Norges Bank

Pressemelding

Noe høyere produksjonsvekst, markedsutsiktene svakt oppjustert

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at veksten i produksjonen hadde tiltatt noe de siste 3 månedene. Alle næringene meldte om vekst, men det var store variasjoner mellom de ulike næringene. Kontaktene ventet samlet sett litt lavere produksjonsvekst de neste 6 månedene, men vekstutsiktene ble oppjustert fra forrige runde.

Som i de to foregående rundene, steg aktiviteten mest i oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg. Veksten i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien var lavest, og svakere enn i forrige runde. Det var store forskjeller i markedsutsiktene. Oljeleverandørnæringen ventet fortsatt sterk vekst fremover, mens eksportindustrien ventet at veksten skulle avta ytterligere.

Kontaktene ventet en svak vekst i investeringene de neste 12 månedene, en nedjustering sammenliknet med planene i november. Veksten i sysselsettingen avtok i tråd med kontaktenes forventninger i november, men var fortsatt høy i bygg og anlegg. Fremover ventet kontaktene fortsatt vekst i sysselsettingen.

Kontaktene anslo samlet en årslønnsvekst for 2012 på litt under 4 prosent. Det laveste anslaget var i varehandelen, mens tjenesteytende sektor hadde det høyeste anslaget.

320 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i januar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. februar 2012 10:00