Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2021

Norges Bank fikk et overskudd på 23 milliarder kroner i 2021 mot et overskudd på 29 milliarder kroner i 2020. 11 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Norges Bank legger i dag frem årsrapport og regnskap for 2021. I tillegg til årsregnskap for 2021 inneholder årsrapporten hovedstyrets årsberetning, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning og en omtale av Norges Banks arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

Norges Bank fikk i 2021 et overskudd på 23 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene opplevde nok et år med solid oppgang til tross for den pågående pandemien, mens stigende renter i flere økonomier bidro til tap fra renteinvesteringene. Samlet inntekt fra finansiell instrumenter ble 24 milliarder kroner, inkludert et valutatap på 0,3 milliarder kroner. Årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland (SPU). SPU fikk et totalresultat på 1 551 milliarder kroner bestående av et porteføljeresultat på 1 555 milliarder kroner fratrukket forvaltningsgodtgjøring på 4,6 milliarder kroner.

Markedsverdien av valutareservene var 643 milliarder kroner ved utgangen av 2021, en økning på om lag 47 milliarder kroner fra utgangen av 2020. Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer. 

Avkastning på valutareservene, ekskludert petrobufferporteføljen, var 3,8 prosent målt i internasjonal valuta i 2021. Aksjeinvesteringene hadde en avkastning på 25,1 prosent, mens renteinvesteringene hadde en avkastning på -1,5 prosent.

Driftskostnadene utgjorde 5,9 milliarder kroner i 2021, en reduksjon fra 6,5 milliarder kroner i 2020. Kostnadsreduksjonen skyldes i hovedsak lavere honorarer til eksterne forvaltere av Statens pensjonsfond utland og lavere personalkostnader. Av samlede driftskostnader i 2021 var 4,6 milliarder kroner knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), mot 5,3 milliarder kroner i 2020.

Totalresultatet for 2021 ble et overskudd på 23 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 289 milliarder kroner ved utgangen av året. I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 11 milliarder kroner til statskassen i løpet av 1. kvartal 2022.

Regnskapsrapporteringen for SPU gjengis i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2021 for nærmere informasjon.

Norges Banks årsrapport

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mars 2022 10:00
Publisert 3. mars 2022 10:00