Norges Bank

Pressemelding

IMF gjennomgår Norges finansielle system

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer etter sitt Financial Sector Assessment Program (FSAP). Fra sommeren 2014 har Norge vært gjenstand for en slik gjennomgang. IMFs konklusjoner og anbefalinger vil ventelig bli publisert i august/september.

Det norske finanssystemet har også tidligere, i 2004-2005, vært gjenstand for en FSAP-gjennomgang. Se IMFs nettsider for rapport.

Formålet med FSAP-gjennomgangene er å gi en vurdering av styrker, svakheter og utfordringer i medlemslandenes finansielle system. IMF er i første rekke opptatt av det finansielle systemet sett under ett, og ikke enkeltinstitusjoner. Alle deler av det finansielle systemet blir vurdert: markeder, finansinstitusjoner og finansiell infrastruktur (herunder oppgjørs- og betalingssystemer). Viktige strukturelle og institusjonelle forhold blir også belyst (herunder regulering og tilsyn).

I forbindelse med den pågående FSAP-gjennomgangen besøkte IMF Norge i november 2014, og et nytt besøk er planlagt i månedsskiftet februar/mars. Under besøkene har IMF møter med norske myndigheter, finansinstitusjoner og andre aktører i finansiell sektor.

Mer informasjon er tilgjengelig i Aktuell kommentar 1/2015 på våre nettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. februar 2015 10:00