Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2020

Norges Bank fikk et overskudd på 28,8 milliarder kroner i 2020 mot et overskudd på 43,8 milliarder kroner i 2019. 15,2 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Norges Bank legger i dag frem årsrapport og regnskap for 2020. Årsrapporten inneholder en omtale av Norges Banks virksomhet, hovedstyrets årsberetning, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning og Norges Banks regnskap.

Norges Bank fikk i 2020 et overskudd på 28,8 milliarder kroner. En økning i relevante aksjemarkeder og fallende renter globalt bidro til inntekt fra aksje- og renteinvesteringene i valutareservene på om lag 30,7 milliarder kroner. Videre medførte utviklingen i kronekursen gjennom 2020 et valutatap på 0,5 milliarder kroner. Årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland (SPU). SPU fikk en avkastning tilsvarende 1 070 milliarder kroner i 2020.

Markedsverdien av valutareservene var 595,9 milliarder kroner ved utgangen av 2020, en økning på 49,5 milliarder kroner fra utgangen av 2019. Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer. 

Avkastning på valutareservene, ekskludert petrobufferporteføljen, var 5,9 prosent målt i internasjonal valuta i 2020. Aksjeinvesteringene hadde en avkastning på 14,9 prosent, mens renteinvesteringene hadde en avkastning på 3,1 prosent i 2020.

Driftskostnadene utgjorde 6,5 milliarder kroner i 2020, en økning fra 5,4 milliarder kroner i 2019. Økningen i driftskostnader skyldes hovedsakelig økte honorarer til eksterne forvaltere i Statens pensjonsfond utland (SPU) med 1,1 milliarder kroner. Av samlede driftskostnader i 2020 var 5,3 milliarder kroner knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), mot 4,3 milliarder kroner i 2019.

Totalresultatet for 2020 ble et overskudd på 28,8 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 276,8 milliarder kroner ved utgangen av året. I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 15,2 milliarder kroner til statskassen i 1. kvartal 2021.

Regnskapsrapporteringen for SPU gjengis i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2020 for nærmere informasjon.

Norges Banks årsrapport

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. februar 2021 09:00
Publisert 25. februar 2021 09:00