Norges Bank

Pressemelding

Svak vekst i produksjonen

Ifølge kontaktene i Norges Banks regionale nettverk har veksten i produksjonen avtatt de siste 3 månedene. Fremover ventet kontaktene fortsatt svak vekst.

Produksjonsveksten har avtatt noe mer enn kontaktene så for seg i januar. Mange av kontaktene viste til fallende etterspørsel fra petroleumsrelaterte bedrifter. Flere pekte også på at usikkerhet om den videre oljeprisutviklingen bidro til å dempe aktivitetsveksten. Samtidig har veksten tiltatt litt innen tradisjonelle industrinæringer og særlig i eksportindustrien. Kontaktene meldte om vekst i boligbyggingen, men det var store regionale forskjeller.

Kontaktene så for seg fortsatt svak vekst de neste 6 månedene. Bedriftene ventet at ringvirkningene fra petroleumssektorens innsparinger ville tilta. Oljeleverandørene og de næringsrettede tjenesteyterne ventet fortsatt fall i aktiviteten. Eksportindustrien så for seg noe tiltakende vekst fremover, blant annet som følge av bedret konkurranseevne.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet lite endret. Samtidig var andelen bedrifter som oppga at tilgangen på arbeidskraft begrenset produksjonsveksten på sitt laveste siden seriens oppstart i 2005. Kontaktene rapporterte at sysselsettingen har falt litt, og de ventet også en viss nedgang fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst i 2015 på om lag 2¾ prosent, ned fra et anslag på om lag 3 prosent i januar.

325 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i mai.

Rapport fra Regionalt nettverk 2015-2

Det gjøres oppmerksom på endringer i vekter og næringsstruktur i Regionalt nettverk. Les nærmere omtale her: Ny næringsstruktur og nye vekter i Regionalt nettverk (pdf)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. juni 2015 10:00