Norges Bank

Pressemelding

Noe lavere produksjonsvekst

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at den samlede veksten i produksjonen de siste 3 månedene hadde avtatt litt fra forrige runde. Kontaktene ventet samlet sett litt høyere vekst det neste halve året.

Veksten har tiltatt i tjenesteyting mot husholdningene, men har avtatt eller vært stabil i de øvrige næringene. Varehandelen og de tjenesteytende næringene ventet litt høyere vekst fremover, mens de øvrige næringene ventet noe lavere vekst det neste halve året.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer har avtatt litt. Kapasitetsproblemene var fortsatt størst i bygg og anlegg. Samlet sett planla bedriftene å øke investeringene moderat de neste 12 månedene. Veksten i sysselsettingen har avtatt, og var litt lavere enn forventet. Kontaktene ventet svakt tiltakende vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2013 på 4 prosent. Anslagene var lavest i industri, bygg og anlegg og varehandelen, og høyest i tjenesteyting.

329 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i januar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2013 10:00