Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Svakt tiltakende produksjonsvekst

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk rapporterer om noe høyere produksjon de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere produksjonsvekst det neste halve året.

Kontaktene melder samlet at produksjonen har økt noe de siste tre månedene. Veksten har tiltatt litt siden i sommer, men har vært noe svakere enn bedriftene ventet i august. Økt offentlig etterspørsel og fortsatt god konkurransekraft bidrar til veksten. Som i august er det husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri som rapporterer om den sterkeste veksten. Oljeleverandørene melder fortsatt om fall i produksjonen, mens de øvrige næringene har hatt vekst.

Kontaktene ser samlet for seg at veksten skal ta seg opp de neste seks månedene. Utsiktene er lite endret fra august. Bedriftene venter økt etterspørsel fra offentlig sektor og privat næringsliv som ikke er oljerelatert.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt litt. Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt litt, og de venter fortsatt svak vekst de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,4 prosent for inneværende år og 2,5 prosent for 2017.

334 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i november.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. desember 2016 10:00
Publisert 6. desember 2016 10:00