Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,75 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina. Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes. Styringsrenteforventningene ute har steget mye, og det er usikkerhet om hvordan en rask renteoppgang vil påvirke finansmarkedene og aktiviteten hos handelspartnerne. Komiteen var også opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. mai 2022 10:00

01:01

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache om rentebeslutningen 5. mai 2022

Publisert 5. mai 2022 10:00