Norges Bank

Pressemelding, mkb

Første råd om motsyklisk kapitalbuffer

– Norges Bank har for første gang gitt Finansdepartementet råd om kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet blir offentlig når departementet har fattet sin beslutning, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Utgangspunktet for rådet er at bankene bør bygge opp og holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Det vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap. Nivået på bufferen må også ses i lys av andre krav til bankene. Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene skal bufferen kunne tæres på for å motvirke at en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen.

Beslutningsgrunnlaget for rådet legges fram i Pengepolitisk rapport 4/13. Samlet kreditt som andel av BNP er på et historisk høyt nivå. Husholdningenes gjeld har lenge vokst raskere enn inntektene, men lavere boligprisvekst kan etter hvert bidra til at gjeldsveksten avtar.

– Analysene i rapporten tyder på at det fortsatt er fare for at finansielle ubalanser utløser eller forsterker et tilbakeslag i norsk økonomi. I årene som kommer trappes de øvrige kapitalkravene til bankene opp. Det har vi også tatt hensyn til i vårt råd, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. desember 2013 10:00