Norges Bank

Pressemelding

Gjeninnhentingen styrker finansiell stabilitet

Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien. Samtidig er det fortsatt fare for forstyrrelser som kan svekke finansiell stabilitet. Sårbarhetene i det norske finansielle systemet varer ved, men er møtt med tiltak som øker motstandskraften. Norske banker er godt rustet til å stå imot nye tilbakeslag.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er høyere enn før koronapandemien. Usikkerheten om pandemiens videre forløp er redusert.

– Gjeninnhentingen i norsk økonomi har bedret utsiktene for finansiell stabilitet, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det er fortsatt fare for forstyrrelser som kan svekke den finansielle stabiliteten. En smitteoppblomstring kan dempe oppgangen i økonomien, og en brå økning i renter og risikopremier globalt kan gi forstyrrelser som forplanter seg i det norske finansielle systemet.

Norges Bank vurderer høy gjeld i husholdningene som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet. Høy gjeld gjør husholdningene sårbare for bortfall av inntekter, økte utlånsrenter og boligprisfall. Ulike reguleringer, som krav til bankenes kapital, likviditet og utlånspraksis, gir bankene økt motstandskraft og reduserer sårbarhetene. Det bidrar til å dempe konsekvensene av forstyrrelser og tilbakeslag.

De norske bankene har god tilgang på finansiering og god evne til å tåle tap. Bankenes utlånstap har vært lavere enn hva vi fryktet i fjor. Vi forventer at tapene holder seg lave, men utsiktene er fortsatt noe mer usikre enn normalt.

– Stresstesten i denne rapporten viser at de største norske bankene tåler et kraftig tilbakeslag uten å måtte stramme mye inn på utlån, sier Wolden Bache.

Etter markedsuroen våren 2020 diskuteres det om sentralbankene bør ha virkemidler som retter seg mot andre markedsaktører enn bankene. Bankenes særlig viktige rolle i betalings- og kredittformidlingen er grunnen til at de er Norges Banks pengepolitiske motparter og kan få likviditetsstøtte hvis det vurderes som nødvendig. Lån mot sikkerhet til bankene er fortsatt Norges Banks foretrukne virkemiddel i perioder med markedsuro.

Cyberangrep kan utgjøre en trussel mot finansiell stabilitet. Det er derfor nødvendig å styrke cybersikkerheten i finansiell sektor. I tillegg er det behov for et bredere samarbeid mellom ulike myndigheter og aktører i det finansielle systemet. Norges Bank vedtok i september å innføre et rammeverk for testing av cybersikkerhet i finansiell sektor i samarbeid med Finanstilsynet.

Klimaendringer og -omstilling påvirker alle deler av samfunnet. Analyser i rapporten tyder på at norske bankers direkte eksponering mot overgangsrisiko er moderat, og eksponeringen mot kjent fysisk risiko er liten. For å få sammenliknbar og pålitelig informasjon om klimarisiko i foretak og banker er det viktig å fortsette utviklingen av rapporteringsstandarder.

Utbredelsen og markedsverdien av kryptoaktiva øker. Kryptoaktiva vurderes ikke som en trussel mot finansiell stabilitet i dag, men det kan endre seg fremover. Norges Bank og andre sentralbanker følger derfor utviklingen og vurderer behovet for regulering. Reguleringsinitiativ internasjonalt kan motvirke at utviklingen blir en trussel mot finansiell stabilitet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. november 2021 10:00

01:51

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rapporten Finansiell stabilitet 2021

Publisert 9. november 2021 10:00