Norges Bank

Pressemelding

Svakere vekst i norsk økonomi

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at produksjonsveksten de siste 3 månedene har avtatt noe fra runden i august. Utviklingen har vært svakere enn kontaktene så for seg i august. Forventningene til veksten fremover er også nedjustert.

Veksten har avtatt i de fleste næringene, og var særlig lav i hjemmemarkedsindustrien og i varehandelen. I eksportindustrien har veksten vært relativt stabil. Veksten har tiltatt noe i tjenesteyting mot husholdningene.

Samlet ventet bedriftene om lag uendret produksjonsvekst det neste halve året. Forventningene til veksten fremover er nedjustert for alle næringer unntatt tjenesteyting mot husholdningene. Kontaktene i bygg og anlegg har nedjustert forventningene mest, og ventet nå svak vekst fremover.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer har falt videre og kontaktene rapporterte om lettere tilgang på arbeidskraft. Veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe, men kontaktene ventet lavere vekst fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3½ prosent. Lønnsanslagene fra de ulike næringene er nokså like.

328 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i oktober.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. november 2013 10:00