Norges Bank

Pressemelding

Svakere vekstutsikter

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk meldte om ganske moderat produksjonsvekst de siste 3 månedene. Fremover ventet kontaktene om lag uendret vekst. Vekstutsiktene var noe svakere enn i august.

Veksten i produksjonen var litt lavere enn kontaktene så for seg i forrige runde.Det var særlig lavere aktivitet i petroleumsnæringen som bidro til å dempe den samlede veksten. Oljeleverandørnæringen meldte om fallende produksjonsvolumer. Samtidig har noe vekst i boligbyggingen og økende offentlige investeringer bidratt til å holde den samlede veksten oppe.

Vekstutsiktene var noe svekket, hovedsakelig drevet av lavere etterspørsel fra petroleumssektoren.Det var fortsatt industrinæringene som så for seg den svakeste veksten fremover, og oljeleverandørene ventet en videre nedgang i produksjonen de neste 6 månedene. Både tjenesteyting og varehandelen ventet om lag uendret vekst fremover, men utsiktene var lavere enn i forrige runde. Bygg og anlegg var den eneste næringen som oppjusterte vekstutsiktene.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet sett lite endret. Samtidig rapporterte bedriftene at det har blitt lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Veksten i sysselsettingen har vært svak, og lavere enn kontaktene så for seg i august. Det var ventet lite endringer i sysselsettingsnivået fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2015 på litt under 3¼ prosent. Det var små forskjeller mellom næringenes lønnsanslag.

324 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i oktober.

Rapport fra Regionalt nettverk 4/2014

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. november 2014 10:00