Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Litt bedre utsikter, men store forskjeller

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke noe i andre kvartal og at den vil tilta videre i tredje kvartal. I de fleste næringene er utviklingen bedre enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er fortsatt stor variasjon mellom næringene.

Bedriftene venter samlet sett noe aktivitetsvekst i andre kvartal. Veksten skyldes i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørene, men også moderat vekst i tjenesteyting. I tillegg øker aktiviteten noe blant industribedriftene. På den annen side tiltar fallet i bygg og anlegg, og salgsvolumet reduseres i varehandelen.  Bedriftene  tror veksten vil tilta litt i tredje kvartal. Den svake kronekursen bidrar til mer turisme og bedre konkurransekraft for norske bedrifter. På samme tid fører kronesvekkelsen til økte kostnader og høyere priser i det norske markedet.

Sysselsettingen øker, og veksten tiltar fra forrige runde. Samtidig er det færre som begrenses av kapasitetsproblemer og det er lettere å få tak i arbeidskraft.

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år. Det er vesentlig høyere enn anslaget i februar. Samlet er bedriftenes lønnsomhet litt svakere i andre kvartal sammenlignet med samme tid i fjor.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. juni 2023 10:00
Publisert 15. juni 2023 10:00