeld til dømes årsavgift for nettbank, betalingar på brukarstader og gebyr ved uttak av kontantar i minibankar.

Prisane er som regel lågare for kundar som er med i bankane sine kundeprogram, enn for dei som står utanfor slike program. Prisane for betaling av rekningar varierer dessutan mykje mellom dei ulike betalingsformene. Papirbaserte og manuelle betalingstenester er klart dyrast, og prisen for desse held fram med å stige. Prisen på betaling av giro i skranke med kontantar ligg no på 109 kroner både for programkundar og for andre kundar. For programkundar kostar betalingar frå nettbank med KID 10 øre og betalingar med avtalegiro 30 øre. Begge betalingsmåtane kostar 80 øre for andre kundar.

Ved inngangen til 2022 var gjennomsnittleg årsavgift for BankAxept-kort kombinert med eit internasjonalt kort (Visa eller Mastercard) 228 kroner for kundar innanfor kundeprogram og 300 kroner for kundar som står utanfor slike program. Gjennomsnittsprisen på eit varekjøp med BankAxept var 80 øre for kundar utanfor program og gratis for kundar i program.

Eit uttak med debetkort i opningstida frå ein minibank som høyrer til eigen bank, kostar no litt under sju kroner for kundar innanfor eit program og nær åtte kroner for kundar utanfor program. Uttak med debetkort frå minibankar som høyrer til andre bankar, kostar i opningstida 7,30 kroner i eit kundeprogram og 8,60 kroner utanfor eit kundeprogram. Uttak med internasjonale kredittkort kostar like mykje både innanfor og utanfor kundeprogram, 31,40 kroner. I tillegg kjem eit gebyr på 1,1 prosent av uttaksbeløpet.

Oversikt 2 Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

Ikkje programkundar

Programkundar

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Betalingar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,80

0,70

0,80

0,00

0,10

0,10

Nettbank, årsavgift

14,70

13,20

13,30

2,40

0,60

1,10

AvtaleGiro, pris per betaling

0,80

0,80

0,80

0,00

0,20

0,30

Mobilbank med KID, pris per betaling

0,80

0,90

0,80

0,00

0,10

0,10

Mobilbank – overføringar mellom eigne kontoar

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilbank – SMS-info

2,20

2,10

2,10

1,90

1,80

1,90

Brevgiro, pris per betaling

12,30

12,30

13,00

12,30

12,30

12,80

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

99,70

100,40

103,50

99,70

100,40

103,50

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

107,60

107,80

108,50

107,60

107,80

108,50

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

0,90

0,80

0,80

0,00

0,10

0,00

Årspris for internasjonale kredittkort

15,30

21,30

26,70

25,00

23,60

13,40

Årspris for BankAxept (kombinert med internasjonalt debetkort)

290,90

298,00

299,60

238,40

220,50

227,90

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

6,50

7,20

7,80

6,70

6,70

6,70

Eigen minibank utanom opningstida, pris per uttak

6,70

7,40

7,90

6,70

6,70

6,70

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

8,10

8,50

8,60

7,80

7,20

7,30

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

31,60

31,10

31,40

30,80

32,60

31,40

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

31,70

31,10

31,40

31,00

32,60

31,40

Påslag i prosent av uttaket

1,2

1,1

1,1

1,2

0,8

1,1

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

Oversikt 3 syner samanstilte prisar for pengeoverføringar til andre land. Finansportalen har prisar på pengeoverføringstenester til 30 land/regionar.18 Både bankar, finansielle føretak og betalingsføretak tilbyr overføring av pengar til desse landa. Prisen på overføringa er avhengig av fleire faktorar. Overføring ved personleg frammøte er mykje dyrare enn overføringar over internett. Målt i prosent av overføringsbeløpet fell prisen med storleiken på beløpet. Det gjeld særleg i bankar, men òg når betalinga går gjennom eit finansielt føretak eller betalingsføretak. Gebyra består av valutamargin og andre gebyr, der andre gebyr kan innehalde både ein fast del og ein del som er avhengig av storleiken på beløpet. Det siste året har overføringar gjennom bankar vorte noko billegare.

Oversikt 3 Prisar for pengeoverføringar til eit utval land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2021 og 2022

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1 000 kroner

5 000 kroner

1 000 kroner

5 000 kroner

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Bankar

28,3

27,9

6,8

6,4

6,1

6,0

2,3

1,9

Valutamargin

1,4

1,0

1,4

1,0

1,3

0,9

1,3

0,9

Andre gebyr

26,9

26,9

5,4

5,4

4,8

5,1

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

-

-

-

-

5,5

6,3

4,0

4,5

Valutamargin

-

-

-

-

3,3

4,0

3,3

4,0

Andre gebyr

-

-

-

-

2,2

2,3

0,7

0,6

Alle aktørar

28,3

27,9

6,8

6,4

5,8

6,1

3,1

3,1

Valutamargin

1,4

1,0

1,4

1,0

2,3

2,3

2,3

2,3

Andre gebyr

26,9

26,9

5,4

5,4

3,5

3,8

0,8

0,8

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

18 Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Chile, Eritrea, Etiopia, EU/EØS, Filippinane, Gambia, Ghana, India, Irak, Kina, Kosovo, Latvia, Litauen, Makedonia, Marokko, Nigeria, Pakistan, Palestina, Polen, Romania, Russland, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia og Vietnam

6 Bankane sine inntekter frå betalingsformidling

Bankane sine inntekter frå betalingsformidling utgjorde 8,1 milliardar kroner i 2021, sjå figur 20. Dei samla inntektene auka med om lag 4 prosent frå 2020 til 2021. Inntektene frå bruk av betalingskort stod i 2021 for halvparten av dei samla inntektene frå betalingsformidling.

Figur 20 Inntekter til bankane frå betalingsformidling og netto rente- og provisjonsinntekter. Milliardar kroner. 2005–2021

Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tabellar

Generelle data

Tabell 1: Overordna data for Noreg

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Folketal (per 1. jan., millionar)

4,92

4,99

5,05

5,11

5,17

5,21

5,26

5,30

5,33

5,37

5,39

BNP, marknadsverdi (milliardar kroner)

2 793

2 964

3 071

3 141

3 111

3 098

3 295

3 554

3 568

3 410

4 144

BNP Fastlands-Noreg, marknadsverdi (milliardar kroner)

2 159

2 294

2 419

2 534

2 614

2 692

2 792

2 935

3 068

3 043

3 265

Forbruket i hushalda (milliardar kroner)

1 073

1 121

1 175

1 224

1 282

1 336

1 393

1 447

1 498

1 422

1 531

Kurs mot euro (årsgjennomsnitt)

7,79

7,47

7,81

8,35

8,95

9,29

9,33

9,60

9,85

10,72

10,16

Betalingsmiddel i Noreg

Tabell 2: Betalingsmiddel disponerte av publikum. Ved årsslutt (millionar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pengemengda (M2)

1 593 137

1 671 765

1 793 673

1 907 974

1 920 065

2 017 427

2 138 663

2 252 583

2 345 545

2 632 380

2 907 800

Betalingsmiddel i alt (M1)

