Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2015

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 3/15.

Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på eiendom de siste årene, er tegn på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Veksten i eiendomsprisene holder seg oppe, og gjeldsveksten i husholdningene har tiltatt litt de siste månedene.

– Norges Banks vurdering av de finansielle ubalansene er lite endret siden juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Fremover kan gjeldsopptaket bli dempet av de nye kravene til bankenes utlånspraksis for boliglån og lavere vekst i norsk økonomi. På den annen side innebærer nedgangen i utlånsrentene det siste året en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld skyter ny fart.

– Økte kapitalbuffere gjør bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sier sentralbanksjefen.

Bufferkravet ble i juni 2015 fastsatt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

Finansdepartementet har besluttet at bufferkravet holdes uendret. Se Finansdepartementets pressemelding: «Motsyklisk kapitalbuffer uendret».

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2015

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2015 10:01

39:00

Pressekonferanse 24. september 2015

Publisert 24. september 2015 10:01