Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2012

Norges Bank hadde et overskudd på 0,8 milliarder kroner i 2012 mot et overskudd på 8,4 milliarder kroner i 2011.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene knyttet til valutareservene til banken har gitt en gevinst på 0,3 milliarder kroner i 2012, mot 11,9 milliarder i 2011. Styrkingen av den norske kronen mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene har – omregnet til norske kroner – ført til et valutatap på 21,2 milliarder kroner i 2012. I 2011 ga svekkelsen av norske kroner en valutagevinst på 6,2 milliarder kroner for valutareservene. Gevinster og tap som skyldes endringer i kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft. Ved utgangen av 2012 utgjorde valutareservene 264,5 milliarder kroner. Dette er 2,0 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2011.

Etter resultatdisponering utgjør bankens egenkapital i form av kursreguleringsfond 73,3 milliarder kroner. Det er ikke grunnlag for overføring av midler fra overføringsfondet til statskassen.

Valutareservene er Norges Banks dominerende eiendel når en ser bort fra Statens pensjonsfond utland, som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Banken har en rentefri gjeld i form av sedler og mynt i omløp. I tillegg har Norges Bank innenlandske innskudd fra staten og banker. Denne sammensetningen av balansen vil normalt gi en positiv avkastning over tid. Eiendelene til banken er i hovedsak plassert i valuta, mens gjelden primært er i norske kroner. Inntektene til Norges Bank består i hovedsak av netto inntekt fra finansielle instrumenter knyttet til valutareservene. Gevinst og tap består av valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Resultatet for Norges Bank er avhengig av utviklingen i disse parameterne og det kan gi store svingninger i resultatet.

Regnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapportering for investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland og datterselskaper som utelukkende utgjør investeringer som ledd i forvaltningen av investeringsporteføljen. Denne blir presentert i egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2012.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2013 10:00