Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt moderat vekst i produksjonen

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk meldte om moderat produksjonsvekst de siste 3 månedene og om lag uendret kapasitetsutnytting. Det er utsikter til fortsatt moderat vekst fremover.

Produksjonsveksten var litt lavere enn kontaktenes forventninger i mai. Kostnadsreduksjoner i petroleumsrelatert industri og fall i boligbyggingen bidro til å dempe den samlede veksten. Samtidig har økte offentlige investeringer bidratt til vekst, særlig i bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet. Eksportindustrien har hatt den sterkeste veksten.

Samlet sett er det utsikter til litt høyere vekst det neste halve året, særlig drevet av økte investeringer i infrastruktur og vekst i boligbyggingen. Det var industrinæringene som ventet den laveste veksten fremover, og oljeleverandørene så for seg lavere produksjonsvolum utover høsten.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet sett lite endret, men flere kontakter i industrien og tjenesteyting rapporterte om redusert tilgang på arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper. Veksten i sysselsettingen var om lag som i forrige runde. Kontaktene ventet at sysselsettingsveksten vil ta seg litt opp fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3½ prosent. Det var fortsatt relativt små forskjeller i næringenes lønnsanslag.

317 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i august.

Rapport fra Regionalt nettverk 3/2014

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. september 2014 10:00