Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Tiltakende produksjonsvekst

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil fortsette å øke noe det neste halve året.

Kontaktene melder samlet at produksjonen har økt moderat de siste tre månedene. Veksten har tiltatt noe siden i høst og har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i november. Produksjonsveksten blir særlig knyttet til økt offentlig etterspørsel. Veksten har tiltatt i alle næringer med unntak av eksportindustrien. Det er husholdningsrettet tjenesteyting som rapporterer om den høyeste veksten, men veksten har tiltatt mest i næringsrettet tjenesteyting. Oljeleverandørene melder fortsatt om fall i produksjonen, men fallet har avtatt fra forrige runde.

Bedriftene venter at den samlede veksten vil tilta litt det neste halvåret. Utsiktene er noe oppjustert fra november. Det er særlig økt offentlig etterspørsel som ventes å bidra til oppgangen.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt litt. Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt noe, og de venter at sysselsettingsveksten vil tilta litt de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år.

327 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mars 2017 10:00
Publisert 7. mars 2017 10:00