Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 7. mai 2014

Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14. I fremvoksende økonomier har veksten avtatt, mens det er en gradvis bedring i mange industriland. Situasjonen i Ukraina bidrar til at usikkerheten om utviklingen fremover har økt noe, men foreløpig er ringvirkningene begrenset. Markedets forventninger til styringsrentene ute har falt noe, i hovedsak drevet av lavere renteforventninger i Sverige og euroområdet.

Kronen har styrket seg noe siden mars og har, målt ved den importveide kronekursen (I-44), vært som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14. Bankene har satt ned utlåns- og innskuddsrentene til publikum noe. Det er derfor utsikter til at den gjennomsnittlige utlånsrenten kan bli litt lavere de neste kvartalene enn lagt til grunn i forrige rapport. Bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse meldte i april om litt høyere etterspørsel etter lån fra husholdningene.

Norsk økonomi ser ut til å utvikle seg om lag som ventet. Den registrerte arbeidsledigheten holder seg ganske stabil. En ringerunde til et lite utvalg bedrifter i Norges Banks regionale nettverk indikerer at produksjonen har økt noe mindre enn de så for seg i februar, men at produksjonsutsiktene er lite endret. Samtidig var varekonsumet i mars litt høyere enn ventet, men det er usikkerhet knyttet til disse tallene som følge av påskens plassering. Boligprisene har tatt seg opp igjen de siste månedene og har steget noe mer enn lagt til grunn. Lønnstilleggene som er forhandlet fram i årets lønnsoppgjør er i tråd med vårt anslag på årslønnsveksten i Pengepolitisk rapport 1/14.

Veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått. Konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,6 prosent i mars. Tolvmånedersveksten i prisene er det siste året blitt trukket opp av enkelte midlertidige forhold, herunder metodeendringer. Vi venter derfor at prisveksten vil avta noe fremover. Underliggende inflasjon anslås fortsatt å være mellom 2 og 2½ prosent. Drivkreftene for prisveksten fremover vurderes å være lite endret siden forrige rapport.

Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 26. mars vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent, og at den bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. juni 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Analysene i Pengepolitisk rapport 1/14 tilsa en styringsrente på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter ville økes gradvis. Med en slik utvikling i styringsrenten var det utsikter til at prisveksten vil ligge noe under, men nær 2½ prosent de neste årene. Kapasitetsutnyttingen ble anslått å avta noe det nærmeste året, men øke noe igjen mot slutten av anslagsperioden til nær et normalt nivå.

Siden forrige rapport har bankene satt ned sine utlånsrenter og boligprisene har økt noe mer enn ventet. På den andre siden har de forventede styringsrentene ute falt. For øvrig har den økonomiske utviklingen hjemme og ute i hovedsak vært i tråd med anslagene fra mars. En samlet vurdering av ny informasjon og risikobildet tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mai 2014 10:00