Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2017: sårbarhet og risiko

1 Risikobildet

 • 1.1 Risikobildet internasjonalt
 • 1.2 Sårbarheter i det norske finansielle systemet
 • Ramme: De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet
 • 1.3 Tiltak mot sårbarhet
 • Ramme: Drivkrefter bak europeiske næringseiendomspriser før store prisfall
 • Ramme: Temperaturkart for overvåking av systemrisiko
 • Ramme: Forslag til nytt regelverk for krisehåndtering av banker
 • Utdyping: Økt digitalisering og finansiell stabilitet

2 Lønnsomhet og soliditet i bankene

 • 2.1 God kapitaldekning
 • Ramme: Bankenes kredittrisiko på utlån til foretak
 • 2.2 Stresstest – bankenes soliditet ved et kraftig tilbakeslag
 • Ramme: Nye regnskapsregler endrer bankenes tapsføring

3 Bankenes finansiering

  • 3.1 Sammensetningen av finansieringen kan endres med nye krav
  • Ramme: Minstekrav til ansvarlige forpliktelser (MRE L)
  • 3.2 Likviditetsregelverket er ferdigstilt
  • 3.3 Tema: Finansiering av forbrukslånsbanker
  • Ramme: Likviditeten i det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet

4 Husholdningenes gjeld og koblingen til boligmarkedet

    • 4.1 Gjeldseksponeringen varierer med livsfase
    • 4.2 Risiko for mislighold og konsumskift
    • Ramme: Hva forklarer økningen i husholdningenes gjeld?
    • Ramme: Betydningen av foreldrenes økonomi for kjøp av første bolig

Vedlegg

 • Den norske banksektoren
 • Regelverksprosesser

Se også pressemeldingen: Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbart

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i finansmarkedene, norsk økonomi, banker og andre finansforetak. Sårbarheter, risiko og motstandskraft i det finansielle systemet legges til grunn ved vurdering av motsyklisk kapitalbuffer og andre anbefalinger om tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet. Se alle rapporter med tilhørende vurderinger

ISSN 1503-884X (online).

Publisert 2. november 2017 10:00
Publisert 2. november 2017 10:00