Norges Bank

Pressemelding

Sterk vekst i eiendomspriser og høy gjeld gir økt sårbarhet

- Kapitaldekningen i bankene er doblet etter finanskrisen og likvideten er bedret. Samtidig er det trekk ved norsk økonomi som gjør det finansielle systemet sårbart. Det gjelder særlig den sterke veksten i eiendomsprisene kombinert med høy gjeld i husholdningene, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i forbindelse med publisering av rapporten Finansiell stabilitet 2016.

Lønnsomheten i bankene holder seg godt oppe, til tross for økte tap. Tapene er i hovedsak på utlån til oljerelatert virksomhet. Beregninger i denne rapporten viser at bankene kan tåle betydelige tap på eksponeringene mot oljenæringen uten at kapitaldekningen faller.

Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene. Det kan gjøre husholdningene samlet sett mer sårbare og øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og økte utlånstap i bankene fram i tid.

- Norske banker er blitt mer robuste. Stresstesten i rapporten viser at kapitaldekningen i bankene kan falle betydelig ved et tilbakeslag, men fortsatt holde seg godt over minstekravene, sier Nicolaisen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. november 2016 10:00
Publisert 2. november 2016 10:00