824 760

820 075

874 546

910 322

1 766 857

1 842 654

1 944 698

2 096 769

2 159 770

2 464 540

2 723 600

Setlar og myntar

48 980

48 403

48 454

47 880

48 508

46 665

44 906

41 739

38 648

38 292

37 547

Innskot på transaksjonskontoar

775 780

771 672

826 092

862 442

1 718 349

1 795 989

1 899 792

2 055 030

2 121 122

2 426 248

2 686 053

Andre innskot

768 377

851 690

919 127

997 652

153 208

174 773

193 965

155 814

185 775

167 840

184 200

Tabell 3: Verdien av setlar og myntar i omløp. Årsgjennomsnitt (millionar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

50 315

51 179

49 762

49 352

50 068

49 241

46 963

43 828

40 986

40 562

39 336

Setlar i alt

45 463

46 379

45 509

44 995

45 605

44 726

42 427

39 354

36 577

36 227

35 018

1000-kronesetlar

21 678

21 180

19 798

18 712

17 947

17 029

15 627

14 013

12 238

9 552

7 194

500-kronesetlar

14 542

15 633

16 306

17 101

18 355

18 445

17 689

16 567

15 129

17 383

18 871

200-kronesetlar

6 103

6 335

6 251

6 033

6 056

5 963

5 830

5 612

6 010

6 154

5 870

100-kronesetlar

2 099

2 149

2 118

2 096

2 154

2 172

2 161

2 067

2 145

2 113

2 062

50-kronesetlar

1 041

1 080

1 036

1 054

1 093

1 116

1 119

1 095

1 056

1 024

1 022

Myntar i alt

4 853

4 801

4 254

4 357

4 463

4 515

4 536

4 474

4 409

4 336

4 318

20-kronemyntar

1 629

1 638

1 679

1 715

1 760

1 775

1 775

1 746

1 717

1 688

1 684

10-kronemyntar

1 323

1 317

1 150

1 174

1 194

1 201

1 205

1 180

1 157

1 130

1 122

5-kronemyntar

679

662

502

515

529

539

542

534

525

515

513

1-kronemyntar

962

943

767

799

826

847

861

862

858

850

848

50-øremyntar

260

241

156

155

154

154

153

153

152

152

152

Betalingsinfrastruktur

Tabell 4: Institusjonell infrastruktur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Talet på bankar

142

138

137

137

134

137

136

141

136

134

134

Sparebankar

111

109

107

106

104

104

99

98

95

93

91

Forretningsbankar

19

17

18

19

20

23

25

29

27

25

25

Talet på filialar av utanlandske bankar i Noreg

12

12

12

12

10

10

12

14

14

16

18

E-pengeføretak

3

2

2

3

4

6

6

6

7

6

6

Tabell 5: Talet på avtalar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Avtalar om nettbank og mobilbank

5 712 911

6 020 427

6 317 283

7 259 134

7 889 444

8 427 064

8 780 020

8 677 815

8 619 107

8 720 172

10 109 706

Personkundar

5 300 353

5 595 545

5 858 058

6 768 015

7 271 093

7 786 587

8 111 439

7 901 252

7 617 363

7 383 359

8 130 369

Føretakskundar

412 558

424 882

459 225

491 119

618 351

640 477

668 581

776 563

1 001 744

1 336 813

1 639 334

Avtalar for føretak om å tilby eFaktura til personkundar (B2C)

945

1 071

1 220

1 378

1 490

1 611

1 577

8 108

13 462

24 161

28 505

Avtalar om mottak av eFaktura – personkundar

7 932 093

9 713 391

12 093 853

15 304 127

14 547 500

17 447 887

19 581 987

23 489 647

34 467 240

37 440 453

38 875 210

Avtalar om mottak av elektronisk faktura i EHF-format

-

2 005

7 760

31 064

48 927

65 218

96 158

129 525

154 589

181 734

218 136

Avtalar om bedriftsterminalgiro

26 153

15 129

15 963

16 534

18 362

22 193

27 822

33 530

33 962

25 631

14 669

Avtalar om brevgiro

723 867

681 023

626 342

596 126

508 134

461 177

343 855

302 542

276 856

256 381

228 821

Avtalar om faste betalingsoppdrag (avtalegiro og autogiro)

13 162 659

14 393 988

15 597 964

17 218 355

18 496 228

19 964 802

19 514 813

19 988 423

20 511 972

20 770 830

21 258 883

Avtalegiro – betalingsmottakarar

13 130

13 572

16 417

15 520

15 940

16 215

17 627

18 408

19 723

20 474

21 313

Autogiro – betalingsmottakarar

708

690

654

618

587

627

705

705

691

670

666

Tabell 6: Talet på utferda kort (i tusen) og talet på funksjonar i utferda kort (i tusen)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Talet på utferda kort per 31. desember

12 313

12 583

12 626

13 698

14 704

14 841

15 755

13 274

13 677

12 905

12 864

Kontaktlause kort

-

-

-

-

-

-

774

8 617

10 094

11 140

12 465

Kort med chip

11 568

12 029

11 862

12 764

13 859

14 390

14 803

4 570

3 561

1 697

375

Kort med magnetstripe

745

553

761

928

839

445

166

73

2

2

1

Virtuelle kort

-

-

3

6

6

6

13

14

20

23

23

Talet på funksjonar i utferda kort

19 447

19 795

20 289

21 988

23 464

23 791

25 381

20 988

21 487

20 189

20 167

Debetfunksjonar

13 564

13 620

14 449

15 650

16 552

16 777

18 065

14 161

14 730

14 495

14 665

BankAxept

6 897

6 945

7 332

7 931

8 377

8 487

9 124

7 229

7 419

7 294

7 370

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

6 667

6 675

7 117

7 719

8 175

8 290

8 941

6 932

7 311

7 201

7 295

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

593

572

569

557

450

431

357

394

328

340

367

Kredittfunksjonar

5 290

5 603

5 054

5 504

6 185

6 456

6 864

6 326

6 344

5 296

5 061

Nasjonale kredittkort

662

630

600

635

609

698

732

851

529

74

-

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

4 628

4 973

4 454

4 869

5 577

5 759

6 132

5 455

5 797

5 211

5 052

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

-

-

218

277

278

127

94

107

85

59

74

Tabell 7: Kontantinfrastruktur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Filialar med kontanttenester over skranke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

87

Brukarstader med «Kontanttenester i butikk»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 422

1 462

Minibankar

2 194

2 157

2 096

2 033

1 950

1 679

1 596

1 540

1 456

1 439

1 217

Innskotsautomatar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

573

473

Kunderetta betalingstenester

Tabell 8: Bruk av betalingsinstrument (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

1 976,1

2 137,7

2 279,5

2 443,2

2 602,0

2 791,6

3 037,3

3 226,0

3 446,1

3 308,5

3 462,8

Giro

575,3

597,2

608,6

625,8

650,3

670,4

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

Elektronisk

550,0

575,1

589,0

608,8

635,3

658,0

718,5

789,3

885,2

880,6

897,3

Blankettbasert

25,3

22,1

19,6

17,0

15,0

12,4

9,6

7,7

6,5

4,7

3,8

Betalingskort (betalingar)

1 400,6

1 540,4

1 670,8

1 817,3

1 951,6

2 121,2

2 309,1

2 429,0

2 554,4

2 423,2

2 561,7

Elektronisk

1 398,9

1 538,3

1 668,8

1 815,3

1 949,2

2 120,6

2 308,6

2 428,5

2 553,8

2 422,9

2 561,5

Manuelt

1,8

2,1

2,0

2,1

2,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,2

0,2

Sjekk

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 9: Girobetalingar (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

