Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Uendret aktivitetsnivå

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterer at produksjonsvolumet har vært uendret de siste tre månedene. Bedriftene venter at aktiviteten blir liggende på om lag det samme nivået det neste halve året.

Ifølge bedriftene i nettverket har det samlede produksjonsnivået vært uendret de siste tre månedene. Det samme ble meldt i oktober. Det er fortsatt tjenesteyting mot husholdningene og tradisjonell eksportindustri som melder om den høyeste veksten, mens oljeleverandørene rapporterer om det kraftigste produksjonsfallet.

Kontaktene venter om lag uendret produksjonsnivå også de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg fortsatt fallende etterspørsel fra oljeindustrien, men venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil øke videre.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har avtatt videre fra lave nivåer. Bedriftene rapporterer om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har falt noe, og de venter at sysselsettingen vil avta noe videre de neste tre månedene. Den samlede årslønnsveksten i år blir anslått til 2,4 prosent, på linje med anslaget i forrige runde.

337 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i februar.

Rapport fra Regionalt nettverk 2016-1

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2016 10:00