Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2017: sårbarhet og risiko

Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
2017

1 Risikobildet

 • 1.1 Risikobildet internasjonalt
 • 1.2 Sårbarheter i det norske finansielle systemet
 • Ramme: De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet
 • 1.3 Tiltak mot sårbarhet
 • Ramme: Drivkrefter bak europeiske næringseiendomspriser før store prisfall
 • Ramme: Temperaturkart for overvåking av systemrisiko
 • Ramme: Forslag til nytt regelverk for krisehåndtering av banker
 • Utdyping: Økt digitalisering og finansiell stabilitet

2 Lønnsomhet og soliditet i bankene

 • 2.1 God kapitaldekning
 • Ramme: Bankenes kredittrisiko på utlån til foretak
 • 2.2 Stresstest – bankenes soliditet ved et kraftig tilbakeslag
 • Ramme: Nye regnskapsregler endrer bankenes tapsføring

3 Bankenes finansiering

  • 3.1 Sammensetningen av finansieringen kan endres med nye krav
  • Ramme: Minstekrav til ansvarlige forpliktelser (MRE L)
  • 3.2 Likviditetsregelverket er ferdigstilt
  • 3.3 Tema: Finansiering av forbrukslånsbanker
  • Ramme: Likviditeten i det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet

4 Husholdningenes gjeld og koblingen til boligmarkedet

    • 4.1 Gjeldseksponeringen varierer med livsfase
    • 4.2 Risiko for mislighold og konsumskift
    • Ramme: Hva forklarer økningen i husholdningenes gjeld?
    • Ramme: Betydningen av foreldrenes økonomi for kjøp av første bolig

Vedlegg

 • Den norske banksektoren
 • Regelverksprosesser

Se også pressemeldingen: Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbart

Rapporten "Finansiell stabilitet" med vekt på utsiktene for bankenes inntjening og soliditet og hvilke risikofaktorer de står overfor. Gir en bred vurdering av strukturen og sårbarheten i det norske finanssystemet. Årlig.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Publisert 2. november 2017 10:00
Publisert 2. november 2017 10:00