Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten holdes uendret på 2,75 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig vedtatt å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent.

Konsumprisene har steget mye, og prisveksten er klart over målet. Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsmarkedet er stramt. Høy prisvekst og økte renter svekker husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten fremover.

Slik komiteen nå vurderer utsiktene vil det være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet. Siden Pengepolitisk rapport 4/22 ser arbeidsmarkedet ut til å ha vært litt strammere enn anslått. Fortsatt høyt press i norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den annen side er det utsikter til lavere energipriser enn tidligere lagt til grunn, og de internasjonale prisimpulsene ser ut til å avta. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen.

Utsiktene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. januar 2023 10:00
Publisert 19. januar 2023 10:00