575,3

597,2

608,6

625,8

650,3

683,2

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

Kreditoverføringar

499,3

514,7

520,9

530,8

548,1

574,1

613,7

678,1

772,9

767,6

779,1

Elektroniske

477,1

495,4

503,7

516,0

535,4

550,6

605,2

671,2

767,1

763,1

775,3

Bedriftsterminalgiro

47,1

14,5

14,5

15,7

15,1

16,7

18,8

21,2

23,8

22,7

16,8

Telegiro

9,7

8,6

7,6

6,6

5,7

5,0

4,4

3,6

3,0

1,7

2,5

Nettbank og mobilbank

378,9

430,4

437,7

448,1

467,1

481,8

502,6

525,3

537,8

502,8

493,2

Personkundar

230,4

246,3

257,7

262,4

274,9

283,4

291,5

286,3

267,9

238,4

253,8

Føretakskundar

148,4

184,1

180,0

185,7

192,3

198,4

211,1

238,9

269,9

264,4

239,4

Straksbetalingar

-

-

-

-

-

-

0,9

58,1

122,7

154,0

186,6

Andre elektroniske kreditoverføringar

41,5

41,9

43,9

45,7

47,4

59,9

78,4

63,1

79,7

81,9

76,2

Blankettbaserte

22,1

19,3

17,2

14,8

12,7

10,7

8,5

6,9

5,8

4,4

3,8

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,0

Brevgiro

17,7

15,7

14,0

12,2

10,5

8,9

7,1

5,8

4,8

3,7

3,0

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

3,8

3,0

2,6

2,1

1,7

1,4

1,1

0,9

0,8

0,6

0,7

Avtalegiro og autogiro

72,8

79,7

85,2

92,8

99,9

107,4

113,3

118,0

118,1

117,5

121,9

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

3,2

2,8

2,4

2,2

2,3

1,7

1,1

0,8

0,7

0,3

0,0

Tabell 10a: Betalingskort. Bruk av kort (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

1 492,2

1 627,3

1 752,3

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,2

2 475,8

2 594,9

2 446,1

2 582,3

Betalingar

1 400,6

1 540,4

1 670,8

1 817,3

1 951,6

2 121,2

2 309,1

2 429,0

2 554,4

2 423,2

2 561,7

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1 343,6

1 463,4

1 572,8

1 698,8

1 818,1

1 942,1

2 016,5

2 074,9

2 146,8

1 940,7

1 987,5

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

22,9

102,8

344,0

1 250,4

1 602,0

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 235,9

1 548,1

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,5

53,9

Betalingar utan kontantuttak

1 283,0

1 407,5

1 521,7

1 652,6

1 776,6

1 905,9

1 985,4

2 049,5

2 125,4

1 928,1

1 977,7

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

60,6

55,9

51,1

46,2

41,5

36,2

31,1

25,4

21,3

12,6

9,8

Betalingar over internett

55,3

74,6

95,4

115,3

130,0

177,2

234,4

309,0

378,2

459,3

545,1

Andre elektroniske betalingar

-

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

57,7

44,6

28,7

22,9

28,8

Manuelle betalingar

1,8

2,1

2,0

2,1

2,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,3

0,2

Kontantuttak

91,5

86,9

81,5

75,5

69,1

60,9

53,1

46,8

40,6

23,0

20,6

Bruk av norske kort etter funksjon

1 492,2

1 627,3

1 752,3

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,2

2 475,8

2 594,9

2 446,3

2 582,3

Debetfunksjonar

1 375,4

1 487,7

1 589,2

1 709,9

1 820,1

1 959,4

2 099,7

2 190,7

2 268,8

2 166,0

2 303,9

BankAxept

1 207,7

1 299,1

1 366,8

1 452,7

1 526,4

1 594,8

1 638,5

1 667,5

1 682,7

1 609,8

1 620,0

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

167,7

188,6

222,3

257,2

293,8

364,6

461,1

523,3

586,1

556,2

683,9

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

19,5

20,8

21,0

21,6

20,2

20,3

20,9

20,4

17,1

11,5

11,8

Kredittfunksjonar

97,3

118,5

141,2

160,0

179,2

201,8

241,2

264,3

308,7

268,5

266,3

Nasjonale kredittkort

6,2

6,3

5,9

5,9

5,6

5,7

5,5

5,5

4,9

-

-

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

91,1

112,3

135,2

154,1

173,6

196,1

235,7

258,8

303,9

268,5

266,3

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

-

0,2

1,1

1,3

1,1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Bruk av norske kort i Noreg

1 369,5

1 473,3

1 560,3

1 673,1

1 786,6

1 923,4

2 067,3

2 151,8

2 253,4

2 191,5

2 293,6

Betalingar utan kontantuttak

1 232,6

1 346,5

1 444,4

1 567,5

1 690,7

1 839,7

1 996,3

2 092,2

2 202,8

2 159,6

2 266,8

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

60,5

55,9

51,1

46,2

41,4

36,2

31,0

25,4

21,3

12,6

9,8

Kontantuttak

76,4

71,0

64,9

59,5

54,5

47,6

40,0

34,2

29,3

19,2

17,0

Bruk av norske kort i utlandet

122,7

153,9

192,0

219,7

234,2

258,8

294,9

324,1

341,5

254,9

288,7

Betalingar

107,4

138,0

175,4

203,7

219,5

245,3

281,8

311,4

330,2

251,1

285,0

Kontantuttak

15,2

15,9

16,6

16,0

14,6

13,4

13,1

12,6

11,3

3,8

3,6

Bruk av utanlandske kort i Noreg

22,5

27,2

31,6

36,6

40,2

48,3

54,7

67,2

89,2

50,5

51,5

Betalingar

20,1

24,9

29,6

34,7

38,5

46,7

53,2

65,8

88,0

49,9

51,1

Kontantuttak

2,4

2,3

2,0

1,9

1,6

1,7

1,5

1,3

1,2

0,6

0,4

Tabell 10b: Betalingskort. Bruk av terminalar (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

1 413,0

1 531,3

1 623,5

1 739,7

1 855,2

1 998,4

2 093,1

2 202,1

2 342,5

2 244,6

2 341,6

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

Kontantuttak i minibankar

78,7

73,3

66,8

61,3

55,9

48,9

41,1

35,4

30,4

19,5

15,7

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1303,1

1422,1

1517,6

1630,3

1742,2

1866,7

1940,3

1999,8

2075,9

1948,6

1980,3

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

60,6

55,9

51,1

46,2

41,5

36,2

31,1

25,3

21,3

12,6

9,8

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

15,7

82,4

318,0

1 250,7

1 590,7

Betalingar over internett

31,3

35,6

38,5

46,8

55,9

81,6

110,3

165,5

234,9

275,4

343,3

Andre betalingar i innanlandske terminalar

-

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

0,7

0,6

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

1 390,5

1 504,2

1 591,9

1 703,1

1 815,5

1 952,2

2 035,7

2 118,5

2 228,1

2 194,4

2 290,2

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

Kontantuttak i minibankar

76,3

70,9

64,8

59,4

54,3

47,2

39,6

34,4

29,1

18,9

15,3

BankAxept

70,5

65,3

59,5

54,4

49,7

43,3

36,0

31,1

26,5

17,3

13,8

Andre kort

5,8

5,6

5,4

5,0

4,5

3,9

3,6

3,0

2,6

1,6

1,5

Betalingar i betalingsterminalar

1 314,2

1 432,9

1 526,5

1 642,5

1 760,0

1 903,7

1 994,7

2 083,1

2 197,7

2 174,5

2 272,6

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar (også betalingar med kontantuttak)

