Norges Bank

Pressemelding

Valutatransaksjoner i august 2020

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 2000 millioner kroner hver dag i august 2020.

Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.

Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten.

De daglige valutatransaksjonene vil fremover være noe lavere enn tidligere lagt til grunn for å sikre at det er tilstrekkelig valuta tilgjengelig for salg. For å håndtere valutatransaksjonene har Norges Bank en egen portefølje, kalt petrobufferporteføljen (PBP). PBP mottar statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i utenlandsk valuta og benyttes til overføringer til og fra SPU. Den siste tiden har store overføringer fra SPU medført at en mindre andel av kronekjøpene blir finansiert løpende gjennom måneden. De daglige transaksjonene gjør at PBP faller gjennom måneden, før porteføljen stiger markert når det overføres midler fra SPU på månedens siste handledag. Bunnpunktet på PBP gjennom måneden begrenser hvor store de daglige kronekjøpene kan bli. Norges Bank vil i planleggingen av transaksjoner søke å unngå at porteføljen går i minus.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2020 10:00