Norges Bank

Pressemelding

Det finansielle systemet er robust, men usikkerheten er stor

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi, men det norske finansielle systemet er robust og har klart seg godt. Stor usikkerhet om det videre forløpet gjør at utsiktene for finansiell stabilitet likevel er noe svekket.

Rapporten Finansiell stabilitet 2020, der Norges Bank vurderer sårbarhet og risiko i det finansielle systemet, ble publisert tirsdag.

En delvis nedstenging av samfunnet etter koronautbruddet i mars førte til et kraftig økonomisk tilbakeslag. Omfattende støttetiltak fra myndighetene har bidratt til å dempe konsekvensene av pandemien. Virusutbruddet førte til stor uro i finansmarkedene. Ekstraordinære tiltak fra Norges Bank var med på å dempe uroen.

– Den siste tiden har smittespredningen tiltatt, både ute og hjemme. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Det gjør at utsiktene for finansiell stabilitet er noe svekket, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet har over lengre tid vært høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser. Sårbarhetene er ikke vesentlig endret det siste året. Boligprisene falt i etterkant av virusutbruddet i mars, men har siden steget markert. Dersom boligprisene fortsetter å vokse raskt, kan sårbarheten øke. Norges Bank støtter en videreføring av kravene til forsvarlig utlånspraksis.

Utlånstapene i bankene har økt så langt i år. Store deler av tapene har vært til foretak innen oljeservice, som fremdeles er i en krevende situasjon etter oljeprisfallet i 2014. Næringene som så langt er hardest rammet av koronakrisen står for en liten del av bankenes samlede utlån. Dersom krisen vedvarer og prisene på næringseiendom skulle falle markert, kan tapene bli vesentlig større.

– Bedre reguleringer siden forrige krise har økt motstandskraften i det finansielle systemet. De norske bankene er lønnsomme og solide, og kan bære tap som trolig vil komme uten å stramme inn på utlånene. Samtidig er tapsutsiktene fremover mer usikre enn normalt, sier Wolden Bache.

Referanserenter spiller en sentral rolle i det finansielle systemet. Pågående arbeid for å erstatte den viktigste globale referanserenten Libor kan få konsekvenser også for norske Nibor. Arbeidet med å legge til rette for bruk av en alternativ referanserente, Nowa, er godt i gang. For å minimere risikoen ved overgangen til nye referanserenter ute, oppfordres brukere av Nibor til å gjøre nødvendige forberedelser til å kunne ta i bruk Nowa.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. november 2020 10:00

01:27

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rapporten Finansiell stabilitet 2020

Publisert 10. november 2020 10:00