1 137,1

1 233,6

1 307,1

1 398,2

1 476,5

1 551,3

1 602,4

1 636,2

1 656,1

1 592,1

1 604,5

BankAxess

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

159,4

171,1

190,0

216,1

255,7

325,1

365,7

421,4

515,0

557,7

643,2

Oljeselskapa sine kort

16,7

22,4

24,5

23,1

23,3

22,9

22,5

21,4

22,5

21,1

21,5

Kort utferda av varekjeder

0,8

5,3

4,1

4,4

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,3

3,1

E-pengekort

-

0,2

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

Andre betalingar i innanlandske terminalar

-

0,3

0,6

1,2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

0,7

0,6

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

22,5

27,0

31,6

36,6

39,7

46,2

54,3

66,7

88,7

50,2

51,4

Tabell 10c: Bruk av kort over internett (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

55,3

74,6

95,4

115,3

130,0

177,2

234,4

309,0

378,2

459,2

545,1

Bruk av norske kort i Noreg

27,8

31,9

33,8

41,0

49,3

73,7

99,8

155,7

219,6

268,7

334,0

Bruk av norske kort i utlandet

27,5

42,7

61,6

74,3

80,7

103,5

134,6

153,3

158,7

190,5

211,1

Bruk av utanlandske kort i Noreg

3,5

3,8

4,7

5,8

6,6

7,9

10,5

9,8

15,3

6,6

9,3

Tabell 11: Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (millionar transaksjonar)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Overføringar frå Noreg til utlandet

8,1

9,0

10,0

10,3

10,9

11,2

11,5

11,5

11,1

11,6

12,7

SWIFT

7,3

8,0

8,7

9,3

9,9

10,1

10,3

10,4

10,1

10,7

11,8

Valutasjekkar

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,7

0,9

1,2

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

0,8

0,8

Overføringar til Noreg frå utlandet

3,4

3,6

4,3

4,9

5,3

5,9

7,1

7,6

7,5

7,8

8,2

SWIFT

3,3

3,5

4,2

4,7

5,3

5,9

7,1

7,6

7,4

7,8

8,2

Valutasjekkar

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 12: Bruk av betalingsinstrument (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

13 339,3

13 802,8

14 724,3

15 858,2

16 662,4

16 763,6

18 355,1

19 935,4

20 957,8

20 340,0

22 742,9

Giro

12 788,2

13 201,0

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

Elektronisk

12 607,6

13 055,0

13 946,6

15 045,2

15 796,0

15 836,8

17 387,8

18 951,6

19 937,2

19 361,6

21 694,3

Blankettbasert

180,6

146,0

138,5

126,9

138,7

151,6

126,1

122,6

120,7

94,5

92,6

Betalingskort (betalingar)

543,4

594,1

632,7

681,3

724,3

772,7

839,4

860,1

899,3

883,6

955,9

Elektronisk

540,5

590,0

628,8

677,4

720,3

769,7

836,3

857,1

896,4

882,8

955,4

Manuelt

2,9

4,1

3,9

3,9

4,1

3,0

3,1

3,0

2,9

0,7

0,4

Sjekk

7,7

7,7

6,5

4,8

3,4

2,5

1,8

1,1

0,5

0,4

0,2

Tabell 13: Girobetalingar (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

12 788,2

13 201,0

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

Kreditoverføringar

12 535,2

12 942,9

13 815,9

14 901,0

15 643,7

15 691,6

17 240,1

18 778,6

19 752,4

19 068,7

21 272,4

Elektroniske

12 377,1

12 816,3

13 697,4

14 790,9

15 528,8

15 568,9

17 126,4

18 664,6

19 639,7

18 979,6

21 183,5

Bedriftsterminalgiro

3 225,4

1 042,6

1 073,0

977,0

958,0

1 016,3

1 123,5

1 136,1

1 253,3

1 158,1

1 206,7

Telegiro

26,1

23,1

20,3

18,0

16,0

13,7

12,0

9,6

8,1

4,1

6,5

Nettbank og mobilbank

8 493,0

11 175,7

11 917,0

13 005,2

13 721,9

13 792,6

15 291,0

16 767,2

17 573,2

16 966,9

19 196,4

Personkundar

1 185,6

1 298,9

1 405,8

1 480,3

1 462,0

1 536,9

1 618,1

1 574,6

1 549,3

1 331,7

1 392,1

Føretakskundar

7 307,4

9 876,8

10 511,2

11 524,9

12 259,9

12 255,7

13 672,9

15 192,6

16 023,9

15 635,2

17 804,4

Straksbetalingar

-

-

-

-

-

-

4,1

45,4

88,0

114,0

134,1

Andre elektroniske kreditoverføringar

632,6

574,8

687,0

790,6

832,9

746,4

695,8

706,3

717,1

736,5

639,8

Blankettbaserte

158,1

126,6

118,5

110,2

114,9

122,7

113,7

114,0

112,8

89,1

88,8

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

7,7

7,4

6,9

6,3

5,7

5,1

3,6

2,9

2,6

1,4

1,1

Brevgiro

38,0

32,0

28,3

24,4

20,7

17,3

13,9

11,4

9,5

7,5

6,4

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

112,4

87,2

83,3

79,4

88,4

100,3

96,2

99,7

100,6

80,2

81,3

Avtalegiro og autogiro

230,5

238,7

249,2

254,3

267,2

267,8

261,4

287,0

297,5

381,9

510,7

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

22,5

19,4

20,0

16,7

23,8

28,9

12,4

8,6

8,0

5,5

3,8

Tabell 14a: Betalingskort. Bruk av kort (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

