Norges Bank

Pressemelding

Endringer i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Norges Bank endrer retningslinjene for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank i tråd med pressemelding av 14. august 2020 og varsler ytterligere endringer fra august 2021.

Fra 1. februar 2021 gjelder oppdaterte retningslinjer i Rundskriv 1/2021.

Følgende endringer trer i kraft med virkning fra 31.8.2021:

  • Verdipapirer i norske kroner med private utstedere må ha minste utestående volum på 300 millioner kroner.
  • Verdipapirer i utenlandsk valuta med private utstedere må ha minste utestående volum tilsvarende 100 millioner euro.
  • For alle verdipapirer med unntak av norske statspapirer, kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av lånets (ISIN) utestående.
  • For fondsandeler kan en låntaker ikke pantsette mer enn 20 prosent av fondets forvaltningskapital. Dette gjelder likevel ikke andeler i fond som oppfyller kravene i punkt 3.1 kategori 1 i retningslinjene.

De sist varslede endringene vil medføre at lettelsene i retningslinjene som ble publisert 18. mars 2020 oppheves, med unntak av at verdipapirer i norske kroner som har garanti fra en norsk kommune eller fylkeskommune fortsatt unntas fra kravet om kredittvurdering.

Norges Bank overvåker løpende markedsutviklingen og kan på kort varsel endre retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank dersom markedsforholdene tilsier det.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. februar 2021 10:00
Publisert 1. februar 2021 10:00