Norges Bank

Pressemelding

Motstandskraften i bankene bør opprettholdes

Det norske finansielle systemet er robust, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien og markedene. Det er viktig at motstandskraften i det finansielle systemet opprettholdes, slik at ikke sårbarheter forsterker et økonomisk tilbakeslag. Krav til kapitalbuffere bidrar til dette. 

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten for første halvår 2024 vurderer først og fremst finansforetakene. 

Renteoppgangen har dempet aktiviteten i norsk økonomi, men sysselsettingen er på et høyt nivå. Den geopolitiske spenningen vedvarer.  

Både ute og her hjemme har økonomien klart seg bedre i møte med høy prisvekst og høyere renter enn mange fryktet. De fleste husholdninger og bedrifter har så langt hatt økonomi til å håndtere de økte utgiftene, og sysselsettingen er høy. Samtidig er det fortsatt forhøyet risiko for negative hendelser som kan svekke finansiell stabilitet, sier visesentralbanksjef Pål Longva. 

Bankene har lave tap, høy lønnsomhet og oppfyller kapital- og likviditetskravene med god margin. Det er viktig at motstandskraften opprettholdes.  

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har vedtatt å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent og besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til systemrisikobuffer i bankene på 4,5 prosent.  

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer og kravet til systemrisikobuffer bidrar til at bankene tåler store utlånstap. Ved et kraftig tilbakeslag kan bufferkravene settes ned for å dempe faren for at bankene strammer inn på utlånspraksis og forsterker tilbakeslaget, sier Longva.   

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mai 2024 10:00
Publisert 8. mai 2024 10:00