Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Tiltakende vekst i produksjonen

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk rapporterer at produksjonen har økt noe de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året.

Ifølge kontaktene har produksjonen økt noe de siste tre månedene. Utviklingen har vært litt sterkere enn kontaktene ventet i mai. God vekst i offentlig etterspørsel, bedret konkurransekraft og dempet fall i etterspørselen fra oljesektoren bidrar til veksten. Husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri melder om den sterkeste veksten. Oljeleverandørene rapporterer fortsatt om fall i produksjonen, men nedgangen har avtatt siden mai.

Utsiktene er oppjustert fra forrige runde, og kontaktene venter moderat produksjonsvekst de neste seks månedene. Forventninger om at fallet i aktiviteten i oljeindustrien skal avta bidrar til å bedre utsiktene. Bedriftene venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil fortsette å øke.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har økt fra 18 prosent i mai til 21 prosent i denne runden. Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har vært om lag uendret, men de venter en liten oppgang de neste tre månedene. Den samlede årslønnsveksten i år blir anslått til 2,4 prosent, mot 2,3 prosent i mai.

329 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.

Rapport fra Regionalt nettverk 3/2016

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. september 2016 10:00