694,4

740,9

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,9

1004,5

Betalingar

543,4

594,1

632,7

681,3

724,3

772,7

839,4

860,1

899,3

883,6

955,9

Betalingar i EFTPOS-terminalar

501,1

536,6

568,1

606,5

637,9

667,7

691,1

700,7

718,3

694,5

723,1

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

3,2

16,9

73,4

398,7

550,6

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394,4

534,6

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

16,0

Betalingar over internett

39,5

53,0

59,6

68,8

80,4

99,8

117,4

133,8

166,4

179,1

221,8

Andre elektroniske betalingar

-

0,5

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,6

11,7

9,2

10,4

Manuelle betalingar

2,9

4,1

3,9

3,9

4,1

3,0

3,1

3,0

2,9

0,8

0,4

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

24,3

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

Andre kontantuttak

126,7

123,7

120,9

113,0

112,1

100,8

91,3

82,6

77,0

46,3

43,5

Bruk av norske kort etter funksjon

694,4

740,9

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,9

1 004,5

Debetfunksjonar

589,5

619,7

641,3

669,9

699,9

726,4

758,1

762,6

771,1

764,8

829,8

BankAxept

507,6

529,6

541,6

560,7

578,6

585,2

583,6

581,1

576,6

584,6

592,8

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

81,9

90,1

99,7

109,2

121,4

141,2

174,5

181,5

194,4

179,9

237,0

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

21,7

23,6

24,0

24,9

24,1

23,8

24,7

24,1

20,7

12,4

13,0

Kredittfunksjonar

83,2

97,4

109,6

119,4

130,8

140,4

162,7

168,0

194,8

159,7

161,4

Nasjonale kredittkort

8,4

9,3

8,8

8,5

8,2

8,2

8,5

8,5

9,3

-

-

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

74,8

88,1

100,9

110,9

122,7

132,2

154,2

159,5

185,6

159,7

161,5

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

-

0,1

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

Bruk av norske kort i Noreg

607,1

638,4

658,9

685,1

715,0

744,9

787,6

795,0

816,8

827,4

869,9

Betalingar

477,8

514,3

540,8

572,7

608,1

649,2

703,7

722,3

749,6

782,0

828,7

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

24,3

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

Andre kontantuttak

105,0

101,2

96,5

92,1

88,1

78,3

68,9

60,6

56,7

38,4

36,0

Bruk av norske kort i utlandet

87,3

102,4

116,3

129,5

140,2

145,9

158,2

159,9

170,0

109,5

134,6

Betalingar

65,6

79,9

91,9

108,6

116,3

123,5

135,7

137,9

149,7

101,6

127,1

Kontantuttak

21,7

22,6

24,4

20,9

24,0

22,4

22,4

22,0

20,3

7,9

7,5

Bruk av utanlandske kort i Noreg

15,5

18,7

21,8

27,9

33,1

38,7

44,4

46,8

63,6

25,6

24,5

Betalingar

12,3

15,5

19,1

25,2

30,6

36,1

42,0

44,6

61,6

24,5

23,6

Kontantuttak

3,2

3,1

2,7

2,7

2,5

2,6

2,4

2,2

2,1

1,1

0,9

Tabell 14b: Betalingskort. Bruk av terminalar (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

637,2

673,6

696,4

728,0

761,6

795,2

818,6

836,4

887,1

860,4

902,7

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

Kontantuttak frå minibankar

108,0

104,1

99,0

94,7

90,3

80,5

70,7

62,3

58,2

38,2

32,1

Betalingar i EFTPOS-terminalar

505,7

538,0

561,0

590,5

621,4

651,0

671,5

686,4

702,7

706,1

729,4

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

24,3

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

1,8

12,9

66,7

399,0

545,6

Betalingar over internett

23,6

31,0

35,3

40,8

48,0

61,3

74,0

85,3

123,0

112,9

135,4

Andre betalingar i innanlandske terminalar

-

0,4

1,1

2,0

1,9

2,3

2,3

2,3

3,2

1,9

0,9

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

621,7

655,0

674,7

700,3

729,2

757,9

775,2

790,7

824,7

835,1

878,5

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

Kontantuttak frå minibankar

104,8

101,0

96,3

92,0

87,8

77,9

68,3

60,1

56,1

37,0

31,3

BankAxept

95,4

91,7

87,4

83,3

79,6

70,8

61,6

54,6

51,2

33,9

28,4

Andre kort

9,3

9,2

8,9

8,7

8,3

7,2

6,7

5,5

5,0

3,1

2,8

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

24,3

23,0

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

Betalingar i innanlandske betalingsterminalar

492,6

530,6

555,5

586,1

620,5

660,3

689,6

716,2

755,0

788,0

836,3

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar

387,4

414,3

432,1

456,7

479,7

496,4

506,4

513,9

514,6

542,1

554,3

BankAxess

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

90,0

97,8

105,9

112,3

124,6

148,7

166,6

183,5

221,4

229,9

263,4

Oljeselskapa sine kort

14,4

15,4

15,2

14,6

14,0

12,9

13,6

16,5

16,8

14,0

16,7

Kort utferda av varekjeder

0,3

2,4

1,6

1,8

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

E-pengekort

-

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Andre betalingar i innanlandske terminalar

-

0,4

1,1

2,0

1,9

2,3

2,3

2,3

3,2

1,8

0,9

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

15,5

18,6

21,7

27,7

32,4

37,3

43,4

45,7

62,4

25,3

24,2

Tabell 14c: Bruk av kort over internett (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

39,5

53,0

59,6

68,8

80,4

99,8

117,4

133,8

166,4

179,1

221,8

Bruk av norske kort i Noreg

19,9

25,3

27,7

29,4

33,1

44,3

51,7

65,1

90,1

102,2

125,8

Bruk av norske kort i utlandet

19,6

27,6

31,9

39,4

47,3

55,4

65,7

68,7

76,3

76,9

96,0

Bruk av utanlandske kort i Noreg

3,7

5,7

7,5

11,5

14,9

17,0

22,3

20,3

32,9

10,7

9,6

Tabell 15: Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (milliardar kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Overføringar frå Noreg til utlandet

9 909,7

9 206,3

8 225,7

8 683,7

10 748,0

7 655,6

8 196,4

7 891,1

6 456,0

6 622,3

7 324,5

SWIFT

7 929,0

7 274,5

6 299,8

6 521,4

8 103,7

6 802,8

7 458,5

7 277,4

6 041,3

6 224,4

6 935,5

Valutasjekkar

1 978,4

1 928,6

1 921,8

2 159,3

2 641,0

849,3

727,8

607,2

407,7

389,8

364,3

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

2,3

3,3

4,1

3,0

3,3

3,6

10,0

6,6

6,9

8,1

24,7

Overføringar til Noreg frå utlandet

5 023,6

5 634,6

6 413,2

6 739,4

8 266,3

6 933,5

7 066,2

6 988,8

7 181,0

7 905,1

8 428,8

SWIFT

5 022,9

5 633,9

6 412,5

6 738,8

8 265,8

6 933,0

7 058,2

6 987,2

7 180,7

7 904,7

8 428,5

Valutasjekkar

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7,8

1,3

0,2

0,2

0,1

Tabell 16: Utsending av elektroniske fakturaer (millionar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

eFaktura frå føretak til personkundar (B2C)

49,0

59,0

69,7

80,8

83,8

99,6

139,8

163,9

174,7

EHF-faktura

1,3

5,0

10,6

17,9

29,1

45,2

58,1

66,4

84,7

Prisar

Tabell 17: Prisar på innanlandske betalingar og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

-

Ikkje programkundar

Programkundar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Betalingar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,90

0,90

0,80

0,80

0,70

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

Nettbank, årsavgift

14,10

14,40

14,50

14,70

13,20

13,30

1,30

1,40

2,30

2,40

0,60

1,10

AvtaleGiro, pris per betaling

0,90

1,00

0,80

0,80

0,80

0,80

0,10

0,10

0,10

0,00

0,20

0,30

Mobilbank med KID, pris per betaling

0,90

1,00

0,80

0,80

0,90

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

Mobilbank – overføringar mellom eigne kontoar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilbank – SMS-info

2,00

2,10

2,20

2,20

2,10

2,10

1,80

1,90

1,90

1,90

1,80

1,90

Brevgiro, pris per betaling

11,00

11,30

12,10

12,30

12,30

13,00

11,10

11,20

12,10

12,30

12,30

12,80

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

80,60

85,80

98,20

99,70

100,40

103,50

80,00

87,50

98,20

99,70

100,40

103,50

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

99,70

99,20

107,40

107,60

107,80

108,50

102,70

100,20

107,40

107,60

107,80

108,50

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

0,90

1,00

0,90

0,90

0,80

0,80

0,00

0,10

0,10

0,00

0,10

0,00

Årspris for internasjonale kredittkort

57,80

56,60

32,40

15,30

21,30

26,70

32,40

32,20

25,20

25,00

23,60

13,40

Årspris for BankAxept (kombinert med internasjonalt debetkort)

