Norges Bank

Norges Bank Memo

Rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer

Motsyklisk kapitalbuffer er et tidsvarierende kapitalkrav til bankene og et av virkemidlene i norsk makrotilsyn. Norges Bank fastsetter bufferkravet. 

Før september 2021 var det Finansdepartementet som fastsatte kravet, og Norges Bank hadde ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om bufferen til Finansdepartementet hvert kvartal. Dette memoet fra 2019 er derfor utformet som rammeverk for rådet fra Norges Bank. Memoet vil bli oppdatert for å reflektere at Norges Bank har overtatt beslutningsansvaret.

Formålet med dette notatet er å gi en oppdatert, detaljert beskrivelse av prinsippene og informasjonsgrunnlaget for  motsyklisk kapitalbuffer. Sammenlignet med tilsvarende notat fra 2013 (Norges Bank Memo 1/2013), inneholder dette oppdaterte notatet en mer omfattende beskrivelse av de viktigste elementene i vurderingene, både når bufferen skal bygges opp og når den skal settes ned.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 16. desember 2019 15:30
Sist endret 10. september 2021 13:00
Publisert 16. desember 2019 15:30
Sist endret 10. september 2021 13:00