Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt moderat vekst i norsk økonomi

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte at produksjonsveksten de siste 3 månedene har vært om lag uendret siden runden i oktober. Det er utsikter til fortsatt moderat vekst fremover.

Produksjonsveksten avtok videre innen oljeleverandørindustrien og petroleumsrelatert eksportindustri. Det har også vært en svakere vekst innen bygg og anlegg, som følge av færre igangsatte boligprosjekter. Samtidig har veksten i øvrig industri og tjenesteyting mot næringslivet tiltatt fra forrige runde. Flere kontakter pekte på at svekkelsen av kronen og økende offentlige investeringer har bidratt til veksten.

Det er utsikter til fortsatt moderat vekst, men samlet så bedriftene for seg at veksten kunne ta seg litt opp det neste halve året. Bedriftene innen tjenesteyting mot næringslivet ventet at veksten ville tilta videre fremover. Også bygg og anlegg ventet noe høyere vekst fremover. Flere kontakter innen byggenæringen så for seg en mer stabil utvikling innen boligbygging. Oljeleverandørnæringen har også i denne runden nedjustert sine forventninger, og ventet at veksten ville avta videre fram mot sommeren.

Samlet kapasitetsutnytting i bedriftene var lite endret, men kontaktene rapporterte om lettere tilgang på arbeidskraft. Andelen som meldte om problemer med tilgang på arbeidskraft var på det laveste nivået siden mai 2010.Veksten i sysselsettingen har avtatt noe fra oktober, og kontaktene ventet om lag uendret vekst fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3½ prosent. Det var relativt små forskjeller i næringenes lønnsanslag.

329 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mars 2014 10:00