Norges Bank

Støttetiltak har dempet konsekvensene av pandemien

Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien. Støttetiltak fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene. Norges Bank gjennomførte ekstraordinære tiltak for å bidra til velfungerende markeder.

Det er stor usikkerhet om utviklingen fremover

Det kan komme nye tilbakeslag både i Norge og internasjonalt. En fortsatt robust banksektor bidrar til god motstandskraft. Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet noe svekket.

Sårbarheter fra gjeld og eiendomspriser ikke vesentlig endret

Høy gjeld i husholdningene og høye bolig- og næringseiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Norges Bank vurderer at sårbarhetene ikke er vesentlig endret det siste året.

Pandemien har rammet mange bedrifter

Koronapandemien har redusert inntjeningen til mange norske foretak. De næringene som er hardest rammet av krisen, utgjør en liten del av bankenes samlede utlån. Dersom krisen vedvarer og prisene på næringseiendom skulle falle markert, kan bankene få store tap.

Norske banker er robuste

Nye reguleringer etter finanskrisen har bidratt til å styrke det finansielle systemet. Norske banker er solide og har god tilgang på finansiering. Stresstester tyder på at bankene vil tåle økte utlånstap.

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle Finansiell stabilitet rapporter

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 10. november 2020 10:00
Publisert 10. november 2020 10:00