Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.

Kredittverdige foretak og husholdninger synes å ha god tilgang på kreditt. Norske banker har god lønnsomhet selv om utlånstapene økte i 2020. Utlånstapene blir trolig lavere fremover, men det er fortsatt usikkerhet om tapsutviklingen. Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet.

Før reduksjonen i mars i fjor var kravet til motsyklisk kapitalbuffer 2,5 prosent med bakgrunn i at finansielle ubalanser hadde bygd seg opp over lengre tid. Siden mai i fjor har boligprisveksten tatt seg markert opp, og kredittveksten til husholdningene har økt noe. Prisene på næringseiendom falt i første halvår i fjor, men fallet ble mer enn hentet inn i andre halvår. Hensynet til finansielle ubalanser tilsier isolert sett et høyere bufferkrav.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret på 1,0 prosent. Komiteen ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent.

– Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil komiteen gi råd om å trappe opp bufferkravet i løpet av 2021, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mars 2021 10:00