Norges Bank

Pressemelding

Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbart

Norske banker er solide, men høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart.

Norges Bank har i dag publisert rapporten Finansiell stabilitet 2017.

– Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart. Det gjør det finansielle systemet sårbart og kan forsterke et tilbakeslag i økonomien. I neste omgang kan det gi bankene økte tap på utlån til foretak, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Sammen med det høye gjeldsnivået utgjør høye eiendomspriser en sårbarhet i det norske finansielle systemet. Prisene på næringseiendom har steget siden finanskrisen, i takt med fallende langsiktige renter. Boligprisene økte kraftig i fjor, men siden i vår har prisene falt noe.

– Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten i husholdningene, men det vil ta tid før sårbarheten reduseres. Omslaget i boligmarkedet i år kan bidra til redusert risiko for en brå og mer markert nedgang lengre frem, sier Nicolaisen.

Strengere krav til kapital og likviditet i bankene etter finanskrisen er de viktigste tiltakene mot sårbarhet i det finansielle systemet. I tillegg bidrar kravene til bankenes utlånspraksis til å dempe oppbyggingen av sårbarhet i husholdningene. Stresstesten i årets rapport viser at de største bankene vil kunne tåle et eventuelt kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

Økt risiko for cyberkriminalitet

Norge ligger langt fremme i bruk av digitale finansielle tjenester, spesielt innenfor betalingstjenester. Det kan gi økt effektivitet, forbedret brukervennlighet og nye tjenester. Samtidig fører digitaliseringen med seg økt risiko knyttet til driftsavbrudd og cyberkriminalitet, som i siste instans er en trussel mot finansiell stabilitet.

– Norges Bank følger utviklingen nøye og vil i samråd med Finanstilsynet løpende vurdere mulige tiltak for å redusere risikoen. Som sentralbank følger vi særlig opp bankoppgjøret i Norges Bank og interbanksystemene som vi fører tilsyn med, sier Nicolaisen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. november 2017 10:00
Publisert 2. november 2017 10:00