275,80

277,30

282,50

290,90

298,00

299,60

208,60

234,00

231,80

238,40

220,50

227,90

Personsjekk, pris per hefte

13,10

-

-

-

-

-

2,60

-

-

-

-

-

Personsjekk, pris per sjekk

46,50

-

-

-

-

-

40,00

-

-

-

-

-

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

0,20

5,50

5,60

6,50

7,20

7,80

0,00

5,50

5,90

6,70

6,70

6,70

Eigen minibank utanom opningstida, pris per uttak

4,80

5,90

6,00

6,70

7,40

7,90

4,20

5,60

6,00

6,70

6,70

6,70

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

6,90

7,30

7,80

8,10

8,50

8,60

6,50

7,30

7,40

7,80

7,20

7,30

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

24,80

28,60

30,70

31,60

31,10

31,40

17,60

20,40

22,20

30,80

32,60

31,40

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

24,90

28,70

30,70

31,70

31,10

31,40

17,60

20,40

22,20

31,00

32,60

31,40

Påslag i prosent av uttaket

1,3

1,0

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

0,8

1,1

Tabell 18: Prisar på innanlandske betalingar og betalingsmottak for føretakskundar. Vekta gjennomsnittsprisar 1. januar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Betalingar

Elektroniske girotenester

Nettbank bedrift – utan melding

1,50

1,50

1,60

2,60

2,80

2,60

3,10

3,00

2,80

2,90

3,10

3,30

Nettbank bedrift – med melding

4,20

4,20

4,20

4,30

4,40

4,40

4,50

4,50

4,50

4,90

5,00

5,30

Nettbank bedrift – med KID

1,10

1,10

1,10

1,20

1,10

1,30

1,30

1,40

1,50

1,50

1,50

1,50

Blankettbaserte girotenester

Nettbank bedrift med tilvising

73,00

74,80

75,20

84,00

89,20

91,90

98,60

100,10

100,10

102,80

103,40

116,20

Betalingsmottak

Elektroniske girotenester

Avtalegiro (utan varsel frå banken)

1,30

1,30

1,30

1,40

1,40

1,60

1,50

1,60

2,00

2,00

2,00

2,60

Optisk lesbare blankettar (OCR) – Arkiv

1,40

1,40

1,50

1,60

1,50

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,20

Blankettbaserte girotenester

Optisk lesbare blankettar (OCR) – Retur

4,40

3,20

3,10

3,30

3,90

4,40

4,40

5,80

4,90

4,90

4,80

4,80

Tabell 19: Prisar på overføringar frå Noreg til land i EU/EØS-området. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. 1. januar kvart år

Elektronisk oppdrag / fullstendig elektronisk prosessering

Manuelt oppdrag

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

SEPA (SWIFT)-overføring

Med BIC og IBAN, kr 2500

28,40

28,10

28,10

22,90

23,90

22,40

-

-

-

-

-

-

Ordinær SWIFT-overføring i norske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 2500

72,30

69,80

69,10

75,20

78,10

87,40

285,10

295,90

293,10

286,40

290,10

297,30

Med BIC og IBAN, kr 2500

63,60

63,80

63,60

70,50

71,60

66,70

226,60

233,00

292,40

286,00

289,40

289,80

Ordinær SWIFT-overføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

54,40

53,00

53,30

60,60

62,60

71,10

285,10

295,90

293,10

286,40

290,10

297,30

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

49,70

49,60

51,60

63,50

59,30

55,80

226,60

294,90

292,40

286,00

289,40

289,80

SWIFT – hasteoverføring i norske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 150 000

367,90

372,50

364,40

328,20

298,20

280,20

515,60

507,70

510,20

466,70

476,40

448,90

Med BIC og IBAN, kr 150 000

356,00

359,20

254,90

252,60

236,40

228,40

469,30

468,40

515,10

472,30

465,30

446,50

SWIFT – hasteoverføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

355,90

360,80

353,40

318,70

288,70

243,80

515,60

507,70

510,20

466,70

476,40

448,90

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

351,10

354,80

250,80

249,00

232,50

200,10

469,30

468,40

507,00

464,90

465,30

446,50

Sjekkar til utlandet

Beløp svarande til kr 2500

-

-

-

-

-

-

223,80

262,50

269,80

269,90

272,80

267,20

Tabell 20: Prisar på mottak av beløp frå utlandet. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. 1. januar kvart år

Betalingsmottak frå land i EU/EØS-området

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mottak av SEPA (SWIFT)-betaling

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

-

-

-

-

-

21,30

23,20

21,50

21,40

16,60

16,50

15,80

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

-

-

-

-

-

21,70

23,60

21,80

21,50

16,70

16,60

15,80

Mottak av euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

61,10

60,80

61,50

64,30

54,20

59,40

60,80

67,90

69,80

72,80

78,10

75,70

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

64,40

81,60

83,40

86,50

77,70

73,50

76,70

84,70

83,70

87,30

87,20

95,00

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

18,50

18,60

20,20

20,60

20,80

53,10

53,30

56,50

54,60

58,80

64,20

62,30

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

18,50

18,60

20,20

20,60

20,80

58,50

59,90

63,90

62,50

67,70

85,30

85,00

Mottak av annan valuta

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

70,50

70,20

69,00

71,00

71,30

79,00

77,20

79,10

82,50

82,30

88,30

86,00

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

92,20

91,40

90,40

97,00

97,90

93,90

93,80

95,90

95,90

96,70

96,80

104,40

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

70,50

70,20

68,90

71,00

71,30

72,10

70,90

71,20

70,90

71,80

74,60

72,30

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

73,30

90,40

89,10

95,80

96,80

96,00

95,60

96,00

96,10

96,00

95,70

94,90

Pengeoverføringar til andre land

Tabell 21: Prisar for pengeoverføringar til utvalde land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2021 og 2022

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Bankar

28,3

27,9

6,8

6,4

6,1

6,0

2,3

1,9

Valutamargin

1,4

1,0

1,4

1,0

1,3

0,9

1,3

0,9

Andre gebyr

26,9

26,9

5,4

5,4

4,8

5,1

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

-

-

-

-

5,5

6,3

4,0

4,5

Valutamargin

-

-

-

-

3,3

4,0

3,3

4,0

Andre gebyr

-

-

-

-

2,2

2,3

0,7

0,6

Alle aktørar

28,3

27,9

6,8

6,4

5,8

6,1

3,1

3,1

Valutamargin

1,4

1,0

1,4

1,0

2,3

2,3

2,3

2,3

Andre gebyr

26,9

26,9

5,4

5,4

3,5

3,8

0,8

0,8

Tabell 22: Prisar for pengeoverføringar til utvalde land/regionar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2021 og 2022

