Norges Bank

Pressemelding

Nye oppgaver til Norges Bank

Regjeringen har gitt Norges Bank i oppgave å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene. Norges Bank skal dessuten regelmessig gi Finansdepartementet råd om bankenes systemrisikobuffer.

Norges Bank har etter sentralbankloven utøvende og rådgivende myndighet i arbeidet for finansiell stabilitet. Banken har siden den årlige rapporten Finansiell stabilitet ble etablert i 1996 gitt råd om tiltak for å trygge finansiell stabilitet, herunder råd om kapitalkrav i bankene.

Siden 2013 har banken gitt departementet råd om kravet til motsyklisk kapitalbuffer, som gjør bankene bedre rustet til å tåle økte utlånstap i krisetider. I dag besluttet regjeringen å delegere beslutningsmyndigheten for den motsykliske kapitalbufferen til Norges Bank.

Systemrisikobufferkravet til bankene ble innført i 2013 og økt i desember 2020. Nivået på bufferkravet skal vurderes minst annethvert år. Norges Bank vurderer jevnlig systemrisiko som ledd i arbeidet for finansiell stabilitet. Regjeringen har besluttet at Norges Bank minst annethvert år skal gi Finansdepartementet råd om nivået på systemrisikobufferkravet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. september 2021 11:47
Publisert 3. september 2021 11:47