Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

I Pengepolitisk rapport 2/21, som ble publisert 17. juni, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fra høsten av.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den økonomiske utviklingen har vært om lag som anslått i junirapporten. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi. Høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak. Det kan likevel ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger. Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på 2 prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

Komiteen la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet. En lang periode med lave renter øker samtidig faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Komiteen merket seg at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. august 2021 10:00
Publisert 19. august 2021 10:00