Norges Bank

Pressemelding

Mer kapital og likviditet vil gjøre norske banker mer robuste

– Norske banker har hatt stabil og god lønnsomhet de siste årene, men er fortsatt sårbare. Nye krav til kapital og likviditet vil gjøre bankene bedre i stand til å håndtere markedsuro og tilbakeslag i økonomien, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Gjelden i norske husholdninger er på et historisk høyt nivå. Sårbarheten som bygget seg opp før finanskrisen, varer ved. Det kan forsterke et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi. Analysene i rapporten Finansiell stabilitet 2014 viser at økte kapitalbuffere vil gjøre bankene bedre rustet til å møte en periode med store utlånstap uten å måtte stramme kraftig inn på kredittgivingen.

Likviditetsreserver gjør bankene mindre sårbare for markedsuro. Et nytt krav til likviditetsdekning i bankene (LCR – Liquidity Coverage Ratio) vil innføres gradvis i EU fra 2015. Kravet vil også bli gjort gjeldende for norske banker. Det er begrenset tilgang på høylikvide verdipapirer i norske kroner. Reguleringen av bankenes likviditet må derfor tilpasses norske forhold.

– Det er ikke hensiktsmessig at Norges Bank setter opp en ny lånefasilitet for at bankene skal oppfylle likviditetskravene. Bankene kan i stedet holde mer likviditet i valuta, sier Nicolaisen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. oktober 2014 10:00