Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2017

Norges Bank hadde et overskudd på 28 milliarder kroner i 2017 mot et underskudd på 3 milliarder kroner i 2016. Hovedårsaken til årets overskudd var et stort bidrag fra valutareservenes aksjeinvesteringer på 29 milliarder kroner.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene, før gevinst/tap valuta, ga en gevinst på 30 milliarder kroner i 2017, mot en gevinst på 18 milliarder kroner i 2016. Aksjeinvesteringene bidro med 29 milliarder kroner, mens renteinvesteringer ga en inntekt på 2 milliarder kroner. Den norske kronen både styrket og svekket seg mot de forskjellige hovedvalutaene i valutareservene i 2017. Valutaeffekten i 2017 ble således et tap på 1 milliard kroner mot et valutatap på 20 milliarder kroner i 2016. Ved utgangen av 2017 utgjorde valutareservene 512 milliarder kroner, en økning på 32 milliarder kroner fra utgangen av 2016.

Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var i 2017 på 6,9 prosent, målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 18,9 prosent og renteinvesteringene ga en avkastning på 0,4 prosent. Ved utgangen av 2017 var valutareservene fordelt på en renteportefølje (60 prosent), en aksjeportefølje (36 prosent) og en petrobufferportefølje (4 prosent).

Totalresultatet for 2017 ble et overskudd på 28 milliarder kroner. I tråd med gjeldende retningslinjer for avsetning og disponering av resultatet til Norges Bank, blir det gjennomført følgende overføringer og disponeringer:

Av totalresultatet på 28 milliarder kroner er 20 milliarder overført til kursreguleringsfondet og 8 milliarder overført til overføringsfondet. Fra overføringsfondet blir det i 2018 overført 14 milliarder kroner til statskassen.

Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av Norges Bank og årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Denne er også inkludert i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2017.

Norges Bank - Årsrapport og regnskap og Sentralbankvirksomhetens årsrapport 2017

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2018 10:00