Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Internasjonalt fortsetter den moderate økonomiske oppgangen. Her hjemme har veksten vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 4/13, men utsiktene fremover er noe svakere. Veksten i petroleumsinvesteringene og boliginvesteringene ser ut til å bli lavere enn tidligere anslått. Kronen har vært litt svakere enn lagt til grunn, og lønnsveksten i 2013 ble høyere enn ventet. Det er utsikter til at konsumprisveksten blir litt høyere enn tidligere anslått.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Prognosen er om lag uendret fra desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene for norsk økonomi viser at veksten etter hvert vil ta seg noe opp. Det ventes at kapasitetsutnyttingen avtar noe det nærmeste året, men deretter gradvis øker opp mot et normalt nivå. Prisveksten anslås å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. juni 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mars 2014 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 27. mars 2014 10:00