Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2020: sårbarhet og risiko

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2020

Finansiell stabilitet 2020 - rapporten kort fortalt

Støttetiltak har dempet konsekvensene av pandemien

Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien. Støttetiltak fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene. Norges Bank gjennomførte ekstraordinære tiltak for å bidra til velfungerende markeder.

Det er stor usikkerhet om utviklingen fremover

Det kan komme nye tilbakeslag både i Norge og internasjonalt. En fortsatt robust banksektor bidrar til god motstandskraft. Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet noe svekket.

Sårbarheter fra gjeld og eiendomspriser ikke vesentlig endret

Høy gjeld i husholdningene og høye bolig- og næringseiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Norges Bank vurderer at sårbarhetene ikke er vesentlig endret det siste året.

Pandemien har rammet mange bedrifter

Koronapandemien har redusert inntjeningen til mange norske foretak. De næringene som er hardest rammet av krisen, utgjør en liten del av bankenes samlede utlån. Dersom krisen vedvarer og prisene på næringseiendom skulle falle markert, kan bankene få store tap.

Norske banker er robuste

Nye reguleringer etter finanskrisen har bidratt til å styrke det finansielle systemet. Norske banker er solide og har god tilgang på finansiering. Stresstester tyder på at bankene vil tåle økte utlånstap.

 

Relatert informasjon til Finansiell stabilitet 2020:

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 10. november 2020 10:00
Publisert 10. november 2020 10:00