Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Fortsatt svak vekst

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterte om svak vekst i produksjonen de siste 3 månedene. Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og bedriftene ventet tilnærmet uendret aktivitetsnivå fremover.

Bedriftene i nettverket meldte om svak produksjonsvekst, i tråd med forventningene i mai. Produksjonsfallet har tiltatt i oljeleverandørnæringene og i tjenesteyting mot næringslivet. I bygg og anlegg har veksten falt, særlig i områder som påvirkes av nedgangen i oljenæringen. Samtidig har svak krone bidratt til å styrke konkurranseevnen og veksten i tradisjonell industri. I husholdningsrettede næringer har veksten tatt seg litt opp.

Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og kontaktene ventet tilnærmet uendret aktivitetsnivå de neste 6 månedene. Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, men varehandelen og eksportindustrien ventet fortsatt moderat vekst.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har falt til det laveste nivået siden seriens start i 2005. Andelen bedrifter som oppga at tilgangen på arbeidskraft begrenset produksjonsveksten, avtok videre. Kontaktene rapporterte at nivået på sysselsettingen har holdt seg stabilt, og de ventet uendret nivå også fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst i 2015 på om lag 2¾ prosent, uendret fra forrige runde.

322 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i august.

Rapport fra Regionalt nettverk 2015-3

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. september 2015 10:00