Norges Bank

Pressemelding

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 29. august 2012

Utviklingen hos våre handelspartnere er på linje med anslagene i Pengepolitisk rapport 2/12. Det er nedgang i aktiviteten i euroområdet og i Storbritannia. I USA fortsetter den moderate veksten. I flere fremvoksende økonomier i Asia er veksten avtakende. Oljeprisen og råvareprisene på mat har steget den siste tiden, mens andre råvarepriser har falt litt.

Usikkerheten i finansmarkedene er fortsatt stor og rentene på antatt sikre statsobligasjoner er svært lave. Den europeiske sentralbanken (ESB) har uttalt at den under visse betingelser vil vurdere å kjøpe statsgjeld fra gjeldstyngede land i Europa. Dette har bidratt til at rentene på statspapirer fra særlig Italia og Spania har falt. Prisen på å forsikre seg mot mislighold av gjeld i europeiske banker har avtatt.

Styringsrentene er nær null i mange land og det er utsikter til at de vil holde seg svært lave enda lenger enn tidligere lagt til grunn. I USA har den amerikanske sentralbanken fastholdt at styringsrenten vil holdes nær null fram til slutten av 2014, og i euroområdet indikerer markedsprisene at den kortsiktige pengemarkedsrenten (EONIA) vil være nær null til utgangen av 2013.

Kronen har styrket seg mot euro den siste tiden, mens kursen er svekket mot svenske kroner. Den importveide kronekursen (I-44) er noe sterkere enn anslått i forrige rapport.

Pengemarkedsrenten har falt den siste tiden. Bankene ser ut til å ha god tilgang på finansiering, og kredittpremiene har gått litt ned. Utlånsrentene fra bankene har likevel holdt seg stabile.

Norsk økonomi ser ut til å ha utviklet seg om lag som anslått gjennom sommeren. Det er god vekst i både sysselsettingen og arbeidstilbudet. Arbeidsledigheten holder seg lav og nokså stabil, og kapasitetsutnyttingen kan anslås i overkant av et normalt nivå. Kontaktene i vårt regionale nettverk rapporterer om at aktiviteten har vært om lag som ventet. Husholdningenes gjeld og boligprisene vokser som anslått fortsatt noe raskere enn inntekten.

Veksten i konsumprisene har vært litt lavere enn ventet. Den underliggende inflasjonen anslås å ligge mellom 1 og 1½ prosent.

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Utviklingen ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav. Det er god vekst i norsk økonomi. Det gir holdepunkter for at inflasjonen etter hvert kan ta seg opp. På møtet 20. juni vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 31. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Utviklingen gjennom sommeren har i hovedsak vært i tråd med anslagene fra juni. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak
Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. august 2012 14:00