Norges Bank

Publikasjon

Eksterne evalueringer

Norges Bank Watch
En årlig, uavhengig evaluering av Norges Banks pengepolitikk som utføres av Senter for forskning i monetær økonomi (CME) - et forskningssenter ved Handelshøyskolen BI.

External assessment of Norges Bank's work on financial stability (pdf, 716 kB) (2014)
I august 2014 fikk Johanna Fager Wettergren i oppdrag av Norges Bank å evaluere bankens arbeid med finansiell stabilitet. Hensikten med evalueringen har vært å gi generelle strategiske råd og anbefalinger om analyser og kommunikasjon, gitt Norges Banks mandat innenfor området finansiell stabilitet. Resultatet av evalueringen er presentert i denne rapporten. Evalueringen fant sted mellom august og desember 2014. Wettergren har siden 2006 hatt ulike stillinger i avdelingen for finansiell stabilitet i Sveriges Riksbank. Før evalueringen av Norges Bank var Wettergren direktør for enheten for makrotilsyn i Riksbanken.

Norges Bank’s 2009 Annual Report on Payment Systems: A review (pdf, 52 kB) (2011)
I juni 2010 ble et eksternt panel bedt om å evaluere Årsrapport om betalingssystem 2009. Panelet besto av Daniel Heller fra Bank for International Settlements, Francisco Tur Hartmann fra Den europeiske sentralbanken og Tore Nilssen fra Universitetet i Oslo.
Vurderingspanelets rapport ble presentert for Norges Banks hovedstyre i januar 2011.

Evaluering av prosessen i forkant av Pengepolitisk Rapport (pdf, 154 kB) (2010)
I januar 2010 ble Ingimundur Fridriksson bedt om å vurdere prosessen fram mot rentebeslutningene i Norges Bank. Hans rapport gir en vurdering av den interne arbeidsprosessen i forkant av Pengepolitisk Rapport 1/10 og rentebeslutningen i mars 2010. Fridriksson er tidligere medlem av direksjonen i Sedlabanki Islands og eksekutivdirektør for den nordisk-baltiske valgkretsen i IMF.

Ekstern evaluering av stresstestarbeidet i Norges Bank (pdf, 347 kB) (2010)
Norges Bank har i høst fått gjennomført en ekstern evaluering av modellene for stresstesting som brukes i vurderingene av finansiell stabilitet. Gruppen som har utført evalueringen har vært ledet av tidligere forskningssjef i Federal Reserve Board, Myron Kwast. I tillegg har gruppen bestått av professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo, spesialrådgiver Iman van Lelyveld og rådgiver Demelza Jurcevic, begge fra De Nederlandsche Bank.

Report to Jan Qvigstad, Executive Director, Norges Bank Monetary Policy, on the structure and functioning of the Norges Bank Monetary Policy Wing by C. Freedman (pdf, 243 kB) (2006)
This report has been prepared in response to a request by Jan Qvigstad, the Executive Director of the Monetary Policy wing of the Norges Bank, for advice on the structure and operations of the wing. The purpose of the study is to provide suggestions regarding the structure of the wing and the human resources policies of the wing that would improve the functioning of Norges Bank Monetary Policy (PPO).

Norges Bank's Financial Stability Report : A follow-up review (pdf, 62 kB) (2006)
Alex Bowen (Bank of England), Mark O’Brien (International Monetary Fund), Erling Steigum (Norwegian School of Management BI)

Report on the decision-making process and the strategy document (pdf, 144 kB) (2003)
Rapport til hovedstyret om strateginotatene og annet beslutningsmateriale.
David Longworth, visesentralbanksjef i Bank of Canada, og Asbjørn Rødseth, professor ved Universitetet i Oslo, har evaluert strateginotatene og annet beslutningsmateriale som ble forelagt hovedstyret i forbindelse med diskusjonen av den pengepolitiske strategien gjennom 2002. Forfatterne presenterte rapporten for hovedstyret 3. juni 2003.

How do central banks write? An evaluation of inflation targeting central banks (pdf, 324 kB) (2003)
Hans Genberg, Charles Wyplosz og Andrea Fracasso fra Graduate Institute of International Studies i Geneve har på oppdrag fra Norges Bank skrevet rapporten "How Do Central Banks Write?". Gjennom å sammenlikne og vurdere inflasjonsrapporter fra 20 land med inflasjonsmål kommer forfatterne fram til internasjonale kriterier for hva en god inflasjonsrapport bør inneholde. De gjør også en egen vurdering av Norges Banks inflasjonsrapport.

Sist endret 12. august 2015 10:19
Sist endret 12. august 2015 10:19