Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Stabilt aktivitetsnivå

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror at aktiviteten samlet vil holde seg nær uendret i første halvår. Utsiktene er noe oppjustert fra forrige runde. Samtidig er det fortsatt store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene og tjenesteyterne venter oppgang, mens bedriftene i de øvrige næringene ser for seg fall i aktiviteten.

Samlet venter bedriftene nær uendret aktivitet gjennom første halvår. Det er uvanlig store forskjeller mellom næringene, selv om spredningen har avtatt noe fra forrige runde. Oljeleverandørene og tjenesteyterne tror aktiviteten vil øke fremover, mens bygg- og anleggsbedriftene venter betydelig fall. I industri og varehandel ser bedriftene for seg en nedgang i første kvartal. I andre kvartal venter industribedriftene stabil utvikling og varehandelsbedriftene mindre nedgang.  

Både andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og andelen med knapphet på arbeidskraft er uendret fra forrige runde, etter å ha falt gjennom de siste to årene. Sysselsettingsplanene for første kvartal er litt oppjustert fra forrige runde, og bedriftene ser nå for seg en svak vekst i sysselsetting i første kvartal. Videre tror de sysselsettingen vil øke litt igjennom våren.

Bedriftene venter at årslønnsveksten i år blir på 4,9 prosent, noe som er en oppjustering fra anslaget i november på 4,5 prosent. Lønnsvekstforventningene for 2024 er oppjustert for samtlige næringer fra forrige runde.   

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mars 2024 10:00
Publisert 14. mars 2024 10:00