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Europa, EU

23,8

25,0

7,1

5,4

4,1

4,0

2,3

2,0

EU/EØS

24,6

24,1

5,6

5,1

3,1

3,0

1,2

0,9

Latvia

23,3

24,1

7,5

5,1

4,0

3,8

2,2

2,0

Litauen

23,5

24,1

7,7

5,1

3,9

3,9

2,3

2,1

Polen

22,8

26,4

5,9

5,9

4,2

4,4

2,2

2,2

Romania

25,3

26,1

8,3

5,6

5,1

4,5

3,0

2,4

Europa elles

26,9

29,7

8,4

7,1

6,2

6,4

3,1

3,1

Bosnia-Herzegovina

28,0

30,4

9,2

6,4

6,0

5,7

2,9

2,5

Kosovo

25,3

27,9

7,1

5,9

6,0

6,2

2,3

1,5

Makedonia

28,3

27,9

6,3

5,9

6,2

5,3

3,1

1,9

Russland

23,7

27,9

9,4

7,9

6,5

6,4

3,3

3,0

Serbia

29,5

34,0

10,8

10,0

6,8

6,7

4,0

3,6

Tyrkia

26,8

31,5

8,1

7,5

5,8

7,6

3,0

4,8

Asia

27,0

30,3

8,2

7,3

6,6

6,7

3,4

2,9

Afghanistan

27,7

30,3

8,5

6,3

6,9

6,2

3,4

1,5

Filippinane

24,9

28,2

7,1

6,2

6,0

5,6

3,1

2,4

India

26,5

29,2

8,4

7,2

7,0

6,6

4,0

3,3

Irak

25,9

33,9

6,7

9,9

6,3

8,3

2,7

3,6

Kina

26,8

28,4

8,6

6,4

6,2

5,9

3,1

1,7

Pakistan

26,5

33,6

7,9

9,6

6,7

7,6

3,3

4,1

Palestina

31,5

30,4

7,5

6,4

6,8

6,3

3,1

1,6

Sri Lanka

28,5

33,1

9,9

9,1

7,3

8,9

4,0

5,2

Thailand

25,7

28,5

7,9

6,5

6,4

5,8

3,4

2,4

Vietnam

28,3

30,3

9,6

6,3

7,1

6,3

3,7

2,7

Amerika

27,1

30,0

8,7

7,4

7,2

7,4

3,7

3,6

Brasil

28,4

31,5

9,7

7,5

7,4

7,8

4,2

4,2

Chile

26,3

29,6

8,2

7,6

7,1

7,2

3,3

3,3

Afrika

27,0

30,4

8,3

6,4

7,0

6,9

3,7

2,9

Eritrea

26,2

30,3

8,4

6,3

6,8

6,2

3,2

1,5

Etiopia

31,1

30,3

7,1

6,3

6,3

6,2

3,0

1,7

Gambia

26,6

30,3

8,8

6,3

8,7

7,9

4,9

3,1

Ghana

26,3

30,3

8,5

6,3

7,1

7,1

3,9

3,7

Marokko

28,0

30,9

9,3

6,9

7,4

8,2

4,0

4,4

Nigeria

25,1

30,3

7,3

6,3

6,2

5,5

3,0

2,2

Somalia

-

-

-

-

6,6

6,4

4,2

1,6

Tabell 23: Prisar for pengeoverføringar til utvalde land/regionar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2021 og 2022

Tid nytta for overføringa

2021

2022

Mindre enn ein time

6,7

4,3

Same dag

4,9

7,1

Neste dag

4,2

6,1

2 dagar

6,4

6,4

3–5 dagar

12,7

12,4

6 dagar eller meir

14,3

17,5

Kjelder og kommentarar til tabellane

Nedanfor er det gjort greie for kjelder for talmaterialet, datakvaliteten og korleis gjennomsnittstal er rekna ut. Det er òg gitt nærare detaljar om innhaldet i tabellane. Statistikk som gjeld generelle data og betalingsmiddel i Noreg, er utarbeidd av Noregs Bank, medan dei andre delane av statistikken er utarbeidd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjelder:

 • Generelle data: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om betalingsmiddel i Noreg: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om giroar, sjekkar, betalingskort, minibankar, betalingsterminalar og mobilbetalingar: Finans Norge; DNB Bank ASA; Nordea Bank ABP, filial i Noreg; Handelsbanken; Danske Bank; Cultura Sparebank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Eika Gruppen AS; Nets Branch Norway; Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS; Tietoevry Norge AS; SDC A/S; EVRY Card Services AS; Komplett Bank ASA; SEB Kort Bank AB Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Ikano Bank AB (publ) Norway Branch; Elavon Financial Services DAC, Norway Branch; American Express S.A. (Norway Branch); Swedbank Norge; Santander Consumer Bank AS; Entercard Norge, filial av Entercard Group AB; Kortaccept Nordic AB NUF; Bambora Norge NUF; Vipps AS; Circle K Norge AS; Wex Europe Services AS; ST1 Norge AS; Blue Energy AS; YX Norge AS
 • Opplysningar om elektroniske fakturaer er henta frå Nets Branch Norway og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
 • Opplysningar om andre grensekryssande betalingar enn dei som vert utførte med betalingskort, er henta frå Valutaregisteret (Skatteetaten).
 • Opplysningar om prisar for pengeoverføringar til utvalde land og regionar og prisar på personkundetenester frå og med 2009 er henta frå Finansportalen. Eldre prisar på personkundetenester, prisar på bedriftskundetenester og prisar på grensekryssande betalingar er henta frå prislister og skjema frå bankane.

Kommentarar til tabellane:

Tabell 5 – Talet på avtalar

 • Talet på avtalar om å tilby og ta imot eFaktura gjeld avtalar om sending av elektroniske fakturaer i banknettverk ved bruk av nettbank til personkundar. Talet på avtalar om elektroniske fakturaer i EHF-format gjeld talet på føretak som har vorte registrerte som mottakarar av elektroniske fakturaer som vert formidla gjennom aksesspunkt i EHF-format i PEPPOL-infrastrukturen. PEPPOL er ein norsk versjon av eit internasjonalt format, PEPPOL BIS.

Tabell 6 – Talet på utferda kort og talet på funksjonar i utferda kort

 • Tabellen gjeld betalingskort som er utferda i Noreg av bankar og kortutferdarar. Tal frå og med 2013 omfattar e-pengekort (førehandsbetalte kort frå Visa og Mastercard) og kontoar i kortsystem som ikkje er knytte til fysiske kort.
 • Fysisk er korta delte inn etter kontaktteknologi. Dei kan anten vere klargjorde for kontaktlause betalingar og ha chip og magnetstripe, berre ha ein chip og ei magnetstripe eller berre ei magnetstripe, eller dei kan vere virtuelle, til dømes reisekontoar i kortsystem der det ikkje er utferda noko fysisk kort.
 • Funksjonane i kortet er delte inn etter oppgjersmåte, det vil seie etter om bruken av kortet vert belasta ein bankkonto med ein gong (debetfunksjon), om brukaren får ei rekning som vert betalt etter nokre veker (faktureringsfunksjon), om brukaren har ein kreditt som vert betalt attende i avdrag (kredittfunksjon), eller om brukaren nyttar pengar som er betalte inn på førehand (e-pengar).
 • Frå og med 2018 er rapporteringa av talet på utferda betalingskort endra. Dei nye tala kan ikkje samanliknast direkte med dei gamle tala. Tal til og med 2017 var delvis baserte på estimat, medan tala frå og med 2018 er baserte på direkte rapporterte tal for kort.

Tabell 7 – Kontantinfrastruktur

Tabell 8 og 12 – Bruk av betalingstenester

 • I tabell 12 har cash-back vore med i beløpa for elektroniske varekjøp for åra 2006–2011 i tidlegare publikasjonar, men ikkje i publikasjonar frå og med 2013.

