Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2023

Norges Bank fikk et overskudd på 70 milliarder kroner i 2023, mot et underskudd på 11 milliarder kroner i 2022. 18 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Norges Bank legger i dag frem årsrapport og regnskap for 2023. Årsrapporten inneholder hovedstyrets årsberetning, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning og Norges Banks årsregnskap for 2023.

Norges Bank fikk i 2023 et overskudd på 70 milliarder kroner. Både aksjeinvesteringene og renteinvesteringene hadde positiv avkastning i 2023, og bidro til overskuddet med henholdsvis 30,5 milliarder kroner og 18,6 milliarder kroner. Bakgrunnen for resultatene var sterke aksjemarkeder og fallende renter globalt.

Samlet inntekt fra finansielle instrumenter ble 71 milliarder kroner, inkludert en valutagevinst på 30 milliarder kroner. Årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland. Fondets porteføljeresultat for 2023 ble 2 623 milliarder kroner, inkludert en valutagevinst på 409 milliarder kroner.

Markedsverdien av valutareservene var 690 milliarder kroner ved utgangen av 2023, en økning på om lag 80 milliarder kroner fra utgangen av 2022. Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer. 

Driftskostnadene utgjorde 8,0 milliarder kroner i 2023, en økning fra 6,4 milliarder kroner i 2022. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2022 er i hovedsak relatert til personalkostnader og honorarer til eksterne forvaltere av Statens pensjonsfond utland.

Totalresultatet for 2023 ble et overskudd på 70 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 322 milliarder kroner ved utgangen av året. I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 18 milliarder kroner til statskassen i løpet av 1. kvartal 2024.

For mer informasjon om årsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland se egen rapport for fondet og relatert pressemelding på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2024 10:00
Publisert 27. februar 2024 10:00