Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2019: sårbarhet og risiko

Les rapporten her (nettutgave)

Finansiell stabilitet 2019 – Rapporten kort fortalt

Det finansielle systemet skal tåle store forstyrrelser

Bankene er en sentral del av økonomien, og utfører viktige oppgaver for samfunnet. Finansiell stabilitet innebærer at bankene og resten av det finansielle systemet kan utføre oppgavene sine på en god måte, også ved alvorlige tilbakeslag og kriser i økonomien

Høy gjeld og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Norges Bank vurderer at sårbarhetene er lite endret det siste året, men veksten i gjeld og eiendomspriser har avtatt.

Fare for forstyrrelser fra utlandet

Usikkerheten i verdensøkonomien, særlig knyttet til handelskonflikter og Storbritannias forhold til EU, utgjør en risiko for finansiell stabilitet i Norge. Uro ute kan smitte til Norge og bli forsterket av sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

Myndighetenes tiltak demper sårbarheten i husholdningene

Krav til bankenes utlånspraksis begrenser gjeldsopptaket i utsatte husholdninger. Norges Bank mener kravene har fungert etter hensikten, og støtter en videreføring av boliglånsforskriften.

Norske banker er robuste

Norske banker er i dag lønnsomme, solide og har god tilgang på finansiering. Stresstesten i årets rapport viser at bankene likevel kan komme til å forsterke et tilbakeslag ved å låne ut mindre. For å motvirke dette kan myndighetene sette ned kravet til motsyklisk kapitalbuffer og la bankene tære på øvrige buffere.

Klimarisiko rammer også det finansielle systemet

Klimaendringer og tiltak for å dempe dem kan lede til tap og finansieringsproblemer i bankene. Det utgjør en risiko for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig at finanssektoren tar hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger.

 

 

Relaterte publikasjoner til Finansiell stabilitet 2019:

Forsidebilde av publikasjonen Finansiell stabilitet 2019: sårbarhet og risiko

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle Finansiell stabilitet rapporter

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 5. november 2019 10:00
Publisert 5. november 2019 10:00