Tabell 9 og 13 – Girobetalingar

 • Straksbetalingar omfattar både straksbetalingar gjennom mobilbetalingsløysingar, som Vipps, og andre straksbetalingar, til dømes straksbetalingar i nettbank eller mobilbank.
 • «Andre elektroniske kreditoverføringar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar som ikkje er straksbetalingar, og lokale betalingsløysingar som vert nytta til faste oppdrag, nedbetaling av lån m.m.

Tabell 10a og 14a – Betalingskort. Bruk av kort

 • Tabellane syner all bruk av betalingskort som er utferda i Noreg (frå tabell 6).
 • Tal for «betalingar med kontantuttak» gjeld kontantuttak (cash-back) i EFTPOS-terminalar som godtek BankAxept-kort, medan tal for «andre kontantuttak» gjeld uttak gjennom «Kontanttenester i butikk», uttak med kort over skranke og uttak frå minibankar.
 • «Andre kontaktlause betalingar» gjeld betalingar i EFTPOS-terminalar med Vipps og andre mobilbetalingsløysingar, til dømes Apple Pay og Google Pay, og betalingar med klokker og armband, til dømes Fitbit Pay og Garmin Pay.
 • «Betalingar over internett» omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa i fjor er netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.
 • Tal for «andre elektroniske betalingar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar utanom internett og betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalingar frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for innbetalingar på førehand (e-pengar) omfattar registrert bruk av NAV kontantkort, førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda av bankar i Noreg, og universelle gåvekort. Tal for 2012 omfattar berre bruk av førehandsbetalte kort i EFTPOS-terminalar som aksepterer BankAxept. Tal frå og med 2013 omfattar all bruk av korta i Noreg og i utlandet.
 • Tal for bruk av norske kort i utlandet og utanlandske kort i Noreg gjeld i hovudsak kort utferda av dei internasjonale kortselskapa, medrekna Visa, Eurocard, Mastercard, Diners, American Express, JCB og China Union Pay.
 • Bruk av BankAxept-kort i norskeigde EFTPOS-terminalar i utlandet er inkludert i tal for bruk av norske kort i utlandet.

Tabell 10b og 14b – Betalingskort. Bruk av betalingsterminalar

 • Tabellane gjeld bruk av norske og utanlandske kort i alle minibankar og norskeigde EFTPOS-terminalar utplasserte i Noreg og i utlandet. Merk at dette gjeld sjølv om betalingar med norske kort i terminalane i utlandet er tekne med som bruk av norske kort i utlandet i tabell 10a og 14a.
 • For å vise korleis terminalane er nytta, er bruken av kort som er utferda av varekjeder, tekne med, sjølv om slike kort ikkje er definerte som betalingskort og dermed ikkje tekne med i tabell 10a og 14a.
 • Tabellane syner også bruken av norske og utanlandske kort over internett på norske nettstader. Tala omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa i fjor er netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.
 • «Andre betalingar i innanlandske terminalar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar utanom internett og betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalingar frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for kontantuttak frå minibankar med e-pengar gjeld bruk av NAV kontantkort. Tal for betalingar med e-pengar omfattar registrert bruk av universelle gåvekort i Noreg og førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda i Noreg og i utlandet. Tal for 2012 omfattar berre bruk av førehandsbetalte kort i EFTPOS-terminalar som aksepterer BankAxept. Tal frå og med 2013 omfattar all bruk av korta i Noreg.

Tabell 10c og 14c – Bruk av kort over internett

 • Tala omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay. Frå og med publiseringa i fjor er netthandel gjennom mobilbetalingsløysinga Vipps med i tala for netthandel. I tidlegare publiseringar har slik handel vore plassert som mobilbetaling.

Tabell 16 – Utsending av elektroniske fakturaer

 • Tabellen syner talet på utsendingar av eFaktura-er, som er bankane si løysing for elektroniske fakturaer, og elektroniske fakturaer i EHF-format, som er staten sitt format for elektronisk fakturering.
 • Tal for eFaktura mellom føretakskundar (B2B) er frå og med 2019 tekne med i tala for EHF-fakturaer.

Tabell 17 til 20 – Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar, kontantuttak og betalingsmottak, og prisar på grensekryssande transaksjonar

 • Opplysningar om prisar på personkundetenester (tabell 17) er henta frå 80 bankar med prisar oppgitt i Finansportalen. Desse bankane hadde 88 prosent av marknaden målt etter innskot på lønnskontoar. Det er to gjennomsnittsprisar for kvar teneste: éin for programkundar og éin for dei som ikkje er programkundar. Gjennomsnittsprisane er rekna ut ved at ein har vekta prisen i kvar bank ut frå banken sin del av innskot på lønnskontoar. Der ein bank har fleire kundeprogram med ulike prisar på ei teneste, er medianen av prisane i kundeprogramma nytta til å rekne ut gjennomsnittsprisen for alle bankar på tenesta i kundeprogram.
 • Prisar på bedriftskundetenester er henta frå prislister på internett, og opplysningar om prisar på grensekryssande betalingar er rapporterte i skjema. Prisane er henta frå prislister og skjema frå 21 bankar, som hadde 80 prosent av marknaden målt etter innskot på transaksjonskontoar. Prisane gjeld berre kundar som ikkje er med i kundeprogram eller får rabattar på annan måte. Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved at ein har laga gjennomsnittsprisar for forretnings- og sparebankar ved å vekte prisen i kvar einskild bank med prosentdelen deira av innskot på transaksjonskontoar. Gjennomsnittsprisane for alle bankar er så rekna ut ved å vekte prisane for bankgruppene med marknadsdelen deira målt etter talet på transaksjonar i statistikkåret.
 • Prisen på brevgiro gjeld for kvar innsend blankett. Porto for kvar sending kjem i tillegg.
 • Prisen på mottak av avtalegiro gjeld mottak utan melding.
 • Frå og med 2017 har Finansportalen hatt opplysningar om prisar på fleire kredittkort til dei som ikkje er programkundar, og ikkje berre eitt kredittkort, som tidlegare. Frå og med 2017 har derfor medianen av prisane til kvar bank på dei ulike kredittkorta vore nytta i utrekninga av gjennomsnittsprisar for dei som ikkje er programkundar.
 • Prisar for grensekryssande betalingar gjeld overføringar av faste beløp i EØS-området med og utan opplysningar om BIC og IBAN. Prisane er utan valutamarginar. Prisane er òg utan tilleggskostnader for kontante betalingar, kostnader ved omveksling via valutaen til eit tredjeland og kostnader som betalaren må dekkje for betalingsmottakaren.

Tabell 21 til 23 – Prisar for pengeoverføringar til utvalde land/regionar

 • Prisane er baserte på opplysningar frå 12 aktørar. Seks av dei er bankar og seks er finansielle føretak, betalingsføretak eller utanlandske aktørar. Aktørane som har gitt opplysningar, representerer eit utval av ei større gruppe norske og utanlandske aktørar som tilbyr pengeoverføringstenester i Noreg.
 • Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved først å rekne ut eit aritmetisk gjennomsnitt for kvar av dei rapportørane som har fleire prisar per teneste/tenestevariabel. Deretter er det rekna ut eit aritmetisk gjennomsnitt av prisane frå alle tilbydarane av tenesta/tenestevariabelen.
 • Bankane sine prisar gjeld prisar på SWIFT-overføringar, medan prisane som er oppgitt av dei andre rapportørane, gjeld overføringar i eigne nettverk.

Standardteikn i tabellane:

- Opplysningar manglar/null

0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga