Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten redusert til null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent.

Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen.

Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

Utsiktene og risikobildet tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk. I mars ble styringsrenten redusert fra 1,5 til 0,25 prosent. På rentemøtet 6. mai vedtok komiteen å sette styringsrenten til null prosent.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

For mer analyse, se Pengepolitisk oppdatering mai 2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mai 2020 10:00

01:18

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Publisert 7. mai